Đăng nhập

Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang về việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa thôn An HảiTây năm 2019

(14/11/2019). Số lượt xem:606

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:247/QĐ-UBND

Tam Quang, ngày 17 tháng 10  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019 của Trưởng Khu dân cư An Hải Tây,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 557 hộ gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trưởng Khu dân cư An Hải Tây và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- BCĐ PT TDĐKXDĐSVH xã;

- BVĐ PT TDĐKXDĐSVH thôn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

XÃ TAM QUANG

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”
THÔN AN HẢI TÂY NĂM 2019
( Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang)

STT

Họ và tên

Địa chỉ

01

Hồ Thanh Hà

Tổ 1, thôn An Hải Tây

02

Trần Tĩnh

Tổ 1, thôn An Hải Tây

03

Đỗ Thị Cườm

Tổ 1, thôn An Hải Tây

04

Trần Thị Dành

Tổ 1, thôn An Hải Tây

05

Nguyễn Minh Vui

Tổ 1, thôn An Hải Tây

06

Bùi Tấn Độ

Tổ 1, thôn An Hải Tây

07

Phạm Phước Hậu

Tổ 1, thôn An Hải Tây

08

Phạm Phước Tùng

Tổ 1, thôn An Hải Tây

09

Phạm Bá Linh

Tổ 1, thôn An Hải Tây

10

Đặng Văn Lai

Tổ 1, thôn An Hải Tây

11

Bùi Xuân Thiện

Tổ 1, thôn An Hải Tây

12

Bùi Xuân Toàn

Tổ 1, thôn An Hải Tây

13

Ngô Ngọc Hậu

Tổ 1, thôn An Hải Tây

14

Bùi Thị Hường

Tổ 1, thôn An Hải Tây

15

Hoàng Ngọc Vô Sa

Tổ 1, thôn An Hải Tây

16

Phạm Phước Lâm

Tổ 1, thôn An Hải Tây

17

Phạm Phú Dũng

Tổ 1, thôn An Hải Tây

18

Phạm Phú Quang

Tổ 1, thôn An Hải Tây

19

Nguyễn Ngọc Vinh

Tổ 1, thôn An Hải Tây

20

Đặng Thị Lan

Tổ 1, thôn An Hải Tây

21

Phan Thị Trường

Tổ 1, thôn An Hải Tây

22

Ngô Văn Nghi

Tổ 1, thôn An Hải Tây

23

Đinh Văn Trịnh

Tổ 1, thôn An Hải Tây

24

Lê Thị Hoa

Tổ 1, thôn An Hải Tây

25

Ngô Thị Trúc Ly

Tổ 1, thôn An Hải Tây

26

Đinh Văn Sanh

Tổ 1, thôn An Hải Tây

27

Đinh Văn Viện

Tổ 1, thôn An Hải Tây

28

Nguyễn Tình

Tổ 1, thôn An Hải Tây

29

Nguyễn Tư

Tổ 1, thôn An Hải Tây

30

Lê Thị Tới

Tổ 1, thôn An Hải Tây

31

Nguyễn Thị Hồng

Tổ 1, thôn An Hải Tây

32

Phạm Phước Thời

Tổ 1, thôn An Hải Tây

33

Trần Lá

Tổ 1, thôn An Hải Tây

34

Bùi Xuân Luyện

Tổ 1, thôn An Hải Tây

35

Ngô Văn Hội

Tổ 1, thôn An Hải Tây

36

Huỳnh Thị Liễu

Tổ 1, thôn An Hải Tây

37

Trần Lúa

Tổ 1, thôn An Hải Tây

38

Phạm Phú Minh

Tổ 1, thôn An Hải Tây

39

Phan Hoàng Vương

Tổ 2, thôn An Hải Tây

40

Phan Sao

Tổ 2, thôn An Hải Tây

41

Bùi Xuân Hoàng

Tổ 2, thôn An Hải Tây

42

Bùi Xuân Dũng

Tổ 2, thôn An Hải Tây

43

Bùi Xuân Phụng

Tổ 2, thôn An Hải Tây

44

Hồ Tấn Hùng

Tổ 2, thôn An Hải Tây

45

Trần Thị Hồng

Tổ 2, thôn An Hải Tây

46

Tạ Như Khương

Tổ 2, thôn An Hải Tây

47

Trần Thị Thanh

Tổ 2, thôn An Hải Tây

48

Nguyễn Văn Đức

Tổ 2, thôn An Hải Tây

49

Huỳnh Thị Bê

Tổ 2, thôn An Hải Tây

50

Lê Khắc Hòa

Tổ 2, thôn An Hải Tây

51

Nguyễn Đức Cặn

Tổ 2, thôn An Hải Tây

52

Nguyễn Thị Xí

Tổ 2, thôn An Hải Tây

53

Phạm Ngọc Sử

Tổ 2, thôn An Hải Tây

54

Thân Thị Thu Thủy

Tổ 2, thôn An Hải Tây

55

Nguyễn Thị Trí

Tổ 2, thôn An Hải Tây

56

Phan Thị Triển

Tổ 2, thôn An Hải Tây

57

Nguyễn Tuấn

Tổ 2, thôn An Hải Tây

58

Hoàng Ngọc Tiện

Tổ 2, thôn An Hải Tây

59

Phạm Thị Đài

Tổ 2, thôn An Hải Tây

60

Nguyễn Đức Thanh

Tổ 2, thôn An Hải Tây

61

Nguyễn Thanh Tâm

Tổ 2, thôn An Hải Tây

62

Phạm Tấn Xuân

Tổ 2, thôn An Hải Tây

63

Trần Quang Hải

Tổ 2, thôn An Hải Tây

64

Đinh Hữu Hùng

Tổ 2, thôn An Hải Tây

65

Đinh Thị Minh

Tổ 2, thôn An Hải Tây

66

Lê Thị Minh

Tổ 2, thôn An Hải Tây

67

Đinh Văn Sỹ

Tổ 2, thôn An Hải Tây

68

Lê Thị Nhung

Tổ 2, thôn An Hải Tây

69

Lê Văn Nhựt

Tổ 2, thôn An Hải Tây

70

Hoàng Thanh Khương

Tổ 2, thôn An Hải Tây

71

Phạm Minh Cảnh

Tổ 2, thôn An Hải Tây

72

Huỳnh Bá Thự

Tổ 2, thôn An Hải Tây

73

Trần Nguyễn

Tổ 2, thôn An Hải Tây

74

Đỗ Hải Quân

Tổ 2, thôn An Hải Tây

75

Lê Đức Thọ

Tổ 2, thôn An Hải Tây

76

Lê Xuân Bảo

Tổ 2, thôn An Hải Tây

77

Đỗ Thế Hùng

Tổ 2, thôn An Hải Tây

78

Võ Thị Minh

Tổ 2, thôn An Hải Tây

79

Trần Thị Xuân Hòa

Tổ 2, thôn An Hải Tây

80

Trần Văn Tương

Tổ 2, thôn An Hải Tây

81

Nguyễn Đức Phố

Tổ 2, thôn An Hải Tây

82

Nguyễn Thị Đào

Tổ 2, thôn An Hải Tây

83

Lê Thị Hà

Tổ 2, thôn An Hải Tây

84

Phạm Đông

Tổ 2, thôn An Hải Tây

85

Hồ Thanh Sơn

Tổ 2, thôn An Hải Tây

86

Ngô Văn Ánh

Tổ 2, thôn An Hải Tây

87

Ngô Văn Lai

Tổ 2, thôn An Hải Tây

88

Nguyễn Thanh Long

Tổ 2, thôn An Hải Tây

89

Ngô Văn Cư

Tổ 2, thôn An Hải Tây

90

Đỗ Thế Cường

Tổ 2, thôn An Hải Tây

91

Ngô Văn Viên

Tổ 2, thôn An Hải Tây

92

Ngô Văn Anh

Tổ 2, thôn An Hải Tây

93

Ngô Hồng

Tổ 2, thôn An Hải Tây

94

Mai Xuân Lộc

Tổ 2, thôn An Hải Tây

95

Nguyễn Anh Tuấn

Tổ 2, thôn An Hải Tây

96

Trần Thị Câu

Tổ 2, thôn An Hải Tây

97

Đặng Thị Ba

Tổ 2, thôn An Hải Tây

98

Nguyễn Thanh Phong

Tổ 2, thôn An Hải Tây

99

Đặng Đức Hữu

Tổ 2, thôn An Hải Tây

100

Bùi thế Cả

Tổ 3, thôn An Hải Tây

101

Trần Văn Phú

Tổ 3, thôn An Hải Tây

102

Trần Văn Tân

Tổ 3, thôn An Hải Tây

103

Mai Châu

Tổ 3, thôn An Hải Tây

104

Trần Văn Thành

Tổ 3, thôn An Hải Tây

105

Trần Dư

Tổ 3, thôn An Hải Tây

106

Phan Bá Điệp

Tổ 3, thôn An Hải Tây

107

Trương Thị Kỳ

Tổ 3, thôn An Hải Tây

108

Lê Văn Vân

Tổ 3, thôn An Hải Tây

109

Nguyễn Ngọc Hòa

Tổ 3, thôn An Hải Tây

110

Nguyễn Thị Mỹ Ninh

Tổ 3, thôn An Hải Tây

111

Hoàng Ngọc Thư

Tổ 3, thôn An Hải Tây

112

Đinh Thị Nhỏ

Tổ 3, thôn An Hải Tây

113

Bùi Thị Ngân

Tổ 3, thôn An Hải Tây

114

Phạm Tường Vỹ

Tổ 3, thôn An Hải Tây

115

Bùi Văn Tin

Tổ 3, thôn An Hải Tây

116

Nguyễn Thanh Lâm

Tổ 3, thôn An Hải Tây

117

Nguyễn Quốc Khánh

Tổ 3, thôn An Hải Tây

118

Nguyễn Văn Tân

Tổ 3, thôn An Hải Tây

119

Nguyễn Bá Vân

Tổ 3, thôn An Hải Tây

120

Thân Hồng Hải

Tổ 3, thôn An Hải Tây

121

Nguyễn Văn Ba

Tổ 3, thôn An Hải Tây

122

Phan Quốc Công

Tổ 3, thôn An Hải Tây

123

Ngô Hùng

Tổ 3, thôn An Hải Tây

124

Nguyễn Ngọc Thanh

Tổ 3, thôn An Hải Tây

125

Phạm Minh Toản

Tổ 3, thôn An Hải Tây

126

Trần Thị Liễu

Tổ 3, thôn An Hải Tây

127

Ngô Văn Ánh

Tổ 3, thôn An Hải Tây

128

Nguyễn Văn Sơn

Tổ 3, thôn An Hải Tây

129

Võ Thị Trinh

Tổ 4, thôn An Hải Tây

130

Võ Thanh Mai

Tổ 4, thôn An Hải Tây

131

Võ Thanh Xuân

Tổ 4, thôn An Hải Tây

132

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Tổ 4, thôn An Hải Tây

133

Đỗ Thị Thừa

Tổ 4, thôn An Hải Tây

134

Phạm Quận

Tổ 4, thôn An Hải Tây

135

Nguyễn Hoài Nhân

Tổ 4, thôn An Hải Tây

136

Nguyễn Trung Chánh

Tổ 4, thôn An Hải Tây

137

Trần Minh Lập

Tổ 4, thôn An Hải Tây

138

Phan Thị Xuân

Tổ 4, thôn An Hải Tây

139

Võ Thái Viên

Tổ 4, thôn An Hải Tây

140

Trần Minh Tân

Tổ 4, thôn An Hải Tây

141

Huỳnh Bá Trung

Tổ 4, thôn An Hải Tây

142

Lê Hoàng Tiến

Tổ 4, thôn An Hải Tây

143

Đặng Ngọc Vinh

Tổ 4, thôn An Hải Tây

144

Hồ Thăng Long

Tổ 4, thôn An Hải Tây

145

Nguyễn Thanh Tú

Tổ 4, thôn An Hải Tây

146

Trần thành

Tổ 4, thôn An Hải Tây

147

Trần Công

Tổ 4, thôn An Hải Tây

148

Phạm Minh Kỳ

Tổ 4, thôn An Hải Tây

149

Trần Thị Lệ Huyền

Tổ 4, thôn An Hải Tây

150

Ngô Văn Điệp

Tổ 4, thôn An Hải Tây

151

Trần Quang Quốc

Tổ 4, thôn An Hải Tây

152

Bùi Thị Hoàng Lai

Tổ 4, thôn An Hải Tây

153

Đinh Dần

Tổ 4, thôn An Hải Tây

154

Ngô Thị Mây

Tổ 4, thôn An Hải Tây

155

Trần Quang Huy

Tổ 4, thôn An Hải Tây

156

Bùi Thế Lâm

Tổ 4, thôn An Hải Tây

157

Trần Văn Lộc

Tổ 4, thôn An Hải Tây

158

Trần Thị Kiệm

Tổ 4, thôn An Hải Tây

159

Phạm Văn Học

Tổ 4, thôn An Hải Tây

160

Phạm Mười

Tổ 4, thôn An Hải Tây

161

Nguyễn Văn Hành

Tổ 4, thôn An Hải Tây

162

Nguyễn Văn Hùng

Tổ 4, thôn An Hải Tây

163

Nguyễn Tin

Tổ 4, thôn An Hải Tây

164

Đinh Đẩy

Tổ 4, thôn An Hải Tây

165

Ngô Đình Tổng

Tổ 4, thôn An Hải Tây

166

Đặng Công Chi

Tổ 4, thôn An Hải Tây

167

Hứa Văn Hiếu

Tổ 4, thôn An Hải Tây

168

Bùi Thế Bộ

Tổ 4, thôn An Hải Tây

169

Nguyễn Minh Phong

Tổ 4, thôn An Hải Tây

170

Lê Ngọc Bửu

Tổ 4, thôn An Hải Tây

171

Lê Tấn Định

Tổ 4, thôn An Hải Tây

172

Phạm Văn Lưu

Tổ 4, thôn An Hải Tây

173

Trần Thị Cường

Tổ 4, thôn An Hải Tây

174

Phạm Văn Thức

Tổ 4, thôn An Hải Tây

175

Phạm Văn Thời

Tổ 4, thôn An Hải Tây

176

Ngô Thị Ngọc Sơn

Tổ 4, thôn An Hải Tây

177

Đặng Đức Phúc

Tổ 4, thôn An Hải Tây

178

Đặng Đức Thọ

Tổ 4, thôn An Hải Tây

179

Võ Văn Quang

Tổ 4, thôn An Hải Tây

180

Ngô Ngọc Phúc

Tổ 4, thôn An Hải Tây

181

Nguyễn Thị Nga

Tổ 4, thôn An Hải Tây

182

Đặng Đức Hậu

Tổ 4, thôn An Hải Tây

183

Dương Văn Ba

Tổ 4, thôn An Hải Tây

184

Hồ Thị Mận

Tổ 5, thôn An Hải Tây

185

Đinh Văn Phước

Tổ 5, thôn An Hải Tây

186

Nguyễn Trung Thu

Tổ 5, thôn An Hải Tây

187

Nguyễn Văn Quang

Tổ 5, thôn An Hải Tây

188

Lê Văn Hưởng

Tổ 5, thôn An Hải Tây

189

Lê Dần

Tổ 5, thôn An Hải Tây

190

Nguyễn Tấn Kỹ

Tổ 5, thôn An Hải Tây

191

Mai Xuân Thọ

Tổ 5, thôn An Hải Tây

192

Bùi Xuân Sự

Tổ 5, thôn An Hải Tây

193

Lê Công Bạn

Tổ 5, thôn An Hải Tây

194

Bùi Ngọc Sơn

Tổ 5, thôn An Hải Tây

195

Lê Thị Tiến

Tổ 5, thôn An Hải Tây

196

Trần Phi

Tổ 5, thôn An Hải Tây

197

Đỗ Thị Bửu

Tổ 5, thôn An Hải Tây

198

Đặng Thị Hoa

Tổ 5, thôn An Hải Tây

199

Phạm Phú Triều

Tổ 5, thôn An Hải Tây

200

Lê Nhiều

Tổ 5, thôn An Hải Tây

201

Lê Thị Tuyết Mai

Tổ 5, thôn An Hải Tây

202

Hồ Đức Mùi

Tổ 5, thôn An Hải Tây

203

Nguyễn Hoàng Dương

Tổ 5, thôn An Hải Tây

204

Trương Thị Bính

Tổ 5, thôn An Hải Tây

205

Trần Minh Đức

Tổ 5, thôn An Hải Tây

206

Phạm Hồng Nhi

Tổ 5, thôn An Hải Tây

207

Phạm Hồng

Tổ 5, thôn An Hải Tây

208

Phan Thị Yến

Tổ 5, thôn An Hải Tây

209

Trần Quốc Dũng

Tổ 5, thôn An Hải Tây

210

Trần Phương

Tổ 6, thôn An Hải Tây

211

Nguyễn Thị Thoảng

Tổ 6, thôn An Hải Tây

212

Nguyễn Cừu

Tổ 6, thôn An Hải Tây

213

Nguyễn Thị Chánh

Tổ 6, thôn An Hải Tây

214

Ngô Như Hào

Tổ 6, thôn An Hải Tây

215

Lê Thị Phương

Tổ 6, thôn An Hải Tây

216

Trần Văn Bá

Tổ 6, thôn An Hải Tây

217

Đinh Thị Lễ

Tổ 6, thôn An Hải Tây

218

Phạm Thị Nghi

Tổ 6, thôn An Hải Tây

219

Ngô Hoài

Tổ 6, thôn An Hải Tây

220

Ngô Văn Chi

Tổ 6, thôn An Hải Tây

221

Nguyễn Văn Trung

Tổ 6, thôn An Hải Tây

222

Nguyễn Văn Hải

Tổ 6, thôn An Hải Tây

223

Trần Thị Tuyết

Tổ 6, thôn An Hải Tây

224

Võ Hải

Tổ 6, thôn An Hải Tây

225

Phan Thị Mẹo

Tổ 6, thôn An Hải Tây

226

Trương Văn Đã

Tổ 6, thôn An Hải Tây

227

Trương Văn Lanh

Tổ 6, thôn An Hải Tây

228

Lê Thị Mai

Tổ 6, thôn An Hải Tây

229

Đặng Công Thanh

Tổ 6, thôn An Hải Tây

230

Đặng Văn Mạnh

Tổ 6, thôn An Hải Tây

231

Đặng Văn Thiện

Tổ 6, thôn An Hải Tây

232

Đặng Công Bình

Tổ 6, thôn An Hải Tây

233

Đặng Đệ

Tổ 6, thôn An Hải Tây

234

Nguyễn Thị Tịnh Hải

Tổ 6, thôn An Hải Tây

235

Nguyễn Đức Hà

Tổ 6, thôn An Hải Tây

236

Nguyễn Văn Lâm

Tổ 6, thôn An Hải Tây

237

Phạm Hồng Hòa

Tổ 6, thôn An Hải Tây

238

Phạm Hùng

Tổ 6, thôn An Hải Tây

239

Ngô Tặng

Tổ 6, thôn An Hải Tây

240

Đặng Viết Thanh

Tổ 6, thôn An Hải Tây

241

Trần Hải Dương

Tổ 6, thôn An Hải Tây

242

Phạm Phú Vỹ

Tổ 6, thôn An Hải Tây

243

Nguyễn Văn Giáo

Tổ 6, thôn An Hải Tây

244

Lê Văn Hên

Tổ 6, thôn An Hải Tây

245

Nguyễn Thanh Mỹ

Tổ 6, thôn An Hải Tây

246

Ngô Tấn Thiện

Tổ 6, thôn An Hải Tây

247

Ngô Tấn Thái

Tổ 6, thôn An Hải Tây

248

Phạm Thị Tuyết

Tổ 6, thôn An Hải Tây

249

Lê Văn Lân

Tổ 6, thôn An Hải Tây

250

Nguyễn Thị Phương

Tổ 6, thôn An Hải Tây

251

Nguyễn Văn Lý

Tổ 6, thôn An Hải Tây

252

Nguyễn Minh Vận

Tổ 6, thôn An Hải Tây

253

Nguyễn Chí Quang

Tổ 6, thôn An Hải Tây

254

Nguyễn Văn Linh

Tổ 6, thôn An Hải Tây

255

Trần Kiều

Tổ 7, thôn An Hải Tây

256

Trần Hùng Sự

Tổ 7, thôn An Hải Tây

257

Trần Hùng Ánh

Tổ 7, thôn An Hải Tây

258

Lê Phát Tân

Tổ 7, thôn An Hải Tây

259

Trần Thiện Pháp

Tổ 7, thôn An Hải Tây

260

Trần Tư Oai

Tổ 7, thôn An Hải Tây

261

Trần Thị Nguyên

Tổ 7, thôn An Hải Tây

262

Trần Văn Thêm

Tổ 7, thôn An Hải Tây

263

Trần Sinh

Tổ 7, thôn An Hải Tây

264

Trần Thị Tựu

Tổ 7, thôn An Hải Tây

265

Võ Khắc Tèo

Tổ 7, thôn An Hải Tây

266

Đinh Dư

Tổ 7, thôn An Hải Tây

267

Đoàn Thị Nguyện

Tổ 7, thôn An Hải Tây

268

Nguyễn Thị Cường

Tổ 7, thôn An Hải Tây

269

Cao Văn Linh

Tổ 7, thôn An Hải Tây

270

Trần Thị Được

Tổ 7, thôn An Hải Tây

271

Trần Văn Đãi

Tổ 7, thôn An Hải Tây

272

Trần Văn Tiến

Tổ 7, thôn An Hải Tây

273

Trần Khôi

Tổ 7, thôn An Hải Tây

274

Trần Văn Hoàng

Tổ 7, thôn An Hải Tây

275

Nguyễn Thị Lênh

Tổ 7, thôn An Hải Tây

276

Trần Thị Ly

Tổ 7, thôn An Hải Tây

277

Trần Văn Nguyệt

Tổ 7, thôn An Hải Tây

278

Bùi Văn Thanh

Tổ 7, thôn An Hải Tây

279

Trần Thị Nguyệt

Tổ 7, thôn An Hải Tây

280

Bùi Thôn

Tổ 7, thôn An Hải Tây

281

Bùi Văn Thương

Tổ 7, thôn An Hải Tây

282

Nguyễn Thanh Tuấn

Tổ 8, thôn An Hải Tây

283

Nguyễn Cu

Tổ 8, thôn An Hải Tây

284

Nguyễn Hữu Tuấn

Tổ 8, thôn An Hải Tây

285

Đỗ Thị Yến

Tổ 8, thôn An Hải Tây

286

Đinh Văn Tiển

Tổ 8, thôn An Hải Tây

287

Đinh Văn Đông

Tổ 8, thôn An Hải Tây

288

Nguyễn Thanh Khánh

Tổ 8, thôn An Hải Tây

289

Phan Thân

Tổ 8, thôn An Hải Tây

290

Đinh Tấn Trị

Tổ 8, thôn An Hải Tây

291

Đinh Nhẫn

Tổ 8, thôn An Hải Tây

292

Bùi Thị Dây

Tổ 8, thôn An Hải Tây

293

Lê Tấn Tiến

Tổ 8, thôn An Hải Tây

294

Bùi Thị Mai

Tổ 8, thôn An Hải Tây

295

Đinh Bảy

Tổ 8, thôn An Hải Tây

296

Bùi Văn Tân

Tổ 8, thôn An Hải Tây

297

Lê Thị Mỹ

Tổ 8, thôn An Hải Tây

298

Bùi Tùng

Tổ 8, thôn An Hải Tây

299

Hồ Thị Mai Lang

Tổ 8, thôn An Hải Tây

300

Nguyễn Thanh Long

Tổ 8, thôn An Hải Tây

301

Đinh Văn Thanh

Tổ 8, thôn An Hải Tây

302

Trần Văn Lệ

Tổ 8, thôn An Hải Tây

303

Trần Văn Chung

Tổ 8, thôn An Hải Tây

304

Bùi Ngọc Thu

Tổ 8, thôn An Hải Tây

305

Trần Lụa

Tổ 8, thôn An Hải Tây

306

Đinh Văn Sơn

Tổ 8, thôn An Hải Tây

307

Đỗ Thị Hên

Tổ 8, thôn An Hải Tây

308

Đỗ Thị Hoa

Tổ 8, thôn An Hải Tây

309

Trần Thắng

Tổ 8, thôn An Hải Tây

310

Đỗ Văn Sơn

Tổ 9, thôn An Hải Tây

311

Huỳnh Văn Thơm

Tổ 9, thôn An Hải Tây

312

Nguyễn Thừa

Tổ 9, thôn An Hải Tây

313

Nguyễn Hoàng Du

Tổ 9, thôn An Hải Tây

314

Trần Ngọc Hải

Tổ 9, thôn An Hải Tây

315

Nguyễn Hải Triều

Tổ 9, thôn An Hải Tây

316

Nguyễn Hữu Tâm

Tổ 9, thôn An Hải Tây

317

Bùi Ngọc Thống

Tổ 9, thôn An Hải Tây

318

Phạm Kim Cường

Tổ 9, thôn An Hải Tây

319

Võ Văn Lâm

Tổ 9, thôn An Hải Tây

320

Nguyễn Văn Năm

Tổ 9, thôn An Hải Tây

321

Ngô Quang Việt

Tổ 9, thôn An Hải Tây

322

Đỗ Văn Huy

Tổ 9, thôn An Hải Tây

323

Phan Thanh Minh

Tổ 9, thôn An Hải Tây

324

Trương Văn Tiện

Tổ 9, thôn An Hải Tây

325

Đặng Thị Lý

Tổ 9, thôn An Hải Tây

326

Huỳnh Thị Tín

Tổ 9, thôn An Hải Tây

327

Nguyễn Tưởng

Tổ 9, thôn An Hải Tây

328

Ngô Thị Châu

Tổ 9, thôn An Hải Tây

329

Ngô Thị Mỹ Dung

Tổ 9, thôn An Hải Tây

330

Phạm Văn Thành

Tổ 9, thôn An Hải Tây

331

Nguyễn Văn An

Tổ 9, thôn An Hải Tây

332

Đỗ Bước

Tổ 9, thôn An Hải Tây

333

Đinh Tình

Tổ 9, thôn An Hải Tây

334

Phạm Đấu

Tổ 9, thôn An Hải Tây

335

Trần Văn Thi

Tổ 9, thôn An Hải Tây

336

Bùi Văn Tam

Tổ 9, thôn An Hải Tây

337

Phạm Văn Pháp

Tổ 9, thôn An Hải Tây

338

Phạm Thị Túc

Tổ 9, thôn An Hải Tây

339

Phạm Bình

Tổ 9, thôn An Hải Tây

340

Bùi Truyền

Tổ 9, thôn An Hải Tây

341

Đỗ Cu Anh

Tổ 9, thôn An Hải Tây

342

Phạm Quốc Bảo

Tổ 9, thôn An Hải Tây

343

Phạm Minh Lĩnh

Tổ 9, thôn An Hải Tây

344

Nguyễn Thanh Tài

Tổ 9, thôn An Hải Tây

345

Nguyễn Thanh Hải

Tổ 9, thôn An Hải Tây

346

Nguyễn Tấn Vinh

Tổ 9, thôn An Hải Tây

347

Nguyễn Văn Công

Tổ 9, thôn An Hải Tây

348

Bùi Thị Xuân

Tổ 9, thôn An Hải Tây

349

Nguyễn Ánh

Tổ 9, thôn An Hải Tây

350

Phan Thành Nhân

Tổ 9, thôn An Hải Tây

351

Dương Văn Thành

Tổ 9, thôn An Hải Tây

352

Phạm Thị Long

Tổ 9, thôn An Hải Tây

353

Lê Thị Hường

Tổ 9, thôn An Hải Tây

354

Lê Thị Hạnh

Tổ 9, thôn An Hải Tây

355

Phạm Thị Thanh Lâm

Tổ 9, thôn An Hải Tây

356

Trần Đức Tâm

Tổ 9, thôn An Hải Tây

357

Lê Ân

Tổ 10, thôn An Hải Tây

358

Huỳnh Ngọc Hải

Tổ 10, thôn An Hải Tây

359

Vũ Minh Vương

Tổ 10, thôn An Hải Tây

360

Nguyễn Hải

Tổ 10, thôn An Hải Tây

361

Huỳnh Văn

Tổ 10, thôn An Hải Tây

362

Bùi Xuân Vinh

Tổ 10, thôn An Hải Tây

363

Phạm Văn Lộc

Tổ 10, thôn An Hải Tây

364

Châu Thị Quy

Tổ 10, thôn An Hải Tây

365

Phạm Sửu

Tổ 10, thôn An Hải Tây

366

Bùi Xuân Vũ

Tổ 10, thôn An Hải Tây

367

Đỗ Xuân Hải

Tổ 10, thôn An Hải Tây

368

Nguyễn Thành Thanh Đạt

Tổ 10, thôn An Hải Tây

369

Trương Thị Kim Anh

Tổ 10, thôn An Hải Tây

370

Trần Văn Thuận

Tổ 10, thôn An Hải Tây

371

Trần Văn Thảo

Tổ 10, thôn An Hải Tây

372

Đinh Trang

Tổ 10, thôn An Hải Tây

373

Huỳnh Ngọc Quang

Tổ 10, thôn An Hải Tây

374

Lương Anh Việt

Tổ 10, thôn An Hải Tây

375

Huỳnh Thế Lưu

Tổ 10, thôn An Hải Tây

376

Huỳnh Thế Phong

Tổ 10, thôn An Hải Tây

377

Nguyễn Xuân Phượng

Tổ 10, thôn An Hải Tây

378

Nguyễn Lập

Tổ 10, thôn An Hải Tây

379

Võ Tấn Sơn

Tổ 10, thôn An Hải Tây

380

Phạm Phải

Tổ 10, thôn An Hải Tây

381

Huỳnh Nam

Tổ 10, thôn An Hải Tây

382

Bùi Thị Cúc

Tổ 10, thôn An Hải Tây

383

Bùi Ngọc Được

Tổ 10, thôn An Hải Tây

384

Huỳnh Chung

Tổ 10, thôn An Hải Tây

385

Nguyễn Dục

Tổ 10, thôn An Hải Tây

386

Nguyễn Văn Chung

Tổ 10, thôn An Hải Tây

387

Phan Công Chắt

Tổ 10, thôn An Hải Tây

388

Đinh Hộp

Tổ 10, thôn An Hải Tây

389

Nguyễn Công Minh

Tổ 10, thôn An Hải Tây

390

Nguyễn Công An

Tổ 10, thôn An Hải Tây

391

Nguyễn Công Tú

Tổ 10, thôn An Hải Tây

392

Nguyễn Thị Tiếng

Tổ 10, thôn An Hải Tây

393

Nguyễn Thái Lâm

Tổ 10, thôn An Hải Tây

394

Nguyễn Ngọc Vinh

Tổ 10, thôn An Hải Tây

395

Trần Văn Nguyên

Tổ 10, thôn An Hải Tây

396

Phan Bá Long

Tổ 10, thôn An Hải Tây

397

Huỳnh Thế Điểu

Tổ 10, thôn An Hải Tây

398

Trần Có

Tổ 10, thôn An Hải Tây

399

Trần Văn Hà

Tổ 10, thôn An Hải Tây

400

Phan Thanh Vũ

Tổ 10, thôn An Hải Tây

401

Nguyễn Thị Hồng

Tổ 10, thôn An Hải Tây

402

Phan Thanh Bảo

Tổ 10, thôn An Hải Tây

403

Văn Minh Hiếu

Tổ 10, thôn An Hải Tây

404

Đỗ Thị Lao

Tổ 10, thôn An Hải Tây

405

Bùi Xuân Xin

Tổ 10, thôn An Hải Tây

406

Phạm Truyền

Tổ 10, thôn An Hải Tây

407

Võ Thị Tám

Tổ 10, thôn An Hải Tây

408

Phạm Văn Láng

Tổ 10, thôn An Hải Tây

409

Đinh Tấn Quyền

Tổ 10, thôn An Hải Tây

410

Huỳnh Văn Bi

Tổ 10, thôn An Hải Tây

411

Bùi Thế Quận

Tổ 10, thôn An Hải Tây

412

Trần Hải

Tổ 10, thôn An Hải Tây

413

Lê Văn Hùng

Tổ 10, thôn An Hải Tây

414

Trần Thạnh

Tổ 10, thôn An Hải Tây

415

Nguyễn Thanh Anh

Tổ 10, thôn An Hải Tây

416

Đỗ Hồng Dũng

Tổ 10, thôn An Hải Tây

417

Nguyễn Văn Phận

Tổ 10, thôn An Hải Tây

418

Nguyễn Văn Thành

Tổ 10, thôn An Hải Tây

419

Nguyễn Thành

Tổ 10, thôn An Hải Tây

420

Nguyễn Thị Thiện

Tổ 10, thôn An Hải Tây

421

Nguyễn Thanh Phong

Tổ 10, thôn An Hải Tây

422

Nguyễn Thành Lục

Tổ 10, thôn An Hải Tây

423

Bùi Ngọc Tình

Tổ 10, thôn An Hải Tây

424

Dương Vọng

Tổ 10, thôn An Hải Tây

425

Ngô Văn Vàng

Tổ 10, thôn An Hải Tây

426

Nguyễn Chiến

Tổ 10, thôn An Hải Tây

427

Phùng Thị Bấm

Tổ 10, thôn An Hải Tây

428

Hồ Văn Lâm

Tổ 10, thôn An Hải Tây

429

Cao Văn Tài

Tổ 11 thôn An Hải Tây

430

Phạm Bá Long

Tổ 11 thôn An Hải Tây

431

Phan Thanh Vân

Tổ 11 thôn An Hải Tây

432

Đặng Thị Giang

Tổ 11 thôn An Hải Tây

433

Trần Văn Hùng

Tổ 11 thôn An Hải Tây

434

Lương Thị Quế

Tổ 11 thôn An Hải Tây

435

Trần Hiên

Tổ 11 thôn An Hải Tây

436

Trần Bổn

Tổ 11 thôn An Hải Tây

437

Cao Văn Quyên

Tổ 11 thôn An Hải Tây

438

Nguyễn Thị Lịa

Tổ 11 thôn An Hải Tây

439

Phạm Văn Kiện

Tổ 11 thôn An Hải Tây

440

Phạm Thị Hà

Tổ 11 thôn An Hải Tây

441

Trần Dện

Tổ 11 thôn An Hải Tây

442

Nguyễn Tấn Hải

Tổ 11 thôn An Hải Tây

443

Trần Ba

Tổ 11 thôn An Hải Tây

444

Bùi Văn Luận

Tổ 11 thôn An Hải Tây

445

Nguyễn Tịnh

Tổ 11 thôn An Hải Tây

446

Đinh Văn Khoa

Tổ 11 thôn An Hải Tây

447

Nguyễn Tấn Lượng

Tổ 11 thôn An Hải Tây

448

Cao Thị Thu Hồng

Tổ 11 thôn An Hải Tây

449

Trần Muộn

Tổ 11 thôn An Hải Tây

450

Đinh Văn Phận

Tổ 11 thôn An Hải Tây

451

Phan Bá Tín

Tổ 11 thôn An Hải Tây

452

Cao Thanh Việt

Tổ 11 thôn An Hải Tây

453

Nguyễn Long

Tổ 11 thôn An Hải Tây

454

Nguyễn Thanh Bá

Tổ 11 thôn An Hải Tây

455

Huỳnh Thị Lệ

Tổ 11 thôn An Hải Tây

456

Đinh Thị Xuất

Tổ 11 thôn An Hải Tây

457

Đỗ Quang Châu

Tổ 11 thôn An Hải Tây

458

Trần Văn Nhanh

Tổ 11 thôn An Hải Tây

459

Nguyễn Thanh Pháp

Tổ 11 thôn An Hải Tây

460

Huỳnh Thế Khải

Tổ 11 thôn An Hải Tây

461

Nguyễn Định

Tổ 11 thôn An Hải Tây

462

Ngô Quốc Tuấn

Tổ 11 thôn An Hải Tây

463

Đặng Thanh Hùng

Tổ 11 thôn An Hải Tây

464

Hồ Văn Nương

Tổ 11 thôn An Hải Tây

465

Lê Hồng Vân

Tổ 11 thôn An Hải Tây

466

Trần Văn Tiếp

Tổ 11 thôn An Hải Tây

467

Nguyễn Công Luận

Tổ 11 thôn An Hải Tây

468

Trần Văn Thận

Tổ 11 thôn An Hải Tây

469

Huỳnh Văn Diệt

Tổ 11 thôn An Hải Tây

470

Bùi Xuân Thành

Tổ 11 thôn An Hải Tây

471

Trần Thị Hoa

Tổ 11 thôn An Hải Tây

472

Lê Lan

Tổ 11 thôn An Hải Tây

473

Phạm Đào

Tổ 11 thôn An Hải Tây

474

Bùi Xuân Trang

Tổ 11 thôn An Hải Tây

475

Lê Văn Hơn

Tổ 11 thôn An Hải Tây

476

Trần Văn Nhung

Tổ 11 thôn An Hải Tây

477

Đinh Tấn Pháp

Tổ 11 thôn An Hải Tây

478

Nguyễn Đón

Tổ 11 thôn An Hải Tây

479

Nguyễn Thanh Chúc

Tổ 11 thôn An Hải Tây

480

Dương Hồng Long

Tổ 11 thôn An Hải Tây

481

Lê Thị Liên

Tổ 11 thôn An Hải Tây

482

Phạm Văn Tấn

Tổ 11 thôn An Hải Tây

483

Bùi Văn Cường

Tổ 11 thôn An Hải Tây

484

Trần Can

Tổ 11 thôn An Hải Tây

485

Phạm Văn Tám

Tổ 11 thôn An Hải Tây

486

Huỳnh Tấn Hùng

Tổ 11 thôn An Hải Tây

487

Nguyễn Thị Hà

Tổ 11 thôn An Hải Tây

488

Bùi Văn Thông

Tổ 11 thôn An Hải Tây

489

Bùi Thanh Minh

Tổ 11 thôn An Hải Tây

490

Trần Văn Mọi

Tổ 11 thôn An Hải Tây

491

Lữ Văn Lập

Tổ 11 thôn An Hải Tây

492

Trần Văn Đê

Tổ 11 thôn An Hải Tây

493

Đinh Tấn Trương

Tổ 11 thôn An Hải Tây

494

Đinh Văn Sơn

Tổ 11 thôn An Hải Tây

495

Cao Thanh Hải

Tổ 11 thôn An Hải Tây

496

Nguyễn Thị Diên

Tổ 11 thôn An Hải Tây

497

Nguyễn Văn Tạo

Tổ 11 thôn An Hải Tây

498

Trần Văn Vinh

Tổ 11 thôn An Hải Tây

499

Trần Văn Dũng

Tổ 11 thôn An Hải Tây

500

Đinh Thị Vân

Tổ 11 thôn An Hải Tây

501

Đỗ Văn Đức

Tổ 11 thôn An Hải Tây

502

Ngô Công Thứ

Tổ 11 thôn An Hải Tây

503

Võ Chí Cường

Tổ 11 thôn An Hải Tây

504

Bùi Xuân Quang

Tổ 11 thôn An Hải Tây

505

Đỗ Văn Duyệt

Tổ 11 thôn An Hải Tây

506

Nguyễn Thị Huệ

Tổ 11 thôn An Hải Tây

507

Nguyễn Văn Lĩnh

Tổ 11 thôn An Hải Tây

508

Nguyễn Tấn Sơn

Tổ 11 thôn An Hải Tây

509

Trần Văn Linh

Tổ 11 thôn An Hải Tây

510

Trần Văn Tuấn

Tổ 11 thôn An Hải Tây

511

Nguyễn Công Trình

Tổ 11 thôn An Hải Tây

512

Trần Văn Bình

Tổ 11 thôn An Hải Tây

513

Bùi Xuân Dũng

Tổ 11 thôn An Hải Tây

514

Trần Thị Trước

Tổ 11 thôn An Hải Tây

515

Nguyễn Thị Diên

Tổ 11 thôn An Hải Tây

516

Nguyễn Thị Vân Anh

Tổ 11 thôn An Hải Tây

517

Đinh Văn Phương

Tổ 11 thôn An Hải Tây

518

Nguyễn Chòng

Tổ 11 thôn An Hải Tây

519

Trần Mười

Tổ 11 thôn An Hải Tây

520

Trần Minh Hội

Tổ 11 thôn An Hải Tây

521

Nguyễn Thị Minh

Tổ 12 thôn An Hải Tây

522

Huỳnh Văn Bá

Tổ 12 thôn An Hải Tây

523

Nguyễn Thị Mực

Tổ 12 thôn An Hải Tây

524

Trần Thị Chờ

Tổ 12 thôn An Hải Tây

525

Phạm Văn Trí

Tổ 12 thôn An Hải Tây

526

Đoàn Văn Ngộ

Tổ 12 thôn An Hải Tây

527

Cao Văn Út

Tổ 12 thôn An Hải Tây

528

Trần Nhớ

Tổ 12 thôn An Hải Tây

529

Trần Thị Thương

Tổ 12 thôn An Hải Tây

530

Phạm Văn Quang

Tổ 12 thôn An Hải Tây

531

Phạm Văn Sáu

Tổ 12 thôn An Hải Tây

532

Đoàn Quyền

Tổ 12 thôn An Hải Tây

533

Nguyễn Thị Liên

Tổ 12 thôn An Hải Tây

534

Huỳnh Thế Quân

Tổ 12 thôn An Hải Tây

535

Huỳnh Thế Hưởng

Tổ 12 thôn An Hải Tây

536

Phạm Được

Tổ 12 thôn An Hải Tây

537

Huỳnh Thế Trang

Tổ 12 thôn An Hải Tây

538

Ngô Thị Yến

Tổ 12 thôn An Hải Tây

539

Trần Văn Hùng

Tổ 12 thôn An Hải Tây

540

Phan Bảy

Tổ 12 thôn An Hải Tây

541

Nguyễn Xí

Tổ 12 thôn An Hải Tây

542

Dương Văn Cử

Tổ 12 thôn An Hải Tây

543

Phạm Mười

Tổ 12 thôn An Hải Tây

544

Võ Thị Xuân

Tổ 12 thôn An Hải Tây

545

Nguyễn Chín

Tổ 12 thôn An Hải Tây

546

Phạm Minh Việt

Tổ 12 thôn An Hải Tây

547

Nguyễn Đình Lân

Tổ 12 thôn An Hải Tây

548

Nguyễn Đình Kim

Tổ 12 thôn An Hải Tây

549

Nguyễn Đình Vũ

Tổ 12 thôn An Hải Tây

550

Phan Bình

Tổ 12 thôn An Hải Tây

551

Lê Văn Trinh

Tổ 12 thôn An Hải Tây

552

Trần Anh

Tổ 12 thôn An Hải Tây

553

Trần Nêm

Tổ 12 thôn An Hải Tây

554

Nguyễn Phước

Tổ 12 thôn An Hải Tây

555

Trần Ới

Tổ 12 thôn An Hải Tây

556

Trần Sáu

Tổ 12 thôn An Hải Tây

557

Trần Văn Thiên

Tổ 12 thôn An Hải Tây

Danh sách này bao gồm 557 hộ gia đình./.

 

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361