Đăng nhập

Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang về việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa thôn Xuân Trung năm 2019

(03/12/2019). Số lượt xem:2030

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 250/QĐ-UBND

Tam Quang, ngày  17  tháng 10  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019 của Trưởng Khu dân cư Xuân Trung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 451 hộ gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trưởng Khu dân cư Xuân Trung và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- BCĐ PT TDĐKXDĐSVH xã;

- BVĐ PT TDĐKXDĐSVH thôn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Huỳnh Thị Mỹ Dung

 DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”

 

THÔN XUÂN TRUNG NĂM 2019

 

( Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang)

 

 

 

TT                                                     STT

TÊN HỘ GIA ĐÌNH

TỔ ĐK SỐ

1

Châu Ngọc Thanh

Tổ 1, Xuân Trung

2

Bùi Bai

Tổ 1, Xuân Trung

3

Nguyễn Hồng Dân

Tổ 1, Xuân Trung

4

Trương Thị Thùy Lâm

Tổ 1, Xuân Trung

5

Bùi Hảo

Tổ 1, Xuân Trung

6

Nguyễn Thế Hùng

Tổ 1, Xuân Trung

7

Bùi Ngọc Lê Nhân

Tổ 1, Xuân Trung

8

Nguyễn Khánh

Tổ 1, Xuân Trung

9

Ngô Văn Huynh

Tổ 1, Xuân Trung

10

Châu Thị Huệ

Tổ 1, Xuân Trung

11

Trần Bá

Tổ 1, Xuân Trung

12

Đỗ Văn Hiển

Tổ 1, Xuân Trung

13

Nguyễn Huy Bình

Tổ 1, Xuân Trung

14

Trần Quang Vĩnh

Tổ 1, Xuân Trung

15

Nguyễn Mùi

Tổ 1, Xuân Trung

16

Nguyễn Thị Hạnh

Tổ 1, Xuân Trung

17

Huỳnh Minh Hoàng

Tổ 1, Xuân Trung

18

Nguyễn Hào

Tổ 1, Xuân Trung

19

Hoàng Anh Tú

Tổ 1, Xuân Trung

20

Bùi Văn Hùng

Tổ 1, Xuân Trung

21

Lê Thị Hải Yến

Tổ 1, Xuân Trung

22

Nguyễn Thiện Lân

Tổ 1, Xuân Trung

23

Trần Thị Lý

Tổ 1, Xuân Trung

24

Nguyễn Thị Kế

Tổ 1, Xuân Trung

25

Ngô Văn Nhơn

Tổ 1, Xuân Trung

26

Bùi Văn Hồng

Tổ 1, Xuân Trung

27

Trần Hòa

Tổ 1, Xuân Trung

28

Nguyễn Thị Nga

Tổ 1, Xuân Trung

29

Nguyễn Thị Ngân

Tổ 1, Xuân Trung

30

Trần Thị Lanh

Tổ 1, Xuân Trung

31

Trần văn Quang

Tổ 1, Xuân Trung

32

Nguyễn Văn Trinh

Tổ 1, Xuân Trung

33

Huỳnh Anh

Tổ 1, Xuân Trung

34

Phạm Thị Kim

Tổ 1, Xuân Trung

35

Huỳnh Nghị

Tổ 1, Xuân Trung

36

Huỳnh Hùng

Tổ 1, Xuân Trung

37

Huỳnh Thị Sương

Tổ 1, Xuân Trung

38

Trần Thị Khóa

Tổ 1, Xuân Trung

39

Trần Thị Bồn

Tổ 1, Xuân Trung

40

Nguyễn Văn Hùng

Tổ 1, Xuân Trung

41

Ngô Ngọc Vân

Tổ 1, Xuân Trung

42

Huỳnh Thị Kỳ

Tổ 1, Xuân Trung

43

Đặng Thị Luỹ

Tổ 1, Xuân Trung

44

Trương Tiến Phong

Tổ 1, Xuân Trung

45

Bùi Ngọc Thúy

Tổ 1, Xuân Trung

46

Phạm Bá Thiên

Tổ 1, Xuân Trung

47

Nguyễn Hoa Lan

Tổ 1, Xuân Trung

48

Phạm Văn Nghị

Tổ 1, Xuân Trung

49

Trần Sanh

Tổ 2, Xuân Trung

50

Trần Văn Liêu

Tổ 2, Xuân Trung

51

Bùi Bá Đông

Tổ 2, Xuân Trung

52

Nguyễn Hữu

Tổ 2, Xuân Trung

53

Nguyễn Văn Tin

Tổ 2, Xuân Trung

54

Bùi Thanh Sơn

Tổ 2, Xuân Trung

55

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Tổ 2, Xuân Trung

56

Nguyễn Văn Tú

Tổ 2, Xuân Trung

57

Bùi Thậm

Tổ 2, Xuân Trung

58

Trần Bình

Tổ 2, Xuân Trung

59

Nguyễn Văn Lợi

Tổ 2, Xuân Trung

60

Trần Văn Quang

Tổ 2, Xuân Trung

61

Nguyễn Bá Phước

Tổ 2, Xuân Trung

62

Đặng Minh

Tổ 2, Xuân Trung

63

Bùi Hồng Sơn

Tổ 2, Xuân Trung

64

Nguyễn Thống

Tổ 2, Xuân Trung

65

Trần Văn Ngọc

Tổ 2, Xuân Trung

66

Bùi Ngọc Hội

Tổ 2, Xuân Trung

67

Trần Văn Thể

Tổ 2, Xuân Trung

68

Nguyễn Thị Anh

Tổ 2, Xuân Trung

69

Nguyễn Nhỏ

Tổ 2, Xuân Trung

70

Trần Thị Xí

Tổ 2, Xuân Trung

71

Trương Hượt

Tổ 2, Xuân Trung

72

Trương Mẫn

Tổ 2, Xuân Trung

73

Nguyễn Hửu Quyền

Tổ 2, Xuân Trung

74

Nguyễn Hửu Quang

Tổ 2, Xuân Trung

75

Nguyễn Thị Theo

Tổ 2, Xuân Trung

76

Bùi Ngọc Vinh

Tổ 2, Xuân Trung

77

Bùi Ngọc Phúc

Tổ 2, Xuân Trung

78

Bùi Minh Ngọc

Tổ 2, Xuân Trung

79

Nguyễn Văn Hoa

Tổ 2, Xuân Trung

80

Nguyễn Sanh

Tổ 2, Xuân Trung

81

Nguyễn Kim

Tổ 2, Xuân Trung

82

Trần Thị Lụa

Tổ 2, Xuân Trung

83

Nguyễn Thị Thọ

Tổ 2, Xuân Trung

84

Nguyễn Vũ

Tổ 2, Xuân Trung

85

Nguyễn Nhiều

Tổ 2, Xuân Trung

86

Nguyễn Văn Tiên

Tổ 2, Xuân Trung

87

Nguyễn Hữu Hiển

Tổ 2, Xuân Trung

88

Bùi Văn Thịnh

Tổ 2, Xuân Trung

89

Nguyễn Thị Bịn

Tổ 2, Xuân Trung

90

Trần Văn Linh

Tổ 2, Xuân Trung

91

Trần Quang Bửu

Tổ 2, Xuân Trung

92

Bùi Văn Lộc

Tổ 3,Xuân Trung

93

Bùi Ngọc  Lộc

Tổ 3,Xuân Trung

94

Nguyễn Văn Sửu

Tổ 3,Xuân Trung

95

Bùi Ngọc Hoàng

Tổ 3,Xuân Trung

96

Nguyễn Hửu Ích

Tổ 3,Xuân Trung

97

Nguyễn Mạnh

Tổ 3,Xuân Trung

98

Dương Thanh Phúc

Tổ 3,Xuân Trung

99

Trần Thị Thuận

Tổ 3,Xuân Trung

100

Trần Thanh

Tổ 3,Xuân Trung

101

Trần Minh Vương

Tổ 3,Xuân Trung

102

Châu Ngọc Thêm

Tổ 3,Xuân Trung

103

Châu Ngọc

Tổ 3,Xuân Trung

104

Nguyễn Đại

Tổ 3,Xuân Trung

105

Nguyễn Văn Mười

Tổ 3,Xuân Trung

106

Châu Thị Tình

Tổ 3,Xuân Trung

107

Phạm Thị Bé Em

Tổ 3,Xuân Trung

108

Bùi Văn Viên

Tổ 3,Xuân Trung

109

Bùi Thị Lang

Tổ 3,Xuân Trung

110

Bùi Văn Là

Tổ 3,Xuân Trung

111

Bùi Diệu

Tổ 3,Xuân Trung

112

Bùi Văn Việt

Tổ 3,Xuân Trung

113

Bùi Bưởi

Tổ 3,Xuân Trung

114

Bùi Văn Hậu

Tổ 3,Xuân Trung

115

Mai Thị Hợi

Tổ 3,Xuân Trung

116

Bùi Văn Thịnh

Tổ 3,Xuân Trung

117

Nguyễn Thị Điện

Tổ 3,Xuân Trung

118

Phạm Thị Phương

Tổ 3,Xuân Trung

119

Đinh Thi Kim Anh

Tổ 3,Xuân Trung

120

Đinh Công Thái

Tổ 3,Xuân Trung

121

Ngô Đình Ba

Tổ 3,Xuân Trung

122

Nguyễn Thi Đà

Tổ 3,Xuân Trung

123

Bùi Ngọc Hoàng

Tổ 3,Xuân Trung

124

Bùi Tiển

Tổ 3,Xuân Trung

125

Bùi Văn Nhất

Tổ 3,Xuân Trung

126

Đặng Thị Giỏi

Tổ 3,Xuân Trung

127

Bùi Văn Nhạn

Tổ 3,Xuân Trung

128

Nguyễn Ba

Tổ 3,Xuân Trung

129

Trần Hải

Tổ 4, Xuân Trung

130

Trần Lòng

Tổ 4, Xuân Trung

131

Ngô Thị Lên

Tổ 4, Xuân Trung

132

Ngô Chúng

Tổ 4, Xuân Trung

133

Ngô Quyển

Tổ 4, Xuân Trung

134

Ngô Sinh

Tổ 4, Xuân Trung

135

Ngô Mạnh

Tổ 4, Xuân Trung

136

Ngô Thị Tố Nga

Tổ 4, Xuân Trung

137

Ngô Quốc Bảo

Tổ 4, Xuân Trung

138

Nguyễn Ánh

Tổ 4, Xuân Trung

139

Bùi Ngọc Tiến

Tổ 4, Xuân Trung

140

Phạm Triều

Tổ 4, Xuân Trung

141

Phạm Văn Đức

Tổ 4, Xuân Trung

142

Phạm Phu

Tổ 4, Xuân Trung

143

Phạm Tùng

Tổ 4, Xuân Trung

144

Nguyễn Thị Khánh

Tổ 4, Xuân Trung

145

Nguyễn Hữu Hạ

Tổ 4, Xuân Trung

146

Đỗ Thị Giỏi

Tổ 4, Xuân Trung

147

Trần Thị Nhụy

Tổ 4, Xuân Trung

148

Nguyễn Thị Ước

Tổ 4, Xuân Trung

149

Trần Quân

Tổ 4, Xuân Trung

150

Nguyễn Thị Thúy

Tổ 4, Xuân Trung

151

Nguyễn Thị Đón

Tổ 4, Xuân Trung

152

Lê Quang Thương

Tổ 4, Xuân Trung

153

Nguyễn  Văn Nhánh

Tổ 4, Xuân Trung

154

Nguyễn Thị Hoa

Tổ 4, Xuân Trung

155

Trần Xuân Phương

Tổ 4, Xuân Trung

156

Trần Xuân Thành

Tổ 4, Xuân Trung

157

Bùi Tá Lợi

Tổ 4, Xuân Trung

158

Châu Thị Xuân Phương

Tổ 4, Xuân Trung

159

Châu Ngọc Quý

Tổ 4, Xuân Trung

160

Trần Hải Vân

Tổ 4, Xuân Trung

161

Trần Đình Dũng

Tổ 4, Xuân Trung

162

Trương Dũng

Tổ 4, Xuân Trung

163

Nguyễn Hồng Khanh

Tổ 4, Xuân Trung

164

Nguyễn Thiện

Tổ 4, Xuân Trung

165

Nguyễn Nam

Tổ 4, Xuân Trung

166

Trần Sằm

Tổ 4, Xuân Trung

167

Trần Thị Linh

Tổ 4, Xuân Trung

168

Nguyễn Ngọc Quang

Tổ 4, Xuân Trung

169

Trần Trung Tín

Tổ 4, Xuân Trung

170

Trần Trung Vệ

Tổ 4, Xuân Trung

171

Châu Ngọc Viên

Tổ 4, Xuân Trung

172

Trần Thị Sơn

Tổ 4, Xuân Trung

173

Bùi Thị  Thanh Thủy

Tổ 4, Xuân Trung

174

Nguyễn Thị Phượng

Tổ 4, Xuân Trung

175

Nguyễn Xuân Thanh

Tổ 5, Xuân Trung

176

Bùi Thị Khóa

Tổ 5, Xuân Trung

177

Dương Văn Mai

Tổ 5, Xuân Trung

178

Nguyễn Traĩ

Tổ 5, Xuân Trung

179

Nguyễn Việt

Tổ 5, Xuân Trung

180

Lê Viết Quý

Tổ 5, Xuân Trung

181

Lê Viết Quang

Tổ 5, Xuân Trung

182

Lê Thị Hồng Oanh

Tổ 5, Xuân Trung

183

Đỗ Thế Biên

Tổ 5, Xuân Trung

184

Bùi Thị Húy

Tổ 5, Xuân Trung

185

Nguyễn Văn Phương

Tổ 5, Xuân Trung

186

Ngô  Thị Lực

Tổ 5, Xuân Trung

187

Bùi Ngọc Hùng

Tổ 5, Xuân Trung

188

Nguyễn Thị Tường Vy

Tổ 5, Xuân Trung

189

Bùi Ngọc Bảo

Tổ 5, Xuân Trung

190

Phạm Phú Quang

Tổ 5, Xuân Trung

191

Nguyễn Hồng Khanh

Tổ 5, Xuân Trung

192

Phạm Thị Ánh

Tổ 5, Xuân Trung

193

Bùi Ngọc Quang

Tổ 5, Xuân Trung

194

Bùi Phạm Ngọc Hưng

Tổ 5, Xuân Trung

195

Nguyễn Thị Hoa

Tổ 5, Xuân Trung

196

Phạm Thị Hoa

Tổ 5, Xuân Trung

197

Bùi Ngọc Vân

Tổ 5, Xuân Trung

198

Bùi Xuân Quảng

Tổ 5, Xuân Trung

199

Bùi Ngọc Dung

Tổ 5, Xuân Trung

200

Bùi Ngọc Quang

Tổ 5, Xuân Trung

201

Bùi Ngọc Vinh

Tổ 5, Xuân Trung

202

Bùi Ngọc Kỳ

Tổ 5, Xuân Trung

203

Bùi Ngọc Hội

Tổ 5, Xuân Trung

204

Bùi Ngọc Hương

Tổ 5, Xuân Trung

205

Huỳnh Thanh Cường

Tổ 5, Xuân Trung

206

Trần Thị Thu

Tổ 5, Xuân Trung

204

Nguyễn Thị Xuân

Tổ 5, Xuân Trung

205

Phạm Hoàng

Tổ 5, Xuân Trung

206

Đặng Thị Thanh

Tổ 5, Xuân Trung

207

Lê Thị Mận

Tổ 5, Xuân Trung

208

Phạm Thị Thọ

Tổ 5, Xuân Trung

209

Phạm Đây

Tổ 5, Xuân Trung

210

Phạm Đông

Tổ 5, Xuân Trung

211

Nguyễn Văn Số

Tổ 5, Xuân Trung

213

Đỗ Hưủ Diệt

Tổ 5, Xuân Trung

214

Lê Tấn Sa

Tổ 5, Xuân Trung

215

Lê Nguyên Bảo

Tổ 5, Xuân Trung

216

Đặng Thị Hoa

Tổ 5, Xuân Trung

217

Phạm Văn Dâng

Tổ 5, Xuân Trung

218

Nguyễn Mạnh Tập

Tổ 5, Xuân Trung

219

Nguyễn Tấn Việt

Tổ 5, Xuân Trung

220

Bùi Thị Anh

Tổ 6, Xuân Trung

221

Trần Nguyễn Đăng Triều

Tổ 6, Xuân Trung

222

Trần Văn Toàn

Tổ 6, Xuân Trung

223

Nguyễn Thị Việt Trinh

Tổ 6, Xuân Trung

224

Phạm Nhân

Tổ 6, Xuân Trung

225

Nguyễn Trúc

Tổ 6, Xuân Trung

226

Bùi Ngọc Hội (Dậu)

Tổ 6, Xuân Trung

227

Lê Quang Sang

Tổ 6, Xuân Trung

228

Lê Quang Hùng

Tổ 6, Xuân Trung

229

Bùi Ngọc Hòa

Tổ 6, Xuân Trung

230

Bùi Thị Hành

Tổ 6, Xuân Trung

231

Lê Đức Long

Tổ 6, Xuân Trung

232

Đoàn Thị Duy

Tổ 6, Xuân Trung

233

Bùi Ngọc Hợi

Tổ 6, Xuân Trung

234

Đỗ Hửu Trung

Tổ 6, Xuân Trung

235

Nguyễn Thị Minh Tuyết

Tổ 6, Xuân Trung

236

Lê Thị Lượng

Tổ 6, Xuân Trung

237

Trần Thị Em

Tổ 6, Xuân Trung

238

Nguyễn Văn Dũng

Tổ 6, Xuân Trung

239

Nguyễn Cận

Tổ 6, Xuân Trung

240

Trần   Nhân

Tổ 6, Xuân Trung

241

Nguyễn Văn Quảng

Tổ 6, Xuân Trung

242

Nguyễn Văn Hùng

Tổ 6, Xuân Trung

243

Bùi Ngọc Trân

Tổ 6, Xuân Trung

244

Đoàn Thị Vững

Tổ 6, Xuân Trung

245

Bùi Ngọc Tịnh

Tổ 6, Xuân Trung

246

Bùi Ngọc Nam

Tổ 6, Xuân Trung

247

Nguyễn Văn Quốc

Tổ 6, Xuân Trung

248

Đỗ Thị Em

Tổ 6, Xuân Trung

249

Nguyễn Văn Tuấn

Tổ 6, Xuân Trung

250

Phạm Thị Yến

Tổ 6, Xuân Trung

251

Bùi Thị Điển

Tổ 6, Xuân Trung

252

Bùi Xuân

Tổ 6, Xuân Trung

253

Nguyễn Thị Lẹ

Tổ 6, Xuân Trung

254

Phạm Đình Thiên

Tổ 6, Xuân Trung

255

Lưu Thị Liêm

Tổ 6, Xuân Trung

256

Hồ Chí Công

Tổ 6, Xuân Trung

257

Trịnh Thị Liên

Tổ 6, Xuân Trung

258

Phạm Văn Tư

Tổ 6, Xuân Trung

259

Lê Ngọc Nga

Tổ 6, Xuân Trung

260

Phạm Đưa

Tổ 6, Xuân Trung

261

Phạm Dui

Tổ 6, Xuân Trung

262

Phạm Văn Tính

Tổ 6, Xuân Trung

263

Nguyễn Thị Liễm

Tổ 6, Xuân Trung

264

Phạm Văn Hồng

Tổ 6, Xuân Trung

265

Phạm Văn Dũng

Tổ 6, Xuân Trung

266

Phạm Thị Em

Tổ 6, Xuân Trung

267

Nguyễn Thị Thanh

Tổ 6, Xuân Trung

268

Đặng Văn Quang

Tổ 6, Xuân Trung

269

Phạm Công

Tổ 6, Xuân Trung

270

Phạm Văn Thanh

Tổ 6, Xuân Trung

271

Phạm Đình Chung

Tổ 6, Xuân Trung

272

Lương Thế Anh

Tổ 6, Xuân Trung

273

Nguyễn Châu Luyện

Tổ 6, Xuân Trung

274

Nguyễn Hương

Tổ 6, Xuân Trung

275

Ngô Thị Thân

Tổ 6, Xuân Trung

276

Phạm Chưởng

Tổ 6, Xuân Trung

277

Phạm Rân

Tổ 6, Xuân Trung

278

Phạm Quốc Việt

Tổ 6, Xuân Trung

279

Phạm Quốc Vũ

Tổ 7, Xuân Trung

280

Ngô Ngọc Hùng

Tổ 7, Xuân Trung

281

Trần Thị Hồng

Tổ 7, Xuân Trung

282

Bùi Ngọc  Cảnh

Tổ 7, Xuân Trung

283

Trần Thanh Sơn

Tổ 7, Xuân Trung

284

Nguyễn Văn Toàn

Tổ 7, Xuân Trung

285

Phạm Quốc Phong

Tổ 7, Xuân Trung

286

Pham Chi

Tổ 7, Xuân Trung

287

Nguyễn Ánh

Tổ 7, Xuân Trung

288

Nguyễn Công Định

Tổ 7, Xuân Trung

289

Phạm Thị Thanh

Tổ 7, Xuân Trung

290

Nguyễn Văn Nam

Tổ 7, Xuân Trung

291

Nguyễn Tấn Tài

Tổ 7, Xuân Trung

292

Ngô Quang Thảo

Tổ 7, Xuân Trung

293

Lương Thị Cần

Tổ 7, Xuân Trung

294

Nguyễn Thị Nỡ

Tổ 7, Xuân Trung

295

Ngô Thị Phu

Tổ 7, Xuân Trung

296

Bùi Thị Kim  Phượng

Tổ 7, Xuân Trung

297

Lương Kiệm

Tổ 7, Xuân Trung

298

Nguyễn Văn Tới

Tổ 7, Xuân Trung

299

Trịnh Cần

Tổ 7, Xuân Trung

300

Đặng Thị thái

Tổ 7, Xuân Trung

301

Nguyễn Văn Lai

Tổ 7, Xuân Trung

302

Nguyễn Thanh Minh

Tổ 7, Xuân Trung

303

Đặng Văn Lai

Tổ 7, Xuân Trung

304

Đặng Quy

Tổ 7, Xuân Trung

305

Trần Hợi

Tổ 7, Xuân Trung

306

Đặng Pháo

Tổ 7, Xuân Trung

307

Phạm Trâm

Tổ 7, Xuân Trung

308

Đặng Phương Linh

Tổ 7, Xuân Trung

309

Đặng Thanh Vân

Tổ 7, Xuân Trung

310

Nguyễn Tâm

Tổ 7, Xuân Trung

311

Nguyễn Nhàn

Tổ 7, Xuân Trung

312

Đặng Văn Thành

Tổ 7, Xuân Trung

313

Nguyễn Đức Hiển

Tổ 7, Xuân Trung

314

Đặng Xe

Tổ 7, Xuân Trung

315

Đặng Văn Công

Tổ 7, Xuân Trung

316

Đặng Văn Phu

Tổ 7, Xuân Trung

317

Đặng Thị Hồng

Tổ 7, Xuân Trung

318

Phạm Hạnh

Tổ 7, Xuân Trung

319

Nguyễn Văn Diễn

Tổ 7, Xuân Trung

320

Đặng Thanh Quang

Tổ 7, Xuân Trung

321

Nguyễn Đông

Tổ 7, Xuân Trung

322

Cao Văn Mỹ

Tổ 7, Xuân Trung

323

Đặng Thị Mỹ

Tổ 7, Xuân Trung

324

Đặng Thị Mỹ Liên

Tổ 7, Xuân Trung

325

Đặng Xứ

Tổ 7, Xuân Trung

326

Đặng Thị Sương

Tổ 7, Xuân Trung

327

Trần Văn Thôi

Tổ 7, Xuân Trung

328

Đặng Mai

Tổ 7, Xuân Trung

329

Đặng Thị Duyên

Tổ 7, Xuân Trung

330

Nguyễn Lợi

Tổ 7, Xuân Trung

331

Nguyễn Văn Hửu

Tổ 7, Xuân Trung

332

Nguyễn Tấn Quốc

Tổ 7, Xuân Trung

333

Trần Thiện Hoàng

Tổ 7, Xuân Trung

334

Đặng Giới

Tổ 7, Xuân Trung

335

Đặng Quạ

Tổ 7, Xuân Trung

336

Đặng Tuấn

Tổ 7, Xuân Trung

337

Đặng Thị Lý

Tổ 7, Xuân Trung

338

Đặng Thị Tiến

Tổ 7, Xuân Trung

339

Nguyễn Ngọc Khôi

Tổ 7, Xuân Trung

340

Phạm Đào

Tổ 7, Xuân Trung

341

Nguyễn Văn  Bình

Tổ 7, Xuân Trung

342

Nguyễn Thị Vân

Tổ 7, Xuân Trung

343

Phạm Thị Phẩm

Tổ 7, Xuân Trung

344

Nguyễn Tài Quý

Tổ 7, Xuân Trung

345

Ngô Văn Sơn

Tổ 7, Xuân Trung

346

Lê Thị Minh

Tổ 7, Xuân Trung

347

Phan Khắc Lĩnh

Tổ 7, Xuân Trung

348

Ngô Diện

Tổ 8, Xuân Trung

349

Nguyễn Thị Cư

Tổ 8, Xuân Trung

350

Ngô Tào

Tổ 8, Xuân Trung

351

Nguyễn Thị Song

Tổ 8, Xuân Trung

352

Nguyễn Tạo

Tổ 8, Xuân Trung

353

Nguyễn Sơn

Tổ 8, Xuân Trung

354

Huỳnh Kim Hải

Tổ 8, Xuân Trung

355

Đặng Ta

Tổ 8, Xuân Trung

356

Đặng Văn Dũng

Tổ 8, Xuân Trung

357

Lương Văn Đẩu

Tổ 8, Xuân Trung

358

Nguyễn Thị Nguyệt

Tổ 8, Xuân Trung

359

Nguyễn Hồng Linh

Tổ 8, Xuân Trung

360

Ngô Văn Tuấn

Tổ 8, Xuân Trung

361

Trần Liên

Tổ 8, Xuân Trung

362

Nguyễn Hửu Phát

Tổ 8, Xuân Trung

363

Bùi Văn Thành

Tổ 8, Xuân Trung

364

Lê Hòe

Tổ 8, Xuân Trung

365

Nguyễn Thanh Viên

Tổ 8, Xuân Trung

366

Trần Thị Diễm Thương

Tổ 8, Xuân Trung

367

Nguyễn Thị Nhuần

Tổ 8, Xuân Trung

368

Ngô Bường

Tổ 8, Xuân Trung

369

Trương Thiện Lương

Tổ 8, Xuân Trung

370

Huỳnh Văn Tân

Tổ 8, Xuân Trung

371

Nguyễn Thị Kim Phú

Tổ 8, Xuân Trung

372

Phạm Đắc Hoàng

Tổ 8, Xuân Trung

373

Ngô Ngọc Nhung

Tổ 8, Xuân Trung

374

Tăng Văn Tuyển

Tổ 8, Xuân Trung

375

Bùi Thị Lựu

Tổ 8, Xuân Trung

376

Phan Thanh Quang

Tổ 8, Xuân Trung

377

Lê Văn Tuấn

Tổ 8, Xuân Trung

378

Lê Văn Tẩn

Tổ 8, Xuân Trung

379

Bùi Thị Yển

Tổ 8, Xuân Trung

380

Phạm Thị Tự

Tổ 8, Xuân Trung

381

Nguyễn Quốc Tỉnh

Tổ 9, Xuân Trung

382

Nguyễn Văn Quang

Tổ 9, Xuân Trung

383

Trần Phước Quang (Giác)

Tổ 9, Xuân Trung

384

Huỳnh Văn Minh

Tổ 9, Xuân Trung

385

Nguyễn Hoa

Tổ 9, Xuân Trung

386

Nguyễn Thân

Tổ 9, Xuân Trung

387

Nguyễn Văn Chung

Tổ 9, Xuân Trung

388

Đinh Văn Nhanh

Tổ 9, Xuân Trung

389

Đinh Thị Kim Lan

Tổ 9, Xuân Trung

390

Nguyễn Danh

Tổ 9, Xuân Trung

391

Lê Viết Mua

Tổ 9, Xuân Trung

392

Lê Viết Ngân

Tổ 9, Xuân Trung

393

Phan Quang Minh

Tổ 9, Xuân Trung

394

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tổ 9, Xuân Trung

395

Lê Thị Tăng

Tổ 9, Xuân Trung

396

Nguyễn Duy Tẩn

Tổ 9, Xuân Trung

397

Nguyễn Đức Lộc

Tổ 9, Xuân Trung

398

Nguyễn Huỳnh Hùng

Tổ 9, Xuân Trung

399

Nguyễn Thùy Vân

Tổ 9, Xuân Trung

400

Đặng Văn Hùng

Tổ 9, Xuân Trung

401

Bùi Ngọc Linh

Tổ 9, Xuân Trung

402

Nguyễn Thị Ân

Tổ 9, Xuân Trung

403

Nguyễn Văn Quyết

Tổ 9, Xuân Trung

404

Nguyễn Văn Phước

Tổ 9, Xuân Trung

405

Lê Quang Hồng

Tổ 9, Xuân Trung

406

Lê Thị Tương

Tổ 9, Xuân Trung

407

Nguyễn Thiện

Tổ 9, Xuân Trung

408

Nguyễn Thị Thà

Tổ 9, Xuân Trung

409

Trương Thị Ry

Tổ 9, Xuân Trung

410

Nguyễn Thị Diễm Hương

Tổ 9, Xuân Trung

411

Nguyễn Thái Bình

Tổ 9, Xuân Trung

412

Huỳnh Xuân Thiên

Tổ10, Xuân Trung

413

Trần Công Kỳ

Tổ10, Xuân Trung

415

Phan Bá Hoành

Tổ10, Xuân Trung

416

Huỳnh Văn Huy

Tổ10, Xuân Trung

417

Nguyễn Trúc

Tổ10, Xuân Trung

418

Phan Thị Thu

Tổ10, Xuân Trung

419

Bùi Thìn

Tổ10, Xuân Trung

420

Vương Thị Lệ Thủy

Tổ10, Xuân Trung

421

Nguyễn Thị Chung

Tổ10, Xuân Trung

422

Lê Quang Hồng

Tổ10, Xuân Trung

423

Nguyễn Thành Thanh Yến

Tổ10, Xuân Trung

424

Đỗ Văn Tư

Tổ10, Xuân Trung

425

Phạm Tùng

Tổ10, Xuân Trung

426

Phạm Thị Hoa

Tổ10, Xuân Trung

427

Phạm Thị Cúc

Tổ10, Xuân Trung

428

Mai Thị Ánh Hằng

Tổ10, Xuân Trung

429

Nguyễn Thị Hoa

Tổ10, Xuân Trung

430

Nguyễn Học

Tổ10, Xuân Trung

431

Phạm Đình Ba

Tổ10, Xuân Trung

432

Bùi Đông

Tổ10, Xuân Trung

433

Nguyễn Thị Châu

Tổ10, Xuân Trung

434

Bùi Thị Hoa

Tổ10, Xuân Trung

435

Nguyễn Thị Bé

Tổ10, Xuân Trung

436

Phan Thị Tới

Tổ10, Xuân Trung

437

Trần Thị Minh

Tổ10, Xuân Trung

438

Phạm Lữ Huyền Phương

Tổ10, Xuân Trung

439

Nguyễn Du

Tổ10, Xuân Trung

440

Bùi Văn Hối

Tổ10, Xuân Trung

441

Nguyễn Thị Em

Tổ10, Xuân Trung

442

Nguyễn Văn Đầy

Tổ10, Xuân Trung

443

Nguyễn Thanh Vũ

Tổ10, Xuân Trung

444

Nguyễn Thị Tân

Tổ10, Xuân Trung

445

Huỳnh Kiêm Trinh

Tổ10, Xuân Trung

446

Huỳnh Nghĩa

Tổ10, Xuân Trung

447

Vũ Thị Hà

Tổ10, Xuân Trung

448

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Tổ10, Xuân Trung

449

Phạm Duy

Tổ10, Xuân Trung

450

Đặng Tấn Linh

Tổ10, Xuân Trung

451

Huỳnh Văn Duy

Tổ10, Xuân Trung

          Danh sách này bao gồm 451 hộ gia đình./.                             

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361