Đăng nhập

Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang về việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa thôn An Tây năm 2019

(03/12/2019). Số lượt xem:698

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 251/QĐ-UBND

Tam Quang, ngày 17 tháng 10  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019 của Trưởng Khu dân cư An Tây,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 426 hộ gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trưởng Khu dân cư An Tây và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- BCĐ PT TDĐKXDĐSVH xã;

- BVĐ PT TDĐKXDĐSVH thôn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Huỳnh Thị Mỹ Dung

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”
THÔN AN TÂY NĂM 2019
( Ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang)

STT

Họ và tên

Địa chỉ

1

Đỗ Quế

Tám

TĐK số 1, thôn An Tây

2

Nguyễn Đình

Thuận

TĐK số 1, thôn An Tây

3

Lê Tấn

Phi

TĐK số 1, thôn An Tây

4

Lê Tấn

Bồng

TĐK số 1, thôn An Tây

5

Phan Thanh

Quang

TĐK số 1, thôn An Tây

6

Phạm Hữu

Thiếp

TĐK số 1, thôn An Tây

7

Ngô Thị

Tiện

TĐK số 1, thôn An Tây

8

Bùi Ngọc

Quốc

TĐK số 1, thôn An Tây

9

Nguyễn Tấn

Tuấn

TĐK số 1, thôn An Tây

10

Nguyễn Văn

Dương

TĐK số 1, thôn An Tây

11

Nguyễn Thanh

Dũng

TĐK số 1, thôn An Tây

12

Võ Thị

Hội

TĐK số 1, thôn An Tây

13

Võ Tấn

Thu

TĐK số 1, thôn An Tây

14

Nguyễn Tấn

Ninh

TĐK số 1, thôn An Tây

15

Trần Văn

Định

TĐK số 1, thôn An Tây

16

Phan Quang

Chiêu

TĐK số 1, thôn An Tây

17

Lê Anh

Tuấn

TĐK số 1, thôn An Tây

18

Nguyễn Văn

Liễu

TĐK số 1, thôn An Tây

19

Huỳnh Văn

Hùng

TĐK số 1, thôn An Tây

20

Huỳnh

Chiêm

TĐK số 1, thôn An Tây

21

Nguyễn Thị Kim

Anh

TĐK số 1, thôn An Tây

22

Đặng Hữu

Phương

TĐK số 1, thôn An Tây

23

Nguyễn Văn

Quý

TĐK số 1, thôn An Tây

24

Lê Văn

Thanh

TĐK số 1, thôn An Tây

25

Nguyễn Văn

Hùng

TĐK số 1, thôn An Tây

26

Nguyễn Văn

Viết

TĐK số 1, thôn An Tây

27

Lương Văn

Minh

TĐK số 1, thôn An Tây

28

Nguyễn Thị Kim

Anh

TĐK số 1, thôn An Tây

29

Nguyễn Thị

Hương

TĐK số 1, thôn An Tây

30

Đặng Thị

Dân

TĐK số 1, thôn An Tây

31

Nguyễn

Công

TĐK số 1, thôn An Tây

32

Phạm Thị

Lâm

TĐK số 1, thôn An Tây

33

Trần Tấn

Xuân

TĐK số 1, thôn An Tây

34

Phạm Văn

Trúc

TĐK số 1, thôn An Tây

35

Nguyễn Văn

Ngọ

TĐK số 1, thôn An Tây

36

Trần Thị

Luynh

TĐK số 1, thôn An Tây

37

Đặng Thị

Hành

TĐK số 1, thôn An Tây

38

Lê Anh

Tuấn

TĐK số 1, thôn An Tây

39

Đặng Tất

Thắng

TĐK số 1, thôn An Tây

40

Nguyễn Văn

Trúc

TĐK số 1, thôn An Tây

41

Lê Thị

Tạ

TĐK số 1, thôn An Tây

42

Huỳnh Văn

Loan

TĐK số 1, thôn An Tây

43

Nguyễn Thị Kim

Anh

TĐK số 1, thôn An Tây

44

Huỳnh

Điểu

TĐK số 1, thôn An Tây

45

Nguyễn Tấn

Lực

TĐK số 1, thôn An Tây

46

Đặng Thị

Thu

TĐK số 1, thôn An Tây

47

Bùi Thị

Hường

TĐK số 1, thôn An Tây

48

Lê Xuân

Cảnh

TĐK số 2, thôn An Tây

49

Trần

Hỷ

TĐK số 2, thôn An Tây

50

Trần

Vân

TĐK số 2, thôn An Tây

51

Huỳnh Văn

Hùng

TĐK số 2, thôn An Tây

52

Trần

Thông

TĐK số 2, thôn An Tây

53

Nguyễn Thị

Tứ

TĐK số 2, thôn An Tây

54

Đoàn

Đức

TĐK số 2, thôn An Tây

55

Đoàn Văn

Thuận

TĐK số 2, thôn An Tây

56

Trương Thị

Thu

TĐK số 2, thôn An Tây

57

Trần

Đính

TĐK số 2, thôn An Tây

58

Đoàn

Thuật

TĐK số 2, thôn An Tây

59

Võ Tấn

Hùng

TĐK số 2, thôn An Tây

60

Đoàn Thị

Nhựt

TĐK số 2, thôn An Tây

61

Lê Tấn

Trường

TĐK số 2, thôn An Tây

62

Phạm

Quế

TĐK số 2, thôn An Tây

63

Nguyễn Xuân

Hòe

TĐK số 2, thôn An Tây

64

Lương Quốc

Việt

TĐK số 2, thôn An Tây

65

Võ Thị

Thanh

TĐK số 2, thôn An Tây

66

Lê Thị Kim

Anh

TĐK số 2, thôn An Tây

67

Đoàn

Truật

TĐK số 2, thôn An Tây

68

Đoàn Thanh

Huỳnh

TĐK số 2, thôn An Tây

69

Nguyễn Thị

Ngân

TĐK số 2, thôn An Tây

70

Đinh Văn

Lành

TĐK số 2, thôn An Tây

71

Quân

TĐK số 2, thôn An Tây

72

Bùi

Sanh

TĐK số 2, thôn An Tây

73

Trần

TĐK số 2, thôn An Tây

74

Nguyễn Thị Ái

Nhành

TĐK số 2, thôn An Tây

75

Nguyễn

Diên

TĐK số 2, thôn An Tây

76

Lê Thanh

Dũng

TĐK số 2, thôn An Tây

77

Trần

Thuận

TĐK số 2, thôn An Tây

78

Mai Thị Thiên

Nga

TĐK số 2, thôn An Tây

79

Trần

Hường

TĐK số 2, thôn An Tây

80

Nguyễn Thị Ngọc

Lan

TĐK số 2, thôn An Tây

81

Bùi Ngọc

Rân

TĐK số 2, thôn An Tây

82

Đoàn Văn

Thiện

TĐK số 2, thôn An Tây

83

Trần

Hiếu

TĐK số 2, thôn An Tây

84

Đỗ Thị

Hiền

TĐK số 2, thôn An Tây

85

Lương Văn

Thất

TĐK số 2, thôn An Tây

86

Nguyễn Thị Thanh

Nga

TĐK số 2, thôn An Tây

87

Phan Thị

Đi

TĐK số 2, thôn An Tây

88

Huỳnh Văn

Hợp

TĐK số 2, thôn An Tây

89

Quân

TĐK số 2, thôn An Tây

90

Nguyễn Thị

Sương

TĐK số 2, thôn An Tây

91

Đoàn

Cảng

TĐK số 2, thôn An Tây

92

Trần

Thúy

TĐK số 2, thôn An Tây

93

Huỳnh

Tiếp

TĐK số 2, thôn An Tây

94

Trần

Tịnh

TĐK số 2, thôn An Tây

95

Trần Thị

Trà

TĐK số 2, thôn An Tây

96

Nguyễn

Tùng

TĐK số 2, thôn An Tây

97

Võ Tấn

Thu

TĐK số 2, thôn An Tây

98

Lê Xuân

TĐK số 2, thôn An Tây

99

Trương Thị

Thu

TĐK số 2, thôn An Tây

100

Lê Xuân

Hùng

TĐK số 2, thôn An Tây

101

Phạm Văn

Lực

TĐK số 2, thôn An Tây

102

Bùi Thị

Được

TĐK số 2, thôn An Tây

103

Lê Duy

Trinh

TĐK số 2, thôn An Tây

104

Đặng Thị

Toán

TĐK số 2, thôn An Tây

105

Bùi

Sanh

TĐK số 2, thôn An Tây

106

Lê Thị Kim

Lan

TĐK số 2, thôn An Tây

107

Trần Văn

Vân

TĐK số 3, thôn An Tây

108

Nguyễn Xuân

Liểu

TĐK số 3, thôn An Tây

109

Lê Tấn

Trúc

TĐK số 3, thôn An Tây

110

Nguyễn Thanh

Nhạc

TĐK số 3, thôn An Tây

111

Phan Khắc

Khoan

TĐK số 3, thôn An Tây

112

Lê Tấn

Lai

TĐK số 3, thôn An Tây

113

Nguyễn

Bình

TĐK số 3, thôn An Tây

114

Bùi Thị

Giàu

TĐK số 3, thôn An Tây

115

Nguyễn Văn

Mai

TĐK số 3, thôn An Tây

116

Bùi

Lành

TĐK số 3, thôn An Tây

117

Lê Thị

Anh

TĐK số 3, thôn An Tây

118

Phan Thu

Nhiệm

TĐK số 3, thôn An Tây

119

Nguyễn Ngọc

Bích

TĐK số 3, thôn An Tây

120

Nguyễn Ngọc

Trân

TĐK số 3, thôn An Tây

121

Nguyễn Ngọc

Danh

TĐK số 3, thôn An Tây

122

Lương Quốc

Bảo

TĐK số 3, thôn An Tây

123

Nguyễn Xuân

Tuất

TĐK số 3, thôn An Tây

124

Đỗ

Ngân

TĐK số 3, thôn An Tây

125

Đỗ

Huy

TĐK số 3, thôn An Tây

126

Lê Tấn

Xuân

TĐK số 3, thôn An Tây

127

Kiều

Tiên

TĐK số 3, thôn An Tây

128

Thật

TĐK số 3, thôn An Tây

129

Trình

TĐK số 3, thôn An Tây

130

Tặng

TĐK số 3, thôn An Tây

131

Thành

TĐK số 3, thôn An Tây

132

Đỗ văn

Luân

TĐK số 3, thôn An Tây

133

Võ Thanh

Tài

TĐK số 3, thôn An Tây

134

Lương Khánh

TĐK số 3, thôn An Tây

135

Lê Ngọc

Quang

TĐK số 3, thôn An Tây

136

Nguyễn Thị

Nguyệt

TĐK số 3, thôn An Tây

137

Nguyễn Văn

Quang

TĐK số 3, thôn An Tây

138

Kiều Khánh

Vân

TĐK số 3, thôn An Tây

139

Lê Văn

Luận

TĐK số 3, thôn An Tây

140

Nguyễn

Phát

TĐK số 3, thôn An Tây

141

Đặng Hoàng

Anh

TĐK số 3, thôn An Tây

142

Đỗ Văn

Tình

TĐK số 3, thôn An Tây

143

Đỗ

Quyên

TĐK số 3, thôn An Tây

144

Bùi

Dung

TĐK số 3, thôn An Tây

145

Nguyễn Thị

Thẩm

TĐK số 3, thôn An Tây

146

Bùi Văn

Hùng

TĐK số 3, thôn An Tây

147

Bùi

May

TĐK số 3, thôn An Tây

148

Lê Văn

Quốc

TĐK số 3, thôn An Tây

149

Thọ

TĐK số 3, thôn An Tây

150

Kiều Khánh

Vân

TĐK số 3, thôn An Tây

151

Nguyễn Đức

Nhạn

TĐK số 3, thôn An Tây

152

Nguyễn

Thích

TĐK số 3, thôn An Tây

153

Nguyễn Xuân

Tuất

TĐK số 3, thôn An Tây

154

Lê Thị

Liên

TĐK số 3, thôn An Tây

155

Bùi Văn

Phụng

TĐK số 3, thôn An Tây

156

Nguyễn Thị

Liên

TĐK số 3, thôn An Tây

157

Trần Thị

Niên

TĐK số 3, thôn An Tây

158

Huỳnh Văn

Sự

TĐK số 4, thôn An Tây

159

Huỳnh Thị Ngọc

Hương

TĐK số 4, thôn An Tây

160

Kiều Ngọc

Lân

TĐK số 4, thôn An Tây

161

Kiều Đức

TĐK số 4, thôn An Tây

162

Lê Tấn

Nhi

TĐK số 4, thôn An Tây

163

Lê Văn

Quy

TĐK số 4, thôn An Tây

164

Đặng

Thu

TĐK số 4, thôn An Tây

165

Vũ Minh

Đạt

TĐK số 4, thôn An Tây

166

Đặng

Vĩnh

TĐK số 4, thôn An Tây

167

Đặng

Bình

TĐK số 4, thôn An Tây

168

Lê Thị

Nhân

TĐK số 4, thôn An Tây

169

Đặng Thị

Liễu

TĐK số 4, thôn An Tây

170

Hoành

TĐK số 4, thôn An Tây

171

Lê Tấn

Lợi

TĐK số 4, thôn An Tây

172

Dương

Bình

TĐK số 4, thôn An Tây

173

Nguyễn Thị

Ngân

TĐK số 4, thôn An Tây

174

Lê Văn

Tài

TĐK số 4, thôn An Tây

175

Kiều Thị

Vui

TĐK số 4, thôn An Tây

176

Bùi Văn

Lâm

TĐK số 4, thôn An Tây

177

Lê Thị

Ân

TĐK số 4, thôn An Tây

178

Bùi Văn

Hoàng

TĐK số 4, thôn An Tây

179

Lê Thanh

Tuấn

TĐK số 4, thôn An Tây

180

Lý Thị

Nhữ

TĐK số 4, thôn An Tây

181

Nguyễn Thị

Trà

TĐK số 4, thôn An Tây

182

Bùi Thị

Mai

TĐK số 4, thôn An Tây

183

Lê Thị

Truyền

TĐK số 4, thôn An Tây

184

Lương Ngọc

Thanh

TĐK số 4, thôn An Tây

185

Lê Tấn

Phát

TĐK số 4, thôn An Tây

186

Dương Thị

Chơi

TĐK số 4, thôn An Tây

187

Nguyễn Thị

Mới

TĐK số 4, thôn An Tây

188

Đặng

Nhân

TĐK số 4, thôn An Tây

189

Lê Tấn

Thơm

TĐK số 4, thôn An Tây

190

Đặng

Lợi

TĐK số 4, thôn An Tây

191

Ngô Thị

Tám

TĐK số 4, thôn An Tây

192

Lê Thị

Sẽn

TĐK số 4, thôn An Tây

193

Kiều Ngọc

Khả

TĐK số 4, thôn An Tây

194

Ngô Thị

Cúc

TĐK số 4, thôn An Tây

195

Đặng Công

Xứ

TĐK số 4, thôn An Tây

196

Đặng Thái

Tự

TĐK số 4, thôn An Tây

197

Lê Văn

Nghị

TĐK số 4, thôn An Tây

198

Lê Đình

Chung

TĐK số 4, thôn An Tây

199

Nguyễn Minh

Đường

TĐK số 5, thôn An Tây

200

Dương Văn

Hùng

TĐK số 5, thôn An Tây

201

Nguyễn Văn

Tấn

TĐK số 5, thôn An Tây

202

Nguyễn Thị

Hàn

TĐK số 5, thôn An Tây

203

Nguyễn Văn

Hùng

TĐK số 5, thôn An Tây

204

Dương Thị

Hiền

TĐK số 5, thôn An Tây

205

Lê Tấn

Quang

TĐK số 5, thôn An Tây

206

Nguyễn Văn

Nam

TĐK số 5, thôn An Tây

207

Nguyễn Thị

Lan

TĐK số 5, thôn An Tây

208

Bùi Thị

Hồng

TĐK số 5, thôn An Tây

209

Huỳnh Văn

Rồng

TĐK số 5, thôn An Tây

210

Nguyễn

Lộc

TĐK số 5, thôn An Tây

211

Nguyễn

Chư

TĐK số 5, thôn An Tây

212

Nguyễn

Lợi

TĐK số 5, thôn An Tây

213

Đặng Công

Kính

TĐK số 5, thôn An Tây

214

Đặng Công

Bửu

TĐK số 5, thôn An Tây

215

Huỳnh Văn

Mỹ

TĐK số 5, thôn An Tây

216

Huỳnh Văn

Phụng

TĐK số 5, thôn An Tây

217

Nguyễn Thanh

Chung

TĐK số 5, thôn An Tây

218

Huỳnh Văn

Anh

TĐK số 5, thôn An Tây

219

Đặng Thị

Thanh

TĐK số 5, thôn An Tây

220

Vũ Thị Minh

Nguyệt

TĐK số 5, thôn An Tây

221

Đỗ Việt

Ánh

TĐK số 5, thôn An Tây

222

Nguyễn Văn

Quang

TĐK số 5, thôn An Tây

223

Trần Thị

Khánh

TĐK số 5, thôn An Tây

224

Trần Thị

Thu

TĐK số 5, thôn An Tây

225

Nguyễn

Khả

TĐK số 5, thôn An Tây

226

Lê Tấn

Phúc

TĐK số 5, thôn An Tây

227

Ngô Thị

Kỳ

TĐK số 5, thôn An Tây

228

Vũ Kỳ

Nam

TĐK số 5, thôn An Tây

229

Lê Tấn

Sách

TĐK số 5, thôn An Tây

230

Nguyễn Văn

Long

TĐK số 5, thôn An Tây

231

Lê Thị

Phượng

TĐK số 5, thôn An Tây

232

Dương Thị Mỹ

Dung

TĐK số 5, thôn An Tây

233

Nguyễn Thanh

Bình

TĐK số 5, thôn An Tây

234

Đỗ

Siên

TĐK số 5, thôn An Tây

235

Lương Thế

Vĩnh

TĐK số 5, thôn An Tây

236

Nguyễn Văn

Thế

TĐK số 5, thôn An Tây

237

Đặng Công

Điền

TĐK số 5, thôn An Tây

238

Lê Tấn

Hoành

TĐK số 5, thôn An Tây

239

Lê Thị

Sỹ

TĐK số 5, thôn An Tây

240

Lương Thị

Hòa

TĐK số 5, thôn An Tây

241

Trần

Lực

TĐK số 5, thôn An Tây

242

Võ Thương

Phú

TĐK số 5, thôn An Tây

243

Dương Văn

Hùng

TĐK số 5, thôn An Tây

244

Nguyễn

Bút

TĐK số 5, thôn An Tây

245

Phạm Văn

Đua

TĐK số 5, thôn An Tây

246

Lê Thị Kim

Liên

TĐK số 5, thôn An Tây

247

Nguyễn Thanh

Hữu

TĐK số 5, thôn An Tây

248

Lê Ngọc

Văn

TĐK số 5, thôn An Tây

249

Nguyễn Văn

Tỵ

TĐK số 5, thôn An Tây

250

Bùi Thị

Xu

TĐK số 5, thôn An Tây

251

Lương

May

TĐK số 5, thôn An Tây

252

Nguyễn Văn

Bổn

TĐK số 5, thôn An Tây

253

Thanh

TĐK số 5, thôn An Tây

254

Trần

Lượng

TĐK số 5, thôn An Tây

255

Dương Thanh

Phương

TĐK số 5, thôn An Tây

256

Nguyễn Văn

Dân

TĐK số 5, thôn An Tây

257

Nguyễn Văn

Quang

TĐK số 5, thôn An Tây

258

Bùi Ngọc

An

TĐK số 5, thôn An Tây

259

Nguyễn Văn

Tấn

TĐK số 5, thôn An Tây

260

Bùi Ngọc

Bảo

TĐK số 5, thôn An Tây

261

Lương Thanh

Dũng

TĐK số 5, thôn An Tây

262

Huỳnh Văn

Phụng

TĐK số 5, thôn An Tây

263

Trần Văn

Lai

TĐK số 5, thôn An Tây

264

Nguyễn Văn

Kiệt

TĐK số 6, thôn An Tây

265

Trần

Sanh

TĐK số 6, thôn An Tây

266

Dương Thị

Hộ

TĐK số 6, thôn An Tây

267

Đoàn Thị

Tải

TĐK số 6, thôn An Tây

268

Lê Thị

Sửu

TĐK số 6, thôn An Tây

269

Bùi Văn

Dân

TĐK số 6, thôn An Tây

270

Đặng Thị

TĐK số 6, thôn An Tây

271

Bùi Thị

Khanh

TĐK số 6, thôn An Tây

272

Lê Văn

Phương

TĐK số 6, thôn An Tây

273

Lê Tấn

Rồng

TĐK số 6, thôn An Tây

274

Lê Tấn

Đào

TĐK số 6, thôn An Tây

275

Lê Thị

Sở

TĐK số 6, thôn An Tây

276

Trần

Hương

TĐK số 6, thôn An Tây

277

Đặng Văn

Viên

TĐK số 6, thôn An Tây

278

Lê Tấn

Chương

TĐK số 6, thôn An Tây

279

Lê Thị

Tuyên

TĐK số 6, thôn An Tây

280

Lê Tấn

Quý

TĐK số 6, thôn An Tây

281

Lê Tấn

Định

TĐK số 6, thôn An Tây

282

Nguyễn

Phúc

TĐK số 6, thôn An Tây

283

Lê Tấn

Toàn

TĐK số 6, thôn An Tây

284

Nguyễn Hoàn

Cầu

TĐK số 6, thôn An Tây

285

Nguyễn Quốc

Dũng

TĐK số 6, thôn An Tây

286

Lê Tấn

Khánh

TĐK số 6, thôn An Tây

287

Phan Văn

Đại

TĐK số 6, thôn An Tây

288

Nguyễn Văn

Liên

TĐK số 6, thôn An Tây

289

Lê Tấn

Phụ

TĐK số 6, thôn An Tây

290

Nguyễn

Dưỡng

TĐK số 6, thôn An Tây

291

Đặng Thị

Lại

TĐK số 6, thôn An Tây

292

Nguyễn Thị

Thanh

TĐK số 6, thôn An Tây

293

Lê Văn

Dùng

TĐK số 6, thôn An Tây

294

Trần Thị Kim

Loan

TĐK số 6, thôn An Tây

295

Nguyễn Thị

Quý

TĐK số 6, thôn An Tây

296

Võ Đình

Trung

TĐK số 6, thôn An Tây

297

Võ Đình

Thọ

TĐK số 6, thôn An Tây

298

Nguyễn Quốc

Tuấn

TĐK số 6, thôn An Tây

299

Nguyễn Thị

Quý

TĐK số 6, thôn An Tây

300

Nguyễn Công

Dung

TĐK số 6, thôn An Tây

301

Lê Tấn

Dung

TĐK số 6, thôn An Tây

302

Nguyễn Đức

Thắng

TĐK số 6, thôn An Tây

303

Lê Tấn

Định

TĐK số 6, thôn An Tây

304

Lê Tấn

Nhất

TĐK số 6, thôn An Tây

305

Phạm Thị

Chúc

TĐK số 6, thôn An Tây

306

Lê Thị

Mùi

TĐK số 6, thôn An Tây

307

Nguyễn Thị

Ngân

TĐK số 6, thôn An Tây

308

Lê Thị

Sương

TĐK số 6, thôn An Tây

309

Nguyễn

Thước

TĐK số 6, thôn An Tây

310

Nguyễn Văn

Mai

TĐK số 7, thôn An Tây

311

Lê Văn

Khánh

TĐK số 7, thôn An Tây

312

Đặng Đức

Cảnh

TĐK số 7, thôn An Tây

313

Đặng Đức

Thanh

TĐK số 7, thôn An Tây

314

Nguyễn Xuân

Quý

TĐK số 7, thôn An Tây

315

Trần

Muôn

TĐK số 7, thôn An Tây

316

Nguyễn

Tâm

TĐK số 7, thôn An Tây

317

Đoàn

Nhập

TĐK số 7, thôn An Tây

318

Lê Văn

Thông

TĐK số 7, thôn An Tây

319

Nguyễn Xuân

Diệu

TĐK số 7, thôn An Tây

320

Lê Văn

Hóa

TĐK số 7, thôn An Tây

321

Lê Văn

Ẩn

TĐK số 7, thôn An Tây

322

Nguyễn

Hiển

TĐK số 7, thôn An Tây

323

Đoàn Ngọc

Phước

TĐK số 7, thôn An Tây

324

Nguyễn Ánh

Sỹ

TĐK số 7, thôn An Tây

325

Trần Đình

Thái

TĐK số 7, thôn An Tây

326

Trần Thị

Chức

TĐK số 7, thôn An Tây

327

Ngô Hùng

Thông

TĐK số 7, thôn An Tây

328

Nguyễn

Chương

TĐK số 7, thôn An Tây

329

Ngô Văn

Thu

TĐK số 7, thôn An Tây

330

Nguyễn Thị

Hồng

TĐK số 7, thôn An Tây

331

Đặng Thiên

Thu

TĐK số 7, thôn An Tây

332

Bùi Văn

Sáu

TĐK số 7, thôn An Tây

333

Đặng

TĐK số 7, thôn An Tây

334

Trần

Triệu

TĐK số 7, thôn An Tây

335

Đoàn Ngọc

Tiên

TĐK số 7, thôn An Tây

336

Nguyễn Ánh

Luật

TĐK số 7, thôn An Tây

337

Trần

Địch

TĐK số 7, thôn An Tây

338

Trương Cao

Vân

TĐK số 7, thôn An Tây

339

Đặng Hữu

Đại

TĐK số 7, thôn An Tây

340

Đoàn Văn

Cường

TĐK số 7, thôn An Tây

341

Mai Văn

Vân

TĐK số 7, thôn An Tây

342

Châu Thị

Thúy

TĐK số 7, thôn An Tây

343

Trần

Triệu

TĐK số 7, thôn An Tây

344

Phan Trần Thu

Phú

TĐK số 7, thôn An Tây

345

Lê Văn

Đồng

TĐK số 7, thôn An Tây

346

Trần

Ánh

TĐK số 7, thôn An Tây

347

Nguyễn Thị

Thập

TĐK số 7, thôn An Tây

348

Bùi Văn

Hòe

TĐK số 7, thôn An Tây

349

Bùi Văn

Thanh

TĐK số 7, thôn An Tây

350

Phạm Văn

Trung

TĐK số 7, thôn An Tây

351

Phạm Văn

Thảo

TĐK số 7, thôn An Tây

352

Đặng Công

Dũng

TĐK số 7, thôn An Tây

353

Lê Tấn

Thắng

TĐK số 7, thôn An Tây

354

Nguyễn

Vinh

TĐK số 7, thôn An Tây

355

Nguyễn

Quang

TĐK số 7, thôn An Tây

356

Lương Ngọc

Ba

TĐK số 7, thôn An Tây

357

Trương Cao

Vận

TĐK số 7, thôn An Tây

358

Trương

Toản

TĐK số 7, thôn An Tây

359

Trần

Thanh

TĐK số 7, thôn An Tây

360

Bùi Văn

Cần

TĐK số 7, thôn An Tây

361

Ngô Quang

Hoàng

TĐK số 7, thôn An Tây

362

Phạm Văn

Thông

TĐK số 7, thôn An Tây

363

Đặng Thị

Chuyền

TĐK số 7, thôn An Tây

364

Lê Quốc

Bình

TĐK số 7, thôn An Tây

365

Trần Thị Thu

Thủy

TĐK số 7, thôn An Tây

366

Nguyễn Thị

Dung

TĐK số 7, thôn An Tây

367

Đoàn

Nhất

TĐK số 7, thôn An Tây

368

Trần Đình

Chi

TĐK số 7, thôn An Tây

369

Lê Văn

Tùng

TĐK số 7, thôn An Tây

370

Nguyễn Thị Thanh

Hiền

TĐK số 7, thôn An Tây

371

Trương Thị

Sơn

TĐK số 7, thôn An Tây

372

Nguyễn

Vinh

TĐK số 7, thôn An Tây

373

Bùi Văn

Tám

TĐK số 7, thôn An Tây

374

Đặng Quốc

Hưng

TĐK số 7, thôn An Tây

375

Lương Văn

Cửu

TĐK số 8, thôn An Tây

376

Trần Hữu

Công

TĐK số 8, thôn An Tây

377

Võ Thị

Hoa

TĐK số 8, thôn An Tây

378

Phan

Thuấn

TĐK số 8, thôn An Tây

379

Võ Thị

Mẫn

TĐK số 8, thôn An Tây

380

Lương Văn

Minh

TĐK số 8, thôn An Tây

381

Đỗ Văn

Luật

TĐK số 8, thôn An Tây

382

Đỗ Văn

Chánh

TĐK số 8, thôn An Tây

383

Nguyễn Thị Thúy

Vân

TĐK số 8, thôn An Tây

384

Ngô Quang

Nam

TĐK số 8, thôn An Tây

385

Võ Văn

Sơn

TĐK số 8, thôn An Tây

386

Nguyễn Thị

Dung

TĐK số 8, thôn An Tây

387

Nguyễn Thị

Nhiễu

TĐK số 8, thôn An Tây

388

Võ Thị

Mẫn

TĐK số 8, thôn An Tây

389

Trần

Thùy

TĐK số 8, thôn An Tây

390

Võ Ngọc

Minh

TĐK số 8, thôn An Tây

391

Nguyễn

Mùi

TĐK số 8, thôn An Tây

392

Đặng

Mạnh

TĐK số 8, thôn An Tây

393

Phan

Hồng

TĐK số 8, thôn An Tây

394

Trần Văn

Minh

TĐK số 8, thôn An Tây

395

Nguyễn Thanh

Tâm

TĐK số 8, thôn An Tây

396

Lê Tấn

Vinh

TĐK số 8, thôn An Tây

397

Châu Ngọc

TĐK số 8, thôn An Tây

398

Phan

Thoại

TĐK số 8, thôn An Tây

399

Nguyễn

Nhung

TĐK số 8, thôn An Tây

400

Võ Thị

Tấn

TĐK số 8, thôn An Tây

401

Phạm Văn

Thơm

TĐK số 8, thôn An Tây

402

Võ Thị

TĐK số 8, thôn An Tây

403

Bùi Thị

Kề

TĐK số 8, thôn An Tây

404

Lương Thị

Tùng

TĐK số 8, thôn An Tây

405

Võ Văn

Lâm

TĐK số 8, thôn An Tây

406

Phạm Minh

Sơn

TĐK số 8, thôn An Tây

407

Nguyễn Văn

Sang

TĐK số 8, thôn An Tây

408

Lê Thị

Nhạn

TĐK số 8, thôn An Tây

409

Đặng

Cảnh

TĐK số 8, thôn An Tây

410

Lê Văn

Khánh

TĐK số 8, thôn An Tây

411

Lê Tấn

Phường

TĐK số 8, thôn An Tây

412

Phan

Phong

TĐK số 8, thôn An Tây

413

Đặng Công

Kính

TĐK số 8, thôn An Tây

414

Phan

Đi

TĐK số 8, thôn An Tây

415

Võ Văn

Kiên

TĐK số 8, thôn An Tây

416

Nguyễn

Hơn

TĐK số 8, thôn An Tây

417

Trần Anh

TĐK số 8, thôn An Tây

418

Ngô Văn

Quang

TĐK số 8, thôn An Tây

419

Dương Văn

Đạt

TĐK số 8, thôn An Tây

420

Phan

Nhân

TĐK số 8, thôn An Tây

421

Phùng Thị

Hồng

TĐK số 8, thôn An Tây

422

Trần Văn

Lợi

TĐK số 8, thôn An Tây

423

Bùi Thị

Vui

TĐK số 8, thôn An Tây

424

Ngô Văn

Vinh

TĐK số 8, thôn An Tây

425

Phan

Hồng

TĐK số 8, thôn An Tây

426

Lê Văn

Danh

TĐK số 8, thôn An Tây

       

Danh sách này bao gồm 426 hộ gia đình./.

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361