Đăng nhập

Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang về việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa thôn An Hải Đông năm 2019

(03/12/2019). Số lượt xem:595

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:248/QĐ-UBND

Tam Quang, ngày 17 tháng 10  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019 của Trưởng Khu dân cư An Hải Đông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 324 hộ gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trưởng Khu dân cư An Hải Đông và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- BCĐ PT TDĐKXDĐSVH xã;

- BVĐ PT TDĐKXDĐSVH thôn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Huỳnh Thị Mỹ Dung

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”
THÔN AN HẢI ĐÔNG NĂM 2019
( Ban hành kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang)

         

TT

Họ và tên chủ hộ

Địa chỉ

1

Trần

Minh

Kiệt

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

2

Nguyễn

Thị

Nỏ

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

3

Nguyễn

Thanh

Sơn

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

4

Duy

Hoan

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

5

Trương

Thị

Phượng

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

6

Nguyễn

Đức

Tám

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

7

Nguyễn

Thị

Thới

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

8

Thị Hồng

Thơ

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

9

Nguyễn

Thị

Tâm

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

10

Nguyễn

Thị

Hằng

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

11

Hồng

Tuấn

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

12

Trần

Thị

Tứ

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

13

Công

Trung

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

14

Thị Thu

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

15

Đỗ

Thị

Chín

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

16

Thị

Hoa

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

17

 

Hùng

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

18

Mai

Thị

Trang

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

19

Phan

Thanh

Trung

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

20

Phan

Thành

Tâm

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

21

Nguyễn

Văn

Thương

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

22

Thái

Ngọc

Hưng

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

23

Nguyễn

Thị Hà

Phương

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

24

Ngọc

Tường

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

25

Trần

Văn

Phần

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

26

Thị

Nguyệt

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

27

Hoàng

Ngọc

Tiển

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

28

Thị Lệ

Quyến

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

29

Hoàng

Đình

Thuận

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

30

Đỗ

Thị

Mùi

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

31

Trần

Thị

Hương

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

32

Nguyễn

Văn

Minh

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

33

Nguyễn

Thị Bích

Lạp

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

34

Đặng

Xuân

Ba

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

35

Nguyễn

Thị Mỹ

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

36

Lương

Minh

Hùng

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

37

Trung

Đại

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

38

Thị Lệ

Thủy

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

39

Trần

Thị

Nhung

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

40

Huỳnh

Thiên

Thanh

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

41

Nguyễn

Thanh

Phương

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

42

Phạm

Thị

Hạnh

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

43

Nguyễn

Thị

Hồi

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

44

Nguyễn

Thị

Thủy

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

45

Nguyễn

Thanh

Đà

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

46

Chí

Hiếu

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

47

Phan

Thị Ánh

Tuyết

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

48

Huy

Giáp

TĐK số 1, thôn An Hải Đông

49

Nguyễn

Minh

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

50

Đoàn

Thị

Nguyện

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

51

Hồ

Thị Ngọc

Lan

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

52

Phan

Vĩnh

Tiến

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

53

Nguyễn

Chí

Toàn

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

54

Mai

Thị

Mận

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

55

Đinh

Quang

Tùng

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

56

Nguyễn

Tấn

Lực

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

57

Hồng

Đức

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

58

Nguyễn

 

Cận

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

59

Trần

Thế

Dương

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

60

Nguyễn

Văn

Dũng

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

61

Nguyễn

Thị

Lai

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

62

Phạm

Thị

Lệ

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

63

Bùi

Ngọc

Hoanh

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

64

Mai

Thị

Minh

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

65

Huỳnh

Quốc

Bình

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

66

Trần

Thị

Ánh

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

67

Phạm

Văn

Khánh

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

68

Mai

Đình

Hoàng

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

69

Nguyễn

Xuân

Thanh

TĐK số 2, thôn An Hải Đông

70

Nguyễn

Văn

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

71

Nguyễn

Ngọc

Quang

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

72

Nguyễn

Thị

Thủy

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

73

Đặng

Văn

Mạnh

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

74

Bùi

Thị Ngọc

Hương

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

75

Nguyễn

Hữu

Lượng

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

76

Phạm

Thị

Phượng

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

77

Nguyễn

Hữu

Sỹ

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

78

Nguyễn

Ngọc

Thịnh

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

79

Phạm

Hoài

Nhơn

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

80

Trần

Thị Kim

Anh

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

81

Phạm

 

Thức

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

82

Phạm

Thị

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

83

Phạm

Thị

Phấn

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

84

Thị

Hương

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

85

Nguyễn

 

Hợi

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

86

Nguyễn

Thị Thu

Thuỷ

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

87

Nguyễn

Hữu

Định

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

88

Đỗ

Tấn

Lộ

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

89

Ngô

Văn

Lang

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

90

Phạm

 

Duy

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

91

Trần

Quốc

Tuấn

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

92

Đỗ

Thị

Làm

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

93

Nguyễn

Văn

Quang

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

94

Hoàng

Thị

Nguyệt

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

95

Nguyễn

 

Tịnh

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

96

Trần

Thị

Tám

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

97

Nguyễn

 

Nghi

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

98

Đỗ

Hữu

Hiệp

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

99

Đỗ

Hữu

Hòa

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

100

Trần

Văn

Sanh

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

101

Hồ

Thị Thu

Vân

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

102

Ngô

Ngọc

Cường

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

103

Trần

Thị

Chiêm

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

104

Trần

Văn

Tiến

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

105

Dương

Ngọc

Trung

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

106

Nguyễn

Thị

Phòng

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

107

Hồ

Thanh

Quang

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

108

Thị

Lai

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

109

Đặng

Ngọc

Tùng

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

110

Phạm

 

Chung

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

111

Mai

Xuân

Thuận

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

112

Nguyễn

 

Nguyên

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

113

Huỳnh

 

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

114

Bùi

Thị

Thương

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

115

Thị Bích

Hoàng

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

116

Tạ

Quang

Bình

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

117

Đỗ

Hữu

Hương

TĐK số 3, thôn An Hải Đông

118

Nguyễn

Văn

Khôi

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

119

Nguyễn

Đức

Truyền

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

120

Nguyễn

Hữu

Tuấn

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

121

Phạm

 

Thi

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

122

Phan

Thanh

Tân

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

123

Đỗ

Thị

Vinh

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

124

Hoàng

Thị

Nhiệm

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

125

Phan

Thị

Nguyện

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

126

Nguyễn

Văn

Bồi

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

127

Trương

Thị

Tâm

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

128

Trương

Văn

Âu

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

129

Bùi

Xuân

Quang

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

130

Đặng

Hữu

Nam

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

131

Trương

Văn

Úc

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

132

Thị

Mẫn

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

133

Tấn

Vinh

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

134

Nguyễn

Ngọc

Mai

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

135

Đinh

Thị

Hương

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

136

Trần

 

Nam

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

137

Đinh

Thị

Yến

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

138

Đinh

 

Đoàn

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

139

Đinh

Văn

Đáng

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

140

Đinh

Văn

Tuấn

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

141

Trương

Thị

Phương

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

142

Nguyễn

 

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

143

Đinh

Tấn

Tài

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

144

Đinh

Thị Thu

Hiền

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

145

Trần

 

Giao

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

146

Văn

Thiệt

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

147

Phan

Thị

Tươi

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

148

Đinh

Văn

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

149

Đinh

Văn

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

150

Phạm

Văn

Tín

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

151

Nguyễn

Thị Tố

Nữ

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

152

Phan

Thị

Sương

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

153

Bùi

Ngọc

Tấn

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

154

Nguyễn

 

Thập

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

155

Trung

Thành

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

156

Phan

Thị

Bình

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

157

Nguyễn

Phú

Quý

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

158

Trương

Thị

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

159

Bùi

Thị

Hồng

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

160

Bùi

Trung

Tín

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

161

Hồ

Trung

Kiên

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

162

Đinh

Văn

Quế

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

163

Phạm

Thị Mai Quỳnh

Hoa

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

164

Xuân

Anh

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

165

Phạm

Văn

Thông

TĐK số 4, thôn An Hải Đông

166

Trần

Thị Yến

Linh

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

167

Nguyễn

Văn

Tâm

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

168

Trần

Thanh

Minh

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

169

Hồ

Kim

Phúc

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

170

Mai

Xuân

Phước

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

171

Bùi

Thị

Mười

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

172

Hoàng

Ngọc

Thịnh

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

173

Nguyễn

Văn

Toàn

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

174

Trịnh

Phú

Lên

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

175

Nguyễn

 

Thanh

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

176

Thị

Nga

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

177

Huỳnh

Tấn

Phước

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

178

Đinh

Ngọc

Lan

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

179

Dương

 

Quyên

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

180

Thị Xuân

Phượng

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

181

Nguyễn

Thị

Ánh

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

182

Ngô

Văn

Ngọc

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

183

HuỳnH

Thị

Đoàn

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

184

Đoàn

Thế

Dũng

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

185

Đoàn

Thị

Nguyệt

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

186

Huỳnh

Đức

Chín

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

187

Trần

Hữu

Phúc

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

188

Nguyễn

Thị

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

189

Mai

Xuân

Phúc

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

190

Nguyễn

Thị

Duyên

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

191

Trần

 

Hạnh

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

192

Ngô

Thị Thu

Huyền

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

193

Nguyễn

Thị

Hường

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

194

Nguyễn

Thị

Giả

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

195

Mai

Thế

Vinh

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

196

Nguyễn

Thị Ngọc

Lan

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

197

Nguyễn

Đức

Sỹ

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

198

Huỳnh

Nguyễn

Toản

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

199

Đinh

Văn

Thanh

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

200

Đoàn

Thị Thùy

Linh

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

201

Nguyễn

Văn

Toàn

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

202

Huỳnh

Văn

Luận

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

203

Nguyễn

Thị

Phúc

TĐK số 5, thôn An Hải Đông

204

Kiều

Ngọc

Hùng

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

205

Phạm

 

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

206

Thùy

Hương

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

207

Phạm

Tấn

Danh

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

208

Phạm

 

Đông

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

209

Bùi

Đình

Chiến

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

210

Phan

Minh

Hiếu

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

211

Nguyễn

Hữu

Hùng

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

212

Nguyễn

Tấn

Đức

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

213

Văn

Hiếu

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

214

Nguyễn

Tấn

Long

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

215

Nguyễn

Thị

Phương

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

216

Hồ

Thái

Cường

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

217

Phạm

Thị

Trợ

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

218

Nguyễn

Thị

Nguyện

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

219

Trần

Thị Kim

Cúc

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

220

Nguyễn

Tấn

Ngô

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

221

Nguyễn

Thanh

Tình

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

222

Nguyễn

Hoa

Lan

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

223

Huỳnh

Văn

Khánh

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

224

Huỳnh

Ngọc

Hải

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

225

Đỗ

Văn

Minh

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

226

Đặng

Ngọc

Mạnh

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

227

Hồ

Thanh

Tuấn

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

228

Phạm

Duy

Khánh

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

229

Trần

Văn

Thống

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

230

Phạm

Thị

Lan

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

231

Long

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

232

Nguyễn

Minh

Khanh

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

233

Trần

Thị

Nhung

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

234

Phạm

Đức

Sơn

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

235

Phan

Thị Thanh

Thu

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

236

Thị

Hồng

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

237

Bùi

Thị Thanh

Tiên

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

238

Trần

Thị Hoa

Mai

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

239

Mai

Thanh

Dũng

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

240

Trần

Quang

Khải

TĐK số 6, thôn An Hải Đông

241

Thân

Trọng

Hùng

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

242

Đặng

Ngọc

Xuân

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

243

Thị Tường

Vy

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

244

Dương

Thị

Ngận

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

245

Nguyễn

Thị Thanh

Thuyền

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

246

Nguyễn

Đức

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

247

Ngô

Ngọc

Tùng

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

248

Nguyễn

Đức

Tuấn (B)

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

249

Nguyễn

Thị Kim

Anh

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

250

Nguyễn

Thị

Hùng

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

251

Nguyễn

Đức

Lâm

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

252

Phan

Thị

Trường

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

253

Nguyễn

Thị

Trông

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

254

 

Lập

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

255

Ngô

Đình

Quốc

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

256

Ngô

Đình

Chiến

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

257

Đặng

Thị

Thanh

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

258

Trần

Quốc

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

259

Trần

Minh

Phụng

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

260

Phạm

Phú

Bình

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

261

Nguyễn

Thị

Phương

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

262

Nguyễn

Thị

Thủy

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

263

Trần

Thị

Tâm

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

264

Nguyễn

Thị

Út

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

265

Trần

 

Trung

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

266

Đoàn

Đăng

Khánh

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

267

Trần

 

Út

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

268

Phạm

Văn

Thái

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

269

Nguyễn

Thị

Mai

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

270

Đinh

 

Phước

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

271

Đinh

 

Hùng

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

272

Đặng

Thị

Bính

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

273

Nguyễn

Thanh

Sơn

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

274

Trần

Thanh

Hùng

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

275

Nguyễn

Đình

Quốc

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

276

Phát

Hiền

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

277

Phạm

Thị

Thiệt

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

278

Hồ

Ngọc

Vinh

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

279

Trịnh

Minh

Tân

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

280

 

Đức

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

281

Nguyễn

Đức

Tuấn (A)

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

282

Hoàng

Ngọc

Thúy

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

283

Đặng

Thị

Thu

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

284

Hữu

Hòa

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

285

Thị

Phượng

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

286

Bùi

Ngọc

Công

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

287

Nguyễn

Thanh

Tuyến

TĐK số 7, thôn An Hải Đông

288

Châu

Thị

Ba

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

289

Nguyễn

Thành Thanh

Tuấn

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

290

Ngô

Duy

Vinh

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

291

Ngô

Duy

Thể

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

292

 

Dân

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

293

 

Du

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

294

Nguyễn

Tấn

Bàn

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

295

Nguyễn

 

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

296

Bùi

Xuân

Nguyên

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

297

Phạm

Thị Mỹ

Liên

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

298

Bùi

Xuân

Hạnh

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

299

Nguyễn

Văn

Long

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

300

Phạm

Văn

Hùng

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

301

Nguyễn

Quang

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

302

Nguyễn

Văn

Thạch

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

303

Phạm

Thế

Mỹ

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

304

Nguyễn

Văn

Dũng

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

305

Bùi

Ngọc

Tuấn

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

306

Đinh

Thị Ánh

Minh

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

307

Nguyễn

Thái

Nhân

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

308

Trần

 

Phát

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

309

Nguyễn

Văn

Hùng

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

310

Ngô

Duy

Viên

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

311

Trần

 

Hải

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

312

Nguyễn

Văn

Minh

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

313

Nguyễn

Thị

Nguyệt

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

314

Trần

Thị

Hạnh

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

315

Đoàn

Thế

Thắng

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

316

Nguyễn

Văn

Thuận

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

317

Công

Tùng

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

318

Trần

Thị

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

319

Phạm

 

Truyền

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

320

Bùi

Ngọc

Dũng

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

321

Bùi

Ngọc

Tân

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

322

Nguyễn

Văn

Vĩnh

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

323

Đặng

Công

Bộ

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

324

Huỳnh

 

Hạnh

TĐK số 8, thôn An Hải Đông

Danh sách này gồm có 324 hộ gia đình./.

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361