Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Lĩnh vực
Người có công
Quy trình chi tiết

Trình tự, thời hạn thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân lập bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm bản sao quyết định và biên bản ủy quyền.

+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ.

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Cách thức thực hiện

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần, số lượng hồ sơ

- 01 bộ hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai cá nhân (Mu AH1 Thông tư số 05)

+ Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.

+ Biên bản ủy quyền (Mu UQ Thông tư số 05)

+Trường hp bản khai cá nhân dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (Mu AH2 Thông tư số 05, kèm theo biên bản UQ Thông tư số 05)

Đối tượng thực hiện

+ Cá nhân

Cơ quan thực hiện

+ Ủy ban nhân dân cấp xã,

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện

+ Quyết định trợ cấp hàng tháng, Quyết định trợ cấp một lần

Lệ phí

+ Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Bản khai cá nhân (Mu AH1, Mu AH2 Thông tư số 05)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

+ Không

Căn cứ pháp lý

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP,

+ Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH.


Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361