Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Lĩnh vực
Người có công
Quy trình chi tiết

Trình tự, thời hạn thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân lập bản khai (Mu KC1 Thông tư số 05) gửi bản khai kèm theo bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 35 Thông tư số 05 gửi UBND cấp xã

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 36 Thông tư số 05 gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 36 Thông tư số 05 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

Cách thức thực hiện

 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm

+ Bản khai cá nhân (Mẫu KC1 Thông tư số 05);

+ Bản sao một trong các giấy tờ: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

+ Cá nhân

Cơ quan thực hiện

+ UBND cấp xã;

+ Phòng LĐTBXH;

+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện

+ Quyết định về việc trợ cấp một lần đối với người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (Mẫu KC2 Thông tư số 05)

Lệ phí

+ Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Bản khai (Mẫu KC1 Thông tư số 05)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

+ Không

Căn cứ pháp lý

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-2013,

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH


Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361