Đăng nhập

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang về việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa thôn Sâm Linh Đông năm 2019

(14/11/2019). Số lượt xem:631

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:246/QĐ-UBND

Tam Quang, ngày 17 tháng 10  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019 của Trưởng Khu dân cư Sâm Linh Đông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 402 hộ gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trưởng Khu dân cư Sâm Linh Đông và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- BCĐ PT TDĐKXDĐSVH xã;

- BVĐ PT TDĐKXDĐSVH thôn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM QUANG


 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”

THÔN SÂM LINH ĐÔNG NĂM 2019

( Ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang)

 

STT

Họ Và tên

Địa chỉ

1

Trần Văn Giác

Tổ 1, Sâm Linh Đông

2

Nguyễn Thành Đạo

Tổ 1, Sâm Linh Đông

3

Phạm Thị Ân

Tổ 1, Sâm Linh Đông

4

Trần Mai

Tổ 1, Sâm Linh Đông

5

Phạm Phú Quảng

Tổ 1, Sâm Linh Đông

6

Trần Đẩu

Tổ 1, Sâm Linh Đông

7

Phạm Trương

Tổ 1, Sâm Linh Đông

8

Trần Tương

Tổ 1, Sâm Linh Đông

9

Trần Lai

Tổ 1, Sâm Linh Đông

10

Phạm Tương

Tổ 1, Sâm Linh Đông

11

Trần Điển

Tổ 1, Sâm Linh Đông

12

Nguyễn Bá Lương

Tổ 1, Sâm Linh Đông

13

Lê Văn Hoàng

Tổ 1, Sâm Linh Đông

14

Trần Văn Liên

Tổ 1, Sâm Linh Đông

15

Trần Văn Cảnh

Tổ 1, Sâm Linh Đông

16

Đinh Tấn Bản

Tổ 1, Sâm Linh Đông

17

Mai Văn Tỵ

Tổ 1, Sâm Linh Đông

18

Lê Thị Toan

Tổ 1, Sâm Linh Đông

19

Trần Thị Tam

Tổ 1, Sâm Linh Đông

20

Phạm Đình Quân

Tổ 1, Sâm Linh Đông

21

Phạm Thị Tân

Tổ 1, Sâm Linh Đông

22

Trần Bẹn

Tổ 1, Sâm Linh Đông

23

Trần Hò

Tổ 1, Sâm Linh Đông

24

Nguyễn Thị Xí

Tổ 1, Sâm Linh Đông

25

Trần Anh

Tổ 1, Sâm Linh Đông

26

Trần Lên

Tổ 1, Sâm Linh Đông

27

Trần Lới

Tổ 1, Sâm Linh Đông

28

Trần Huế

Tổ 1, Sâm Linh Đông

29

Mai Văn Em

Tổ 1, Sâm Linh Đông

30

Trần Kháng

Tổ 1, Sâm Linh Đông

31

Nguyễn Minh

Tổ 1, Sâm Linh Đông

32

Trần Thị Em

Tổ 1, Sâm Linh Đông

33

Huỳnh Khởi

Tổ 1, Sâm Linh Đông

34

Trần Quang

Tổ 1, Sâm Linh Đông

35

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Tổ 1, Sâm Linh Đông

36

Trần Em

Tổ 1, Sâm Linh Đông

37

Đinh Thị Thanh

Tổ 1, Sâm Linh Đông

38

Lê Thị Thịnh

Tổ 1, Sâm Linh Đông

39

Lê Văn Thành

Tổ 1, Sâm Linh Đông

40

Nguyễn Tâm

Tổ 1, Sâm Linh Đông

41

Phạm Nguyễn Viết Tuyên

Tổ 1, Sâm Linh Đông

42

Trần Em

Tổ 1, Sâm Linh Đông

43

Nguyễn Hát

Tổ 1, Sâm Linh Đông

44

Nguyễn Phương

Tổ 1, Sâm Linh Đông

45

Hồ Quốc Danh

Tổ 1, Sâm Linh Đông

46

Mai Đình Hoàng

Tổ 1, Sâm Linh Đông

47

Phan Nhựt

Tổ 1, Sâm Linh Đông

48

Nguyễn Thị Năm

Tổ 2, Sâm Linh Đông

49

Huỳnh Chỉnh

Tổ 2, Sâm Linh Đông

50

Huỳnh Tiệu

Tổ 2, Sâm Linh Đông

51

Phan Thị Chỉ

Tổ 2, Sâm Linh Đông

52

Trần Ly

Tổ 2, Sâm Linh Đông

53

Phạm Quốc Công

Tổ 2, Sâm Linh Đông

54

Dương Tấn Hà

Tổ 2, Sâm Linh Đông

55

Nguyễn Thị Minh

Tổ 2, Sâm Linh Đông

56

Đoàn Phi Sỹ

Tổ 2, Sâm Linh Đông

57

Phan Thanh Tuấn

Tổ 2, Sâm Linh Đông

58

Trần Văn Thơ

Tổ 2, Sâm Linh Đông

59

Bùi Thị Trâm

Tổ 2, Sâm Linh Đông

60

Võ Khắc Quang

Tổ 2, Sâm Linh Đông

61

Nguyễn Tấn Khoá

Tổ 2, Sâm Linh Đông

62

Nguyễn Thị Xí

Tổ 2, Sâm Linh Đông

63

Võ Nhân

Tổ 2, Sâm Linh Đông

64

Nguyễn Thị Bán

Tổ 2, Sâm Linh Đông

65

Trần Công

Tổ 2, Sâm Linh Đông

66

Nguyễn Văn Tèo

Tổ 2, Sâm Linh Đông

67

Nguyễn Minh Đức

Tổ 2, Sâm Linh Đông

68

Đinh Văn Thường

Tổ 2, Sâm Linh Đông

69

Nguyễn Ngọc Hưng

Tổ 2, Sâm Linh Đông

70

Đỗ Văn Lộc

Tổ 2, Sâm Linh Đông

71

Nguyễn Thị Bé

Tổ 2, Sâm Linh Đông

72

Nguyễn Văn Nghị

Tổ 2, Sâm Linh Đông

73

Nguyễn Đại

Tổ 2, Sâm Linh Đông

74

Nguyễn Thị Bán

Tổ 2, Sâm Linh Đông

75

Nguyễn Văn Thắng

Tổ 2, Sâm Linh Đông

76

Trần Thanh phong

Tổ 2, Sâm Linh Đông

77

Trần Thị Hải

Tổ 2, Sâm Linh Đông

78

Lâm Thị Tài

Tổ 2, Sâm Linh Đông

79

Phạm Hữu Phú

Tổ 2, Sâm Linh Đông

80

Trần Hùng Đức

Tổ 2, Sâm Linh Đông

81

Trần Tuấn

Tổ 2, Sâm Linh Đông

82

Đỗ Thị Hạnh

Tổ 2, Sâm Linh Đông

83

Trần Nhân

Tổ 2, Sâm Linh Đông

84

Trần Minh Vương

Tổ 2, Sâm Linh Đông

85

Bùi Văn Sơn

Tổ 2, Sâm Linh Đông

86

Bùi Văn Hát

Tổ 2, Sâm Linh Đông

87

Nguyễn Thị Quang

Tổ 2, Sâm Linh Đông

88

Huỳnh Văn Minh

Tổ 2, Sâm Linh Đông

89

Trần Hẹn

Tổ 2, Sâm Linh Đông

90

Trần Kẹn

Tổ 2, Sâm Linh Đông

91

Trần Liễu

Tổ 2, Sâm Linh Đông

92

Nguyễn Thanh

Tổ 2, Sâm Linh Đông

93

Huỳnh Tèo

Tổ 2, Sâm Linh Đông

94

Mai Văn Đức

Tổ 2, Sâm Linh Đông

95

Huỳnh Ngọc Vũ

Tổ 2, Sâm Linh Đông

96

Nguyễn Hoàng

Tổ 2, Sâm Linh Đông

97

Nguyễn Tung

Tổ 2, Sâm Linh Đông

98

Mai Quốc Hùng

Tổ 2, Sâm Linh Đông

99

Bùi Ngọc Hữu

Tổ 2, Sâm Linh Đông

100

Huỳnh Minh Cảnh

Tổ 2, Sâm Linh Đông

101

Trần Phương

Tổ 2, Sâm Linh Đông

102

Huỳnh Thị Lượng

Tổ 2, Sâm Linh Đông

103

Trần Thanh Ba

Tổ 2, Sâm Linh Đông

104

Bùi Văn Thành

Tổ 2, Sâm Linh Đông

105

Trần Thìn

Tổ 2, Sâm Linh Đông

106

Huỳnh Trương

Tổ 2, Sâm Linh Đông

107

Nguyễn Thanh Vương

Tổ 2, Sâm Linh Đông

108

Phạm Văn Tuấn

Tổ 2, Sâm Linh Đông

109

Phạm Văn Minh

Tổ 2, Sâm Linh Đông

110

Bùi Liên

Tổ 2, Sâm Linh Đông

111

Bùi Văn Thể

Tổ 2, Sâm Linh Đông

112

Trần Thanh Mười

Tổ 2, Sâm Linh Đông

113

Mai Văn Nga

Tổ 2, Sâm Linh Đông

114

Bùi Ngọc Trinh

Tổ 2, Sâm Linh Đông

115

Nguyễn Tiếng

Tổ 2, Sâm Linh Đông

116

Phạm Thị Ly

Tổ 2, Sâm Linh Đông

117

Trần Thanh Tuấn

Tổ 2, Sâm Linh Đông

118

Trần Công Ba

Tổ 2, Sâm Linh Đông

119

Huỳnh Ngọc Quang

Tổ 2, Sâm Linh Đông

120

Nguyễn Ngọc Nhật

Tổ 2, Sâm Linh Đông

121

Phạm Văn Minh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

122

Huỳnh Văn Tạo

Tổ 3, Sâm Linh Đông

123

Nguyễn Thị An

Tổ 3, Sâm Linh Đông

124

Trần Dũng Chinh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

125

Trần Văn Nhân

Tổ 3, Sâm Linh Đông

126

Trình Thị Tiến

Tổ 3, Sâm Linh Đông

127

Đỗ Nhựt

Tổ 3, Sâm Linh Đông

128

Trần Xuân

Tổ 3, Sâm Linh Đông

129

Nguyễn Đích

Tổ 3, Sâm Linh Đông

130

Phạm Văn Chỉnh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

131

Phan Sen

Tổ 3, Sâm Linh Đông

132

Huỳnh Tơn

Tổ 3, Sâm Linh Đông

133

Huỳnh Ngọc Vỹ

Tổ 3, Sâm Linh Đông

134

Phạm Xuân Mỹ

Tổ 3, Sâm Linh Đông

135

Hồ Văn Đô

Tổ 3, Sâm Linh Đông

136

Đinh Văn Khánh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

137

Đinh Văn Minh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

138

Đinh Văn Phương

Tổ 3, Sâm Linh Đông

139

Phạm Chấn

Tổ 3, Sâm Linh Đông

140

Phan Thanh Sơn

Tổ 3, Sâm Linh Đông

141

Phạm Văn Hoàng

Tổ 3, Sâm Linh Đông

142

Trần Thị Hồng

Tổ 3, Sâm Linh Đông

143

Phạm Thị Bi

Tổ 3, Sâm Linh Đông

144

Trần Ảnh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

145

Bùi Thị Cường

Tổ 3, Sâm Linh Đông

146

Trần In

Tổ 3, Sâm Linh Đông

147

Võ Tấn Bai

Tổ 3, Sâm Linh Đông

148

Trần Văn Cường

Tổ 3, Sâm Linh Đông

149

Trần Thuỵ

Tổ 3, Sâm Linh Đông

150

Nguyễn Văn Minh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

151

Trần Xuân Tiên

Tổ 3, Sâm Linh Đông

152

Nguyễn Ngọc Được

Tổ 3, Sâm Linh Đông

153

 Phan Thanh Phương

Tổ 3, Sâm Linh Đông

154

Phan Một

Tổ 3, Sâm Linh Đông

155

Phan Bá Chín

Tổ 3, Sâm Linh Đông

156

Huỳnh  Công

Tổ 3, Sâm Linh Đông

157

Phan Thanh Khanh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

158

Bùi Văn Tỵ

Tổ 3, Sâm Linh Đông

159

Huỳnh Văn Kỷ

Tổ 3, Sâm Linh Đông

160

Phạm Thị Bửu

Tổ 3, Sâm Linh Đông

161

Bùi Văn Ngọc

Tổ 3, Sâm Linh Đông

162

Nguyễn Khánh Vũ

Tổ 3, Sâm Linh Đông

163

Nguyễn Văn Trúc

Tổ 3, Sâm Linh Đông

164

Trần Đống Đa

Tổ 3, Sâm Linh Đông

165

Trần Tấn Tài

Tổ 3, Sâm Linh Đông

166

Nguyễn Chí Phương

Tổ 3, Sâm Linh Đông

167

Phan Được

Tổ 3, Sâm Linh Đông

168

Phan Hùng Vương

Tổ 3, Sâm Linh Đông

169

Phạm Nguyên Thiện

Tổ 3, Sâm Linh Đông

170

Phạm Công Vĩnh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

171

Hoàng Ngọc Thịnh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

172

Mai Thanh Vinh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

173

Bùi Văn Toàn

Tổ 3, Sâm Linh Đông

174

Phan Thị Ánh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

175

Huỳnh Ngọc Hiệp

Tổ 3, Sâm Linh Đông

176

Phạm Thanh Trung

Tổ 3, Sâm Linh Đông

177

Nguyễn Văn Vinh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

178

Đỗ Thanh Phong

Tổ 3, Sâm Linh Đông

179

Đỗ Văn Linh

Tổ 3, Sâm Linh Đông

180

Trần Văn Thông

Tổ 3, Sâm Linh Đông

181

Trần Văn Phong

Tổ 4, Sâm Linh Đông

182

Nguyễn Hiếu

Tổ 4, Sâm Linh Đông

183

Huỳnh Văn Khả

Tổ 4, Sâm Linh Đông

184

Nguyễn Tấn Đạt

Tổ 4, Sâm Linh Đông

185

Nguyễn Thái Tín

Tổ 4, Sâm Linh Đông

186

Huỳnh Long Hổ

Tổ 4, Sâm Linh Đông

187

Hoàng Minh Tâm

Tổ 4, Sâm Linh Đông

188

Phạm Văn Lâm

Tổ 4, Sâm Linh Đông

189

Huỳnh Thị Ly

Tổ 4, Sâm Linh Đông

190

Đỗ Thanh Cảnh

Tổ 4, Sâm Linh Đông

191

Đỗ Minh Hà

Tổ 4, Sâm Linh Đông

192

Nguyễn Thuận

Tổ 4, Sâm Linh Đông

193

Nguyễn Luận

Tổ 4, Sâm Linh Đông

194

Huỳnh Văn Diệp

Tổ 4, Sâm Linh Đông

195

Trần Thị Thước

Tổ 4, Sâm Linh Đông

196

Nguyễn Đông

Tổ 4, Sâm Linh Đông

197

Nguyễn Viết Khanh

Tổ 4, Sâm Linh Đông

198

Nguyễn Tấn Phước

Tổ 4, Sâm Linh Đông

199

Nguyễn Tấn Tân

Tổ 4, Sâm Linh Đông

200

Nguyễn Tấn Hoàng

Tổ 4, Sâm Linh Đông

201

Đỗ Sơn

Tổ 4, Sâm Linh Đông

202

Đỗ Đãi

Tổ 4, Sâm Linh Đông

203

Đỗ Đợi

Tổ 4, Sâm Linh Đông

204

Đỗ Lẫy

Tổ 4, Sâm Linh Đông

205

Đỗ Đình Hùng

Tổ 4, Sâm Linh Đông

206

Đỗ Quang Dũng

Tổ 4, Sâm Linh Đông

207

Trần Thị Nhung

Tổ 4, Sâm Linh Đông

208

Đỗ Văn Hương

Tổ 4, Sâm Linh Đông

209

Đỗ Văn Hiệp

Tổ 4, Sâm Linh Đông

210

Phạm Tiên

Tổ 4, Sâm Linh Đông

211

Huỳnh Ngọc Quang

Tổ 4, Sâm Linh Đông

212

Trần Dũng Viên

Tổ 4, Sâm Linh Đông

213

Nguyễn Thanh Tiến

Tổ 4, Sâm Linh Đông

214

Phạm Thị Niệm

Tổ 4, Sâm Linh Đông

215

Trần Văn Luyến

Tổ 4, Sâm Linh Đông

216

Trần Văn Dự

Tổ 4, Sâm Linh Đông

217

Trần Văn Truyền

Tổ 4, Sâm Linh Đông

218

Trần Lục

Tổ 4, Sâm Linh Đông

219

Võ Văn Hùng

Tổ 4, Sâm Linh Đông

220

Phan Thị Tứ

Tổ 4, Sâm Linh Đông

221

Bùi Phương

Tổ 4, Sâm Linh Đông

222

Nguyễn Thanh Tiên

Tổ 4, Sâm Linh Đông

223

Nguyễn Văn Sỹ

Tổ 4, Sâm Linh Đông

224

Đỗ Văn Tuấn

Tổ 4, Sâm Linh Đông

225

Nguyễn Văn Hiến

Tổ 4, Sâm Linh Đông

226

Võ văn Nho

Tổ 4, Sâm Linh Đông

227

Nguyễn Văn Thiều

Tổ 4, Sâm Linh Đông

228

Lê Đức Nam

Tổ 4, Sâm Linh Đông

229

Dương Văn Nghiệp

Tổ 4, Sâm Linh Đông

230

Nguyễn Tấn Hội

Tổ 4, Sâm Linh Đông

231

Lê Thị Ninh

Tổ 4, Sâm Linh Đông

232

Nguyễn Văn Thiên

Tổ 4, Sâm Linh Đông

233

Trần Văn Thanh

Tổ 4, Sâm Linh Đông

234

Trần Xuân Truyền

Tổ 5, Sâm Linh Đông

235

Võ Quang Thơ

Tổ 5, Sâm Linh Đông

236

Võ Quang Thái

Tổ 5, Sâm Linh Đông

237

Võ Quang Trạng

Tổ 5, Sâm Linh Đông

238

Trương Văn Dương

Tổ 5, Sâm Linh Đông

239

Trần Văn Tin

Tổ 5, Sâm Linh Đông

240

Nguyễn Văn Quang

Tổ 5, Sâm Linh Đông

241

Phan bá Tám

Tổ 5, Sâm Linh Đông

242

Trương Quốc Chính

Tổ 5, Sâm Linh Đông

243

Trương Văn Việt

Tổ 5, Sâm Linh Đông

244

Văn Công Hạnh

Tổ 5, Sâm Linh Đông

245

Võ Văn Ninh

Tổ 5, Sâm Linh Đông

246

Nguyễn Một

Tổ 5, Sâm Linh Đông

247

Nguyễn Nhứt

Tổ 5, Sâm Linh Đông

248

Võ Văn Sang

Tổ 5, Sâm Linh Đông

249

Trần Lâm

Tổ 5, Sâm Linh Đông

250

Nguyễn Thái Nga

Tổ 5, Sâm Linh Đông

251

Nguyễn Quốc Phương

Tổ 5, Sâm Linh Đông

252

Phan Thị Bình

Tổ 5, Sâm Linh Đông

253

Trần Thị Dung

Tổ 5, Sâm Linh Đông

254

Nguyễn Văn Tửu

Tổ 5, Sâm Linh Đông

255

Nguyễn Văn Hường

Tổ 5, Sâm Linh Đông

256

Trần Bê

Tổ 5, Sâm Linh Đông

257

Phạm Thị Linh

Tổ 5, Sâm Linh Đông

258

Nguyễn Đình Sang

Tổ 5, Sâm Linh Đông

259

Nguyễn Thanh Tuấn

Tổ 5, Sâm Linh Đông

260

Huỳnh Tỷ

Tổ 5, Sâm Linh Đông

261

Nguyễn Hoàng Thi

Tổ 5, Sâm Linh Đông

262

 Trần Văn Minh

Tổ 5, Sâm Linh Đông

263

Nguyễn Thảo

Tổ 5, Sâm Linh Đông

264

Trần Văn Quang

Tổ 5, Sâm Linh Đông

265

Trần Mãi

Tổ 5, Sâm Linh Đông

266

Phan Chinh

Tổ 5, Sâm Linh Đông

267

Trần Thị Dệt

Tổ 5, Sâm Linh Đông

268

Phan Công Hạnh

Tổ 5, Sâm Linh Đông

269

Phan Diễn

Tổ 5, Sâm Linh Đông

270

Vũ Điễu

Tổ 5, Sâm Linh Đông

271

Nguyễn Văn Tịnh

Tổ 5, Sâm Linh Đông

272

Huỳnh Tấn Dũng

Tổ 5, Sâm Linh Đông

273

Phan Thanh Hải

Tổ 5, Sâm Linh Đông

274

Vũ Thanh Lâm

Tổ 5, Sâm Linh Đông

275

Phạm Viết Minh Vỹ

Tổ 5, Sâm Linh Đông

276

Phan Thanh Hiến

Tổ 5, Sâm Linh Đông

277

Phan Thanh Hoà

Tổ 5, Sâm Linh Đông

278

Phạm Tâm

Tổ 5, Sâm Linh Đông

279

Võ Tấn Cho

Tổ 5, Sâm Linh Đông

280

Trần Chí Tâm

Tổ 5, Sâm Linh Đông

281

Trương Văn Tiển

Tổ 5, Sâm Linh Đông

282

Lê Thị Luyện

Tổ 5, Sâm Linh Đông

283

Trần Quang Hải

Tổ 5, Sâm Linh Đông

284

Trần Hùng

Tổ 5, Sâm Linh Đông

285

Trần Tình

Tổ 5, Sâm Linh Đông

286

Hồ Minh Ngọc

Tổ 5, Sâm Linh Đông

287

Huỳnh Văn Thanh

Tổ 5, Sâm Linh Đông

288

Phạm Quốc Vương

Tổ 6, Sâm Linh Đông

289

Phan Bảy

Tổ 6, Sâm Linh Đông

290

Phan Quang Hùng

Tổ 6, Sâm Linh Đông

291

Nguyễn Tấn Thanh

Tổ 6, Sâm Linh Đông

292

Nguyễn Thanh Bình

Tổ 6, Sâm Linh Đông

293

Phan Văn Vang

Tổ 6, Sâm Linh Đông

294

Nguyễn Nhựt

Tổ 6, Sâm Linh Đông

295

Nguyễn Thế Quang

Tổ 6, Sâm Linh Đông

296

Nguyễn Hữu Hùng

Tổ 6, Sâm Linh Đông

297

Nguyễn Trung

Tổ 6, Sâm Linh Đông

298

Trần Văn Ý

Tổ 6, Sâm Linh Đông

299

Phan Thanh Huy

Tổ 6, Sâm Linh Đông

300

Võ Tiết

Tổ 6, Sâm Linh Đông

301

Huỳnh Ngọc Hoài

Tổ 6, Sâm Linh Đông

302

Ngô Minh

Tổ 6, Sâm Linh Đông

303

Ngô Thị Hà

Tổ 6, Sâm Linh Đông

304

Ngô Quang Lâm

Tổ 6, Sâm Linh Đông

305

Nguyễn Phú Quốc

Tổ 6, Sâm Linh Đông

306

Hồ Quận

Tổ 6, Sâm Linh Đông

307

Nguyễn Ngọc Hồng

Tổ 6, Sâm Linh Đông

308

Bùi Thị Bửu

Tổ 6, Sâm Linh Đông

309

Trần Tiến

Tổ 6, Sâm Linh Đông

310

Đinh Văn Liễu

Tổ 6, Sâm Linh Đông

311

Phan Thị Thanh Phượng

Tổ 6, Sâm Linh Đông

312

Nguyễn Đông

Tổ 6, Sâm Linh Đông

313

Hồ Văn Mạnh

Tổ 6, Sâm Linh Đông

314

Nguyễn Văn Sự

Tổ 6, Sâm Linh Đông

315

Dương Thị Luôn

Tổ 6, Sâm Linh Đông

316

Nguyễn Minh Đức

Tổ 6, Sâm Linh Đông

317

Nguyễn Minh Tâm

Tổ 6, Sâm Linh Đông

318

Đinh Thị Đây

Tổ 6, Sâm Linh Đông

319

Nguyễn Minh Phương

Tổ 6, Sâm Linh Đông

320

Nguyễn Văn Sa

Tổ 6, Sâm Linh Đông

321

Nguyễn Xảo

Tổ 6, Sâm Linh Đông

322

Phạm Đức

Tổ 6, Sâm Linh Đông

323

Trần Thành

Tổ 6, Sâm Linh Đông

324

Nguyễn Thị Nhung

Tổ 6, Sâm Linh Đông

325

Phạm Đình Thuận

Tổ 6, Sâm Linh Đông

326

Huỳnh Ngọc Phúc

Tổ 6, Sâm Linh Đông

327

Nguyễn Tấn Việt

Tổ 6, Sâm Linh Đông

328

Nguyễn Thiết

Tổ 6, Sâm Linh Đông

329

Nguyễn Minh Vương

Tổ 6, Sâm Linh Đông

330

Nguyễn Minh Chính

Tổ 6, Sâm Linh Đông

331

Dương Văn Cư

Tổ 6, Sâm Linh Đông

332

Huỳnh Văn Trung

Tổ 6, Sâm Linh Đông

333

Huỳnh Ngọc Yên

Tổ 6, Sâm Linh Đông

334

Trương Văn Cầu

Tổ 6, Sâm Linh Đông

335

Trần Văn Tuấn

Tổ 6, Sâm Linh Đông

336

Trương Văn Vân

Tổ 6, Sâm Linh Đông

337

Võ Thị Mỹ

Tổ 6, Sâm Linh Đông

338

Nguyễn Tấn Lai

Tổ 6, Sâm Linh Đông

339

Nguyễn Trung Trịnh

Tổ 6, Sâm Linh Đông

340

Đinh Văn Quang

Tổ 6, Sâm Linh Đông

341

Võ Khiết

Tổ 6, Sâm Linh Đông

342

Đinh Văn Khánh

Tổ 6, Sâm Linh Đông

343

Hồ Thanh Tâm

Tổ 6, Sâm Linh Đông

344

Nguyễn Thị Thông

Tổ 6, Sâm Linh Đông

345

Dương Văn Tỉnh

Tổ 6, Sâm Linh Đông

346

Trương Văn Tân

Tổ 7, Sâm Linh Đông

347

Trần Anh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

348

Nguyễn Minh Ban

Tổ 7, Sâm Linh Đông

349

Nguyễn Minh Liên

Tổ 7, Sâm Linh Đông

350

Vũ Minh Hiệp

Tổ 7, Sâm Linh Đông

351

Trần Tỉnh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

352

Phạm Văn Dũng

Tổ 7, Sâm Linh Đông

353

Trương Văn Hậu

Tổ 7, Sâm Linh Đông

354

Trần Đình Thái

Tổ 7, Sâm Linh Đông

355

Võ Thị Đố

Tổ 7, Sâm Linh Đông

356

Bùi Văn Ánh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

357

Trần Phục

Tổ 7, Sâm Linh Đông

358

Ngô Hữu Duyên

Tổ 7, Sâm Linh Đông

359

Nguyễn Hùng

Tổ 7, Sâm Linh Đông

360

Nguyễn Công Sanh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

361

Trần Phổng

Tổ 7, Sâm Linh Đông

362

Nguyễn Văn Khanh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

363

Nguyễn Đại Dương

Tổ 7, Sâm Linh Đông

364

Ngô Văn Đô

Tổ 7, Sâm Linh Đông

365

Trần Khôi

Tổ 7, Sâm Linh Đông

366

Trần Hữu

Tổ 7, Sâm Linh Đông

367

Nguyễn Văn Nga

Tổ 7, Sâm Linh Đông

368

Nguyễn Thị Mai

Tổ 7, Sâm Linh Đông

369

Võ Thị Thu Hằng

Tổ 7, Sâm Linh Đông

370

Phạm Viết Tiến Minh Vân

Tổ 7, Sâm Linh Đông

371

Đinh Tấn Phương

Tổ 7, Sâm Linh Đông

372

Phan Linh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

373

Ngô Văn Hưng

Tổ 7, Sâm Linh Đông

374

Ngô Văn Ngọc

Tổ 7, Sâm Linh Đông

375

Trần Lực

Tổ 7, Sâm Linh Đông

376

Phạm Thị Liễu

Tổ 7, Sâm Linh Đông

377

Trần Đạo

Tổ 7, Sâm Linh Đông

378

Trần Cầu

Tổ 7, Sâm Linh Đông

379

Trần Thanh Phương

Tổ 7, Sâm Linh Đông

380

Huỳnh Thị Tiệu

Tổ 7, Sâm Linh Đông

381

Trần Minh Vương

Tổ 7, Sâm Linh Đông

382

Nguyễn Thị Yến

Tổ 7, Sâm Linh Đông

383

Huỳnh Thị Mô

Tổ 7, Sâm Linh Đông

384

Phạm Hạnh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

385

Phan Thị Tài

Tổ 7, Sâm Linh Đông

386

Nguyễn Đăng Chung

Tổ 7, Sâm Linh Đông

387

Trần Văn Tiên

Tổ 7, Sâm Linh Đông

388

Trần Công Đức

Tổ 7, Sâm Linh Đông

389

Trần Thị Hạnh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

390

Phan Công Ích

Tổ 7, Sâm Linh Đông

391

Phạm Phúc

Tổ 7, Sâm Linh Đông

392

Nguyễn Thanh Văn

Tổ 7, Sâm Linh Đông

393

Trần Vọng

Tổ 7, Sâm Linh Đông

394

Trần Xuân Hùng

Tổ 7, Sâm Linh Đông

395

Trần Bình

Tổ 7, Sâm Linh Đông

396

Trần Văn Ánh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

397

Trần Thị Rơi

Tổ 7, Sâm Linh Đông

398

Phạm Minh Viên

Tổ 7, Sâm Linh Đông

399

Đinh Tấn Cảnh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

400

Lê Công Sư

Tổ 7, Sâm Linh Đông

401

Phạm Thiện

Tổ 7, Sâm Linh Đông

402

Trần Văn Mạnh

Tổ 7, Sâm Linh Đông

 

 

 

 

Danh sách này có 402 hộ gia đình./.

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361