Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Lĩnh vực
Người có công
Quy trình chi tiết

Trình tự, thời hạn thực hiện

+ Bước 1: Bà mẹ VNAH lập bản khai cá nhân kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng/ truy tặng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm bản sao quyết định.

+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm lập danh sách kèm bản khai cá nhân và bản sao quyết định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm ra quyết định phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc quyết định trợ cấp một lần.

Cách thức thực hiện

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

- 01 bộ hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05);

+ Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

+ Biên bản ủy quyền (Mu UQ).

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Cá nhân

Cơ quan thực hiện

+ Ủy ban nhân dân cấp xã,

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kết quả thực hiện

+ Quyết định phụ cấp, trợ cấp người phục vụ, Quyết định trợ cấp một lần

Lệ phí

+ Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Bản khai cá nhân (Mẫu BM1, Mẫu BM2 Thông tư số 05)

Yêu cầu, điều kiện

+ Không

Căn cứ pháp lý

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP,

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH


ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361