Đăng nhập

Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang về việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa thôn Sâm Linh Tây năm 2019

(14/11/2019). Số lượt xem:486

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:245/QĐ-UBND

Tam Quang, ngày 17  tháng 10  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019 của Trưởng Khu dân cư Sâm Linh Tây,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 388 hộ gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trưởng Khu dân cư Sâm Linh Tây và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- BCĐ PT TDĐKXDĐSVH xã;

- BVĐ PT TDĐKXDĐSVH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM QUANG


 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”

THÔN SÂM LINH TÂY NĂM 2019

( Ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang)

 

STT

Họ Và tên

Địa chỉ

1

Phạm Xuân

Quốc

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

2

Đinh Văn

Đua

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

3

Trần Thị

Lan

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

4

Nguyễn Thị

Trà

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

5

Nguyễn Thị

Phiện

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

6

Trần Văn

Anh

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

7

Lê Văn

Trực

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

8

Trần

Hùng

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

9

Nguyễn Đình

Tường

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

10

Trần

Sành

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

11

Phạm Văn

Chiến

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

12

Dương Văn

Tỵ

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

13

Phạm

Thua

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

14

Trần Văn

Sở

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

15

Lê Thị

Sớm

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

16

Trần Văn

Nhung

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

17

Trần

Hội

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

18

Trần

Tằm

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

19

Trần

Chinh

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

20

Trần

Sơn

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

21

Mai Thanh

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

22

Trần Văn

Minh

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

23

Mai Thị

Liên

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

24

Nguyễn

Nang

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

25

Nguyễn Văn

Quang

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

26

Đoàn Thị

Nguyên

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

27

Nguyễn Phú

Quốc

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

28

Phạm Xuân

Anh

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

29

Bùi Văn

Trương

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

30

Nguyễn Thị

Thu

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

31

Trần

Tân

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

32

Trần Minh

Hào

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

33

Đặng Ngọc

Toản

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

34

Phạm

Hào

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

35

Mai Văn

Trí

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

36

Mai Thanh

Hạnh

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

37

Bùi Thị

Sanh

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

38

Hoàng Thị

Mẫn

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

39

Nguyễn Minh

Vương

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

40

Phạm Xuân

Lệ

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

41

Trần

Ta

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

42

Trần Văn

Tâm

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

43

Phạm Thị

Kỷ

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

44

Mai Thị

Do

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

45

Trần Văn

Lời

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

46

Mai Thanh

Phương

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

47

Mai Văn

Tâm

Tổ 1, Sâm Linh Tây 

48

Nguyễn

Hùng

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

49

Nguyễn

Hải

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

50

Hoàng Ngọc

Nam

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

51

Hoàng Văn

Nao

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

52

Lê Văn

Mùi

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

53

Phạm Huyền

Lưu

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

54

Lê Văn

Anh

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

55

Trần

Mỹ

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

56

Trung

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

57

Trần Thị

Mận

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

58

Bùi Thị

Manh

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

59

Phạm Thị Kim

Liên

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

60

Phạm Ánh

Dương

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

61

Nguyễn Thị

Bèo

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

62

Phạm

Thu

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

63

Châu Thị

Thanh

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

64

Đặng Ngọc

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

65

Đỗ

Hồng

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

66

Nguyễn Đức

Tri

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

67

Huỳnh Ngọc

Châu

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

68

Đinh Thị

Nhung

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

69

Nguyễn Hữu

Châu

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

70

Nguyễn Trang

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

71

Đỗ Thị

Hồng

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

72

Phạm Thị

Chức

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

73

Huỳnh Văn

Công

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

74

Bùi Tuấn

Hùng

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

75

Phạm Văn

Sơn

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

76

Huỳnh Bá

Tứ

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

77

Phạm Huyền

Phong

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

78

Nguyễn

Đào

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

79

Dương Văn

Sơn

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

80

Nguyễn

Phương

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

81

Huỳnh Thị Kim

Liên

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

82

Nguyễn Quốc

Lạc

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

83

Đặng Ngọc

Hoanh

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

84

Phạm Đắc

Linh

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

85

Phạm Thị

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

86

Đỗ Thị

Tân

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

87

Phạm Thị

Nga

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

88

Phạm

Cườm

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

89

Đỗ Văn

Thành

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

90

Nguyễn Đức

Bình

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

91

Nguyễn Thành

Được

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

92

Trần Văn

An

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

93

ĐặNg ngọc

Hoành

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

94

Hoàng Ngọc

Văn

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

95

Nguyễn Hữu

Đức

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

96

Nguyễn Minh

Việt

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

97

Đỗ Hữu

Tuấn

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

98

Nguyễn Thị

Lan

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

99

Đỗ Xuân

Hiển

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

100

Phạm

Nghĩa

Tổ 2, Sâm Linh Tây  

101

Dương Thị

Biên

 Tổ 3, Sâm Linh Tây  

102

Phạm

Hường

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

103

Phạm Hải

Triều

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

104

Bùi Ngọc

Công

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

105

Nguyễn Ngọc

Sanh

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

106

Phan Thanh

Điện

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

107

Thiên

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

108

Võ Tấn

Ích

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

109

Bùi Xuân

Ngân

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

110

Phan

Khanh

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

111

Huỳnh

Thanh

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

112

Lê Tấn

Anh

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

113

Huỳnh Ngọc

Tề

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

114

Lê Văn

Cồ

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

115

Nguyễn Văn

Thái

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

116

Huỳnh Ngọc

Minh

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

117

Nguyễn

Anh

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

118

Nguyễn Thanh

Trúc

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

119

Nguyễn Văn

Tâm

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

120

Bùi

Dây

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

121

Bùi Minh

Bảo

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

122

Nguyễn Văn

Đường

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

123

Phan

Hải

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

124

Nguyễn

Mai

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

125

Võ Quang

Phúc

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

126

Hoàng Thị Kim

Oanh

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

127

Nguyễn Văn

Lai

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

128

Phạm Thị

Tiến

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

129

Bùi Ngọc

Khôi

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

130

Huỳnh Thị

Đông

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

131

Trần Hữu

Trang

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

132

Trần Ngọc

Hoàng

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

133

Huỳnh Văn

Lộc

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

134

Bùi Văn

Kỳ

Tổ 3, Sâm Linh Tây  

135

Nguyễn Thị

Vinh

 Tổ 4, Sâm Linh Tây  

136

Võ Công

Quang

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

137

Toản

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

138

Thảo

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

139

Bùi Thị

Thống

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

140

Huỳnh Văn

Song

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

141

Bùi

Thích

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

142

Phạm Văn

Linh

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

143

Phạm

Hùng

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

144

Nguyễn Thị

Yến

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

145

Lê Văn

Sang

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

146

Lê Văn

Trình

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

147

Nguyễn

Hiểu

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

148

Nguyễn Hùng

Pháp

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

149

Nguyễn

Tùng

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

150

Huỳnh Công

Vương

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

151

Trần Thị

Lâm

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

152

Lê Thị

Lấm

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

153

Nguyễn Văn

Do

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

154

Phan Bá

Bích

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

155

Nguyễn Đắc

Lâm

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

156

Nguyễn Thị

Anh

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

157

Huỳnh Thị

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

158

Trần Thị

Lẫm

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

159

Cao Văn

Chức

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

160

Phạm

Tình

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

161

Nguyễn

Lượng

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

162

Phạm

Khơi

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

163

Lê Thanh

Tâm

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

164

Phạm

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

165

Phạm Thị

Binh

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

166

Nguyễn

Ngọc

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

167

Huỳnh Ngọc

Tuấn

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

168

Nguyễn Chí

Thái

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

169

Huỳnh Thị

Hương

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

170

Dương

Tôi

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

171

Trần Văn

Tấn

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

172

Nguyễn Thị

Nẫm

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

173

Lê Công

Đệ

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

174

Huỳnh Ngọc

Hoàng

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

175

Nghiệp

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

176

Phan Thanh

Quân

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

177

Cao

Bỉnh

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

178

Nguyễn Thanh

Long

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

179

Phạm Minh

Hải

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

180

Nguyễn Đắc

Bông

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

181

Phạm Văn

Lâm

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

182

Trần Thị

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

183

Phan Bá

Lân

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

184

Đỗ Hữu

Thọ

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

185

Huỳnh Thị

Trà

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

186

Nguyễn

Khánh

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

187

Dương Tiến

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

188

Trần Minh

Tuấn

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

189

Huỳnh Văn

Tân

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

190

Nguyễn Hữu

Tiến

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

191

Huỳnh Văn

Hoan

Tổ 4, Sâm Linh Tây  

192

Nguyễn

Riện

 Tổ 5, Sâm Linh Tây  

193

Nguyễn Đắc

Huệ

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

194

Huỳnh Thị

Hương

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

195

Nguyễn

Hỡi

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

196

Nguyễn Đắc

Lập

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

197

Nguyễn Thị

Chiên

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

198

Đỗ Thị Hoa

Lan

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

199

Dương Quốc

Lâm

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

200

Nguyễn Quang

Tiến

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

201

Lê Văn

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

202

Lê Văn

Năm

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

203

Nguyễn

Tấn

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

204

Huỳnh Ngọc

Phương

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

205

Nguyễn Đắc

Ly

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

206

Nguyễn Đình

Hải

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

207

Phán Bá

Tân

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

208

Phan

Tiến

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

209

Phan Bá

Ngọc

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

210

Dương Văn

Thưởng

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

211

Phạm Thị

Láng

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

212

Phan Thanh

Trung

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

213

Nguyễn Tiến

Khoa

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

214

Nguyễn

Chỉnh

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

215

Phan Tấn

Vỹ

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

216

Lê Văn

Bảy

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

217

Võ Thị

Giao

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

218

Lê Văn

Vui

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

219

Nguyễn

Tín

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

220

Phan

Hồng

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

221

Phạm

Á

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

222

Huỳnh

Lộc

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

223

Trần

Phát

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

224

Phan Tấn

Đắc

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

225

Phan Tấn

Nhiệm

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

226

Huỳnh

Phấn

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

227

Tạ Ngọc

Minh

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

228

Trần Văn

Lợi

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

229

Nguyễn Trần

Chung

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

230

Phan Công

Viên

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

231

Phan Bá

Tâm

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

232

Huỳnh

Nỹ

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

233

Phan Đức

Hậu

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

234

Huỳnh Công

Tâm

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

235

Huỳnh

Hận

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

236

Huỳnh

Phận

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

237

Nguyễn Hùng

Phương

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

238

Đỗ Thị

Hường

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

239

Huỳnh

Thọ

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

240

Nguyễn Thế

Lộc

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

241

Nguyễn Văn

Huy

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

242

Huỳnh Thị

Điện

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

243

Mai Thị

Hợi

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

244

Huỳnh

Diệu

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

245

Huỳnh Ngọc

Anh

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

246

Trần Văn

Lời

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

247

Lại Thị

Xuân

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

248

Võ Thị

Giao

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

249

Huỳnh

Phước

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

250

Dương

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

251

Bùi Xuân

Sanh

Tổ 5, Sâm Linh Tây  

252

Nguyễn Thanh

Trương

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

253

Nguyễn Đình

Vân

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

254

Nguyễn Tấn

Anh

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

255

Phạm

Lào

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

256

Nguyễn Thanh

Sơn

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

257

Nguyễn Thị

Nga

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

258

Dương Văn

Minh

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

259

Nguyễn Thanh

Bình

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

260

Lê Thanh

Chín

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

261

Huỳnh Thị

Hiến

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

262

Dương Văn

Tự

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

263

Dương Văn

Vân

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

264

Dương Văn

Luyến

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

265

Huỳnh Văn

Tuấn

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

266

Võ Thị

Xảo

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

267

Phạm Thị

Bai

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

268

Huỳnh

Lũy

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

269

Phạm Hữu

Đức

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

270

Trần Thị

Thơ

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

271

Phan Thị

Luận

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

272

Võ Thị

Non

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

273

Phan Hải

Vương

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

274

Nguyễn Thị

Lắm

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

275

Huỳnh Văn

Anh

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

276

Huỳnh

Hữu

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

277

Nguyễn Thị

Hạnh

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

278

Huỳnh Thị

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

279

Hoàng Ngọc

Phong

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

280

Phan Thanh

Phúc

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

281

Huỳnh

Khái

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

282

Dương Công

Đông

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

283

Dương Công

Bình

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

284

Hoàng Ngọc

Dũng

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

285

Lương Thị

Hồng

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

286

Hoàng Quang

Dũng

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

287

Trần Thị

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

288

Dương Văn

Quốc

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

289

Nguyễn Đức

Thái

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

290

Phạm Xuân

Hoàng

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

291

Nguyễn

Trinh

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

292

Nguyễn Thị

Kết

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

293

Ngô Thị

Thương

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

294

Phan Thị Tú

Vi

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

295

Trần Thị

Quân

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

296

Phan Thanh

Khôi

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

297

Nguyễn Minh

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

298

Phan Bá

Thuận

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

299

Võ Thị

Chương

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

300

Phan Hoàng

Lai

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

301

Phạm Vũ

Thiên

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

302

Phạm Xuân

Nhật

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

303

Phạm Phú

Trí

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

304

Đinh Tấn

Lực

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

305

Nguyễn Thanh

Hùng

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

306

Phan Thanh

Vui

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

307

Tạ

Thuận

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

308

Nguyễn Thị

Lắm

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

309

Bùi Đức

Mẫn

Tổ 6, Sâm Linh Tây  

310

Phạm

Cừ

 Tổ 7, Sâm Linh Tây  

311

Nguyễn Văn

Vinh

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

312

Trần

Nhân

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

313

Huỳnh Thị

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

314

Phạm

Vinh

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

315

Đỗ Thị

Liên

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

316

Bùi Xuân

Danh

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

317

Lê Văn

Dậu

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

318

Trần

Trường

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

319

Nguyễn Văn

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

320

Phan Thị

Hương

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

321

Võ Thị

Trương

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

322

Bùi Xuân

Hữu

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

323

Phạm Văn

Thái

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

324

Phạm Xuân

Cảnh

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

325

Phạm

Một

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

326

Phạm

Chí

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

327

Nguyễn Ngọc

Hùng

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

328

Nguyễn

Nở

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

329

Trần

Hòa

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

330

Nguyễn Ngọc

Xuyến

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

331

Trần Văn

Hưỡng

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

332

Nguyễn Ngọc

Anh

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

333

Mai Thị

Thu

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

334

Nguyễn Thị

Lệ

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

335

Trần

Hữu

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

336

Bùi Thị

Gái

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

337

Trần

Thanh

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

338

Phạm Công

Tâm

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

339

Phạm Thị Thúy

Đào

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

340

Trần Văn

Thuận

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

341

Ngô Phú

Quý

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

342

Bùi Xuân

Kiên

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

343

Phạm Công

Phụ

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

344

Nguyễn

Nga

Tổ 7, Sâm Linh Tây  

345

Trần Thị Kim

Bằng

 Tổ 8, Sâm Linh Tây  

346

Trần Thị Kim

Chung

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

347

Đỗ

Sinh

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

348

Trần

Tri

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

349

Phạm

Ngọc

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

350

Trần Văn

Anh

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

351

Trần

Hải

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

352

Trần Văn

Thanh

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

353

Phan

Tùng

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

354

Trần Thị

Én

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

355

Trần Thị

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

356

Trần Văn

Tâm

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

357

Trần

Thanh

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

358

Nguyễn

Tụy

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

359

Trần

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

360

Dương Văn

Diệt

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

361

Nguyễn

Sinh

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

362

Ngô Thị

Liên

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

363

Nguyễn Thị

Hiền

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

364

Nguyễn

Hoàng

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

365

Nguyễn

Thương

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

366

Nguyễn Thái

Hòa

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

367

Phạm Thị

Ân

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

368

Nguyễn

Điệp

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

369

Nguyễn Thị

Dần

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

370

Nguyễn

Trà

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

371

Nguyễn

Chúng

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

372

Nguyễn

Định

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

373

Phạm Thị

Phượng

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

374

Phan Hoài

Chinh

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

375

Phạm

Công

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

376

Trần Văn

Vinh

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

377

Nguyễn

Linh

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

378

Nguyễn Văn

Lợi

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

379

Trần

Thông

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

380

Huỳnh Văn

Nhơn

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

381

Trần Thanh

Dũng

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

382

Trần Văn

Phương

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

383

Trần

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

384

Đinh Thị

Mến

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

385

Hồ Thị

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

386

Nguyễn Thanh

Thiên

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

387

Nguyễn Thanh

Linh

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

388

Đinh Thị

Dui

Tổ 8, Sâm Linh Tây  

Danh sách này có 388 hộ gia đình./.

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361