Đăng nhập

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang về việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa thôn Trung Toàn năm 2019

(03/12/2019). Số lượt xem:717

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:249/QĐ-UBND

Tam Quang, ngày17 tháng 10  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019 của Trưởng Khu dân cư Trung Toàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 418 hộ gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trưởng Khu dân cư Trung Toàn và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- BCĐ PT TDĐKXDĐSVH xã;

- BVĐ PT TDĐKXDĐSVH thôn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Huỳnh Thị Mỹ Dung

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”
THÔN TRUNG TOÀN NĂM 2019
( Ban hành kèm theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang)

TT

Họ và tên chủ hộ

Địa chỉ

1

Dương Hùng

Anh

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

2

Nguyễn

Hải

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

3

Lâm Văn

Huyền

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

4

Dương Quang

Tiến

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

5

Lâm Văn

Hùng

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

6

Lâm Hoàng Thị

Vân

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

7

Dương Quang

Học

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

8

Lâm Văn

Hào

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

9

Lâm Văn

Hải

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

10

Mai Xuân

Lĩnh

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

11

Mai Xuân

Văn

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

12

Mai Văn

Nho

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

13

Ngô Thị

Mảnh

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

14

Nguyễn Văn

Vân

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

15

Nguyễn Văn

Hợi

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

16

Nguyễn Thân

Tình

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

17

Nguyễn Thị

Nên

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

18

Nguyễn

Biết

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

19

Nguyễn Văn

Vương

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

20

Nguyễn Văn

Năm

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

21

Bùi

Xảo

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

22

Nguyễn

Xảo

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

23

Trần Thị

Oanh

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

24

Nguyễn Văn

Viên

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

25

Lâm Văn

Thơm

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

26

Lê Tấn

Tỵ

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

27

Dương

Tửu

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

28

Dương Văn

Sinh

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

29

Dương Văn

Thạnh

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

30

Nguyễn

Hoàng

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

31

Nguyễn Ngọc

Thạch

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

32

Nguyễn Tấn

Chung

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

33

Lời

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

34

Nguyễn

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

35

Hồ Minh

Thái

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

36

Trần Xuân

Thọ

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

37

Lê Tấn

Xảo

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

38

Lê Tấn

Tâm

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

39

Phan Văn

Tuấn

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

40

Lê Tấn

Ngọn

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

41

Lê Thị

Lệ

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

42

Đỗ Duy

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

43

Dương Văn

Đà

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

44

Võ Văn

Chính

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

45

Nguyễn Thị

Hoa

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

46

Dương Hùng

Thịnh

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

47

Nguyễn Ngọc

Thảo

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

48

Nguyễn Văn

Thanh

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

49

Dương Văn

Hiệp

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

50

Lâm Văn

Thơm

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

51

Bùi Thị

An

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

52

Huỳnh

Sửu

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

53

Nguyễn Thị

Cúc

TĐK số 1, thôn Trung Toàn

54

Nguyễn Đình

Quang

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

55

Nguyễn Công

Sơn

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

56

Bùi Ngọc

Đức

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

57

Bùi Dương

Quốc

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

58

Nguyễn Thái

Học

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

59

Nguyễn Thái

Hậu

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

60

Nguyễn Thái

Phi

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

61

Phạm Văn

Thắng

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

62

Đinh Văn

Thân

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

63

Phạm Văn

Đức

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

64

Ngô Tấn

Minh

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

65

Nguyễn Văn

Bình

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

66

Mai Văn

Tình

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

67

Nguyễn Văn

Nghĩa

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

68

Đỗ Hữu

Khôi

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

69

Hồ Thị Như

Uyên

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

70

Đinh Văn

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

71

Nguyễn Văn

Mến

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

72

Lê Tấn

Tài

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

73

Trần Thị

Hạnh

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

74

Nguyễn Thanh

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

75

Đỗ Văn

Ánh

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

76

Đỗ Văn

Hồng

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

77

Đỗ Văn

Điền

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

78

Phạm Thị

Hường

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

79

Nguyễn

Hòa

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

80

Nguyễn Văn

Pháp

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

81

Nguyễn Đình

Thông

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

82

Nguyễn Đình

Ngô

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

83

Huỳnh Văn

Hùng

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

84

Nguyễn Thị

Cúc

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

85

Trần Duy

Linh

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

86

Trần Minh

Vương

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

87

Nguyễn Văn

Mẹo

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

88

Nguyễn Văn

Thân

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

89

Nguyễn Đức

Truyện

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

90

Nguyễn Ngọc

Anh

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

91

Nguyễn Tấn

Dũng

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

92

Bùi

Tâm

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

93

Bùi

Mai

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

94

Bùi

Tùng

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

95

Nguyễn Vũ

Lộc

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

96

Trần Văn

Luyện

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

97

Nguyễn Thị

Trường

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

98

Trần Văn

Dũng

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

99

Nguyễn Ngọc

Thuận

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

100

Nguyễn Huy

Hoàng

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

101

Đỗ Thị

Như

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

102

Đinh

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

103

Đinh Văn

Tình

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

104

Nguyễn Thị

Sang

TĐK số 2, thôn Trung Toàn

105

Lâm Văn

Hường

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

106

Nguyễn Thị

Thuận

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

107

Đỗ Hoàng

Tài

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

108

Huỳnh Thanh

Hải

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

109

Lâm Văn

Sơn

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

110

Đinh Văn

Thông

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

111

Huỳnh Trọng

Tiên

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

112

Nguyễn

Trúc

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

113

Nguyễn

Hành

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

114

Nguyễn

Tùng

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

115

Nguyễn Thị

Liểu

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

116

Ngô

Tới

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

117

Nguyễn Tấn

Long

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

118

Nguyễn Tấn

Huân

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

119

Lương

Hiệp

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

120

Trần Phước

Xuân

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

121

Ngô Văn

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

122

Lê Văn

Trường

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

123

Đỗ Thị

Dung

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

124

Lê Văn

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

125

Lê Tấn

Phước

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

126

Lê Văn

Mậu

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

127

Nguyễn Thị

Trúc

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

128

Đỗ Trọng

Tiên

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

129

Trần Văn

Thu

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

130

Nguyễn Văn

Can

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

131

Lê Quốc

Đạt

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

132

Huỳnh Văn

Tín

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

133

Trịnh Thị Thùy

Dương

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

134

Nguyễn Văn

Quang

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

135

Nguyễn Thị

Nhụy

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

136

Đỗ Hữu Thành

Được

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

137

Nguyễn

Công

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

138

Nguyễn Thị

Thảo

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

139

Đỗ Hữu

Hùng

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

140

Phan Thanh

Hải

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

141

Trần Thị

Phiến

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

142

Huỳnh Thị

Mùi

TĐK số 3, thôn Trung Toàn

143

Bùi Ngọc Minh

Vương

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

144

Bùi Thị Mỹ

Luynh

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

145

Nguyễn Văn

Chí

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

146

Tứ

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

147

Dương Văn

Hòa

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

148

Nguyễn Thị

Dung

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

149

Nguyễn Tiến

Khanh

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

150

Nguyễn Tiến

Thuận

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

151

Đỗ Thị

Tía

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

152

Huỳnh

Sanh

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

153

Huỳnh

Hiệp

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

154

Huỳnh

Trọng

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

155

Huỳnh

Cường

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

156

Huỳnh

Dũng

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

157

Nguyễn Ngọc

Pháp

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

158

Nguyễn Tấn

Trị

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

159

Nguyễn Thị

Hiển

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

160

Trần Văn

Lộc

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

161

Huỳnh Văn

Thiên

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

162

Huỳnh Văn

Quát

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

163

Huỳnh Văn

Nhiệm

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

164

Huỳnh Văn

Lực

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

165

Huỳnh Văn

Cương

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

166

Huỳnh Thị

Hường

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

167

Bùi Thị

Mỹ

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

168

Phan Hoài

Hiển

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

169

Nguyễn Thị Kiều

Liên

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

170

Nguyễn Thanh

Phương

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

171

Trần

Chín

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

172

Huỳnh Văn

Khôi

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

173

Huỳnh Văn

Bính

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

174

Nguyễn

Du

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

175

Nguyễn Trần

Lực

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

176

Nguyễn Thị

Nhung (Lý)

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

177

Lê Thị

Hoa

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

178

Nguyễn Lê Thành

Hải

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

179

Nguyễn Thị Thúy

Vân

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

180

Đinh

Hòa

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

181

Nguyễn Thị Thúy

Linh

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

182

Nguyễn

Trường

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

183

Phan Hữu

Khánh

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

184

Ngô Văn

Lưu

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

185

Bùi Ngọc

Đức

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

186

Trần Văn

Minh

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

187

Đinh Văn

Tập

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

188

Huỳnh

Hiến

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

189

Phan Thị

Thôi

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

190

Phạm Thị

Sìa

TĐK số 4, thôn Trung Toàn

191

Nguyễn Kiên

Cường

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

192

Nguyễn Minh

Chất

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

193

Dương Văn

Trường

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

194

Bùi Xuân

Lập

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

195

Huỳnh Văn

Tuất

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

196

Huỳnh Văn

Nghiệp

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

197

Nguyễn

Ngọc

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

198

Bùi Ngọc

Thông

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

199

Bùi Ngọc

Thường

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

200

Kiều Phương

Khánh

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

201

Nguyễn Thái

Hồng

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

202

Mai Xuân

Chiến

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

203

Nguyễn Văn

Nhất

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

204

Bùi Xuân

Nguyện

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

205

Trần Văn

Ba

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

206

Bùi

Mai

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

207

Nguyễn

Vinh

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

208

Nguyễn

Phụng

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

209

Nguyễn

Lợi

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

210

Nguyễn

Tranh

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

211

Nguyễn

Thành

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

212

Nguyễn Văn

Lâm

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

213

Nguyễn

Minh

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

214

Đinh Thế

Quang

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

215

Nguyễn Thanh

Tâm

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

216

Nguyễn Thanh

Tuấn

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

217

Bùi Minh

Nhựt

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

218

Bùi Thị

Trạc

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

219

Đỗ

Thanh

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

220

Huỳnh

Dậu

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

221

Phạm Hồng

Sơn

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

222

Phạm Thị Thúy

Hòa

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

223

Bùi Ngọc

Năng

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

224

Than Thị Kim

Hiền

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

225

Nguyễn Tấn

Khuê

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

226

Nguyễn Hữu

Lai

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

227

Nguyễn Duy

Tuấn

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

228

Nguyễn Thị

Hiền

TĐK số 5, thôn Trung Toàn

229

Lê Thị

Hồng

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

230

Nguyễn Quốc

Đạt

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

231

Bùi

Giới

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

232

Doãn Văn

Hân

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

233

Bùi Ngọc

Thiệu

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

234

Bùi Ngọc

Thân

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

235

Bùi Thị

Cưu

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

236

Bùi Ngọc

Thành

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

237

Lê Thị

Lanh

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

238

Bùi Thanh

Tân

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

239

Bùi Ngọc

Lòng

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

240

Bùi Thị

Bình

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

241

Bùi Ngọc

Thi

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

242

Bùi Ngọc

Quang

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

243

Bùi Ngọc

Thu

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

244

Huỳnh Văn

Quân

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

245

Phùng Văn

Dũng

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

246

Lê Đình

Duy

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

247

Cao Văn

Ánh

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

248

Võ Thị

Thu

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

249

Nguyễn Hữu

Bạn

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

250

Dương Văn

Hạnh

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

251

Nguyễn Thanh

Quang

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

252

Nguyễn

Thìn

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

253

Nguyễn

Quân

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

254

Huỳnh Tấn

Dũng

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

255

Phạm Văn

Vui

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

256

Cao Văn

Tấn

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

257

Bùi Thị

Yến

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

258

Bùi Ngọc

Cho

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

259

Phạm Thị

Mờ

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

260

Nguyễn

Hưng

TĐK số 6, thôn Trung Toàn

261

Lê Thị

Lộc

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

262

Hồ Minh

Sinh

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

263

Bùi Ngọc

Minh

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

264

Trần

Định

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

265

Minh

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

266

Hợi

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

267

Sáu

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

268

Chùa Hiệp Phú

Trần Thị Huệ

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

269

Bùi

Thấn

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

270

Huỳnh

Vân

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

271

Huỳnh Văn

Sơn

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

272

Nguyễn Tấn

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

273

Nguyễn Văn

Hoa

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

274

Lê Tấn

Bão

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

275

Triệu Phúc

Kim

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

276

Lê Ngọc

Quang

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

277

Lê Ngọc

Phúc

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

278

Huỳnh Lê Hồng

Ánh

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

279

Lê Ngọc

Thành

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

280

Lê Tấn

Vân

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

281

Lê Tấn Hoàng

Anh

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

282

Chiến

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

283

Nguyễn Văn

Đông

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

284

Nguyễn

Thi

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

285

Lê Thanh Khánh

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

286

Nguyễn Thị

Sở

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

287

Huỳnh Văn

Lang

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

288

Huỳnh Văn

Quang

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

289

Huỳnh Văn

Bạc

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

290

Nguyễn Thị

Thiết

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

291

Phạm Văn

Thiên

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

292

Huỳnh Văn

Vinh

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

293

Huỳnh Thị

Nết

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

294

Nguyễn Văn

Thanh

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

295

Nguyễn Thị

Phương

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

296

Nguyễn Tấn

Trình

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

297

Nguyễn Thị

Thành

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

298

Lâm Văn

Thắng

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

299

Nguyễn

Phú

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

300

Nguyễn

Thông

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

301

Huỳnh Văn

Đại

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

302

Nguyễn Kim

Thịnh

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

303

Bùi

Dũng

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

304

Lê Công

Đoàn

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

305

Nguyễn Thị

Quế

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

306

Lê Thị

Thanh

TĐK số 7, thôn Trung Toàn

307

Nguyễn Thị

Mỹ

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

308

Trần

Thạnh

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

309

Bùi Ngọc

Láng

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

310

Bùi Ngọc

Sáng

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

311

Bùi Ngọc

Luận

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

312

Bùi Ngọc

Đấu

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

313

Bùi Ngọc

Lân

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

314

Đinh Văn

Việt

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

315

Nguyễn Văn

Minh

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

316

Nguyễn

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

317

Nguyễn Thị

Hạnh

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

318

Bùi Thị Mỹ

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

319

Bùi Văn

Lành

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

320

Võ Văn

Hòa

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

321

Bùi

Mạnh

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

322

Nguyễn Văn

Tuất

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

323

Nguyễn

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

324

Nguyễn Thị

Vân

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

325

Nguyễn Minh

Phụng

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

326

Bùi Ngọc

Chương (Thủy)

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

327

Bùi Văn

Chương (Yến)

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

328

Bùi Văn

Tri

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

329

Huỳnh Tấn

Hòa

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

330

Võ Văn

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

331

Bùi Ngọc

Tửu

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

332

Đỗ Cu

Em

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

333

Nguyễn Văn

Tiếp

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

334

Bùi

An

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

335

Huỳnh Văn

Tâm

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

336

Đinh Văn

Nam

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

337

Nguyễn Xuân

Hồng

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

338

Lê Thị

Sứ

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

339

Bùi

Thân

TĐK số 8, thôn Trung Toàn

340

Dương Văn

Thọ

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

341

Nguyễn

Bỗng

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

342

Nguyễn Trung

Thành

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

343

Dương Văn

Quang

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

344

Nguyễn Thị Tuyết

Nga

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

345

Phạm Hữu

Hiếu

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

346

Nguyễn Văn

Hiếu

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

347

Bùi

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

348

Lê Văn

Thìn

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

349

Mai Ngọc

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

350

Nguyễn Văn

Tình (Thúy)

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

351

Nguyễn Văn

Tình (Trang)

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

352

Văn Công

Cảnh

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

353

Văn Công

Kỉnh

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

354

Văn Công

Kim

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

355

Nguyễn Văn

Chánh

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

356

Nguyễn Văn

Dũng

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

357

Bùi Thị

Trường

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

358

Nguyễn Thanh

Tùng

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

359

Phan Thanh

Hùng

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

360

Huỳnh Văn

Định

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

361

Nguyễn Thị

Giáp

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

362

Huỳnh Thị

Nhung

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

363

Nguyễn Thị

Hợi

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

364

Lê Văn

Đạt

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

365

Trương Quang

Đại

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

366

Bùi Hoàng Anh

Tuấn

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

367

Nguyễn

Kiều

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

368

Văn Thị

Mận

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

369

Nguyễn Văn

Cảnh

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

370

Lê Văn

Xiêm

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

371

Bùi Xuân

Thanh

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

372

Trần Hữu

Lai

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

373

Đinh Văn

Dũng

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

374

Trần Viết Khánh

Hưng

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

375

Văn Công

Cang

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

376

Nguyễn Quốc

Triều

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

377

Trần Minh

Hội

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

378

Bùi Công

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

379

Hoàng Đình

Bảy

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

380

Phạm Văn

Tình

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

381

Phạm Hải

Sơn

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

382

Nguyễn Văn

Trung

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

383

Mai Thị

Đại

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

384

Phạm

Thìn

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

385

Đinh Văn

Lựu

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

386

Bùi Thị

Hòe

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

387

Trương Quang

Minh

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

388

Phạm Văn

Chương

TĐK số 9, thôn Trung Toàn

389

Huỳnh Văn

Sáng

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

390

Huỳnh Thị

Hòa

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

391

Đỗ Thị

Bộ

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

392

Đỗ Hữu

Quân

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

393

Đoàn Thị

Huệ

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

394

Lê Tấn

Minh

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

395

Lê Thị

Hồng

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

396

Nguyễn Thị

Lương

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

397

Lê Thị

Nga

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

398

Trần Duy

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

399

Trần Nguyên

Bảo

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

400

Đỗ Thị

Nguyệt

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

401

Trần Thị

Dậy

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

402

Phạm Văn

Lợi

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

403

Đỗ

Học

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

404

Nguyễn Đình

Liên

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

405

Nguyễn Đức Minh

Thành

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

406

Phạm Văn

Hùng

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

407

Phạm Văn

Quang

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

408

Phạm Văn

Dũng

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

409

Huỳnh Văn

Thông

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

410

Dương Thị

Nghĩa

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

411

Lê Tấn

Tân

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

412

Lâm Dương Hoài

Ngân

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

413

Nguyễn Thị

Phúc

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

414

Huỳnh Thị

Hảo

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

415

Lê Tấn

Tài

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

416

Bùi Thị

Truyền

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

417

Trần Văn

Tịnh

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

418

Phạm Đoàn

Tự

TĐK số 10, thôn Trung Toàn

Danh sách này bao gồm 418 hộ gia đình./.

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361