Đăng nhập

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang về việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa thôn Thanh Long năm 2019

(03/12/2019). Số lượt xem:669

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 252/QĐ-UBND

Tam Quang, ngày 17 tháng 10  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019 của Trưởng Khu dân cư Thanh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 410 hộ gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trưởng Khu dân cư Thanh Long và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- BCĐ PT TDĐKXDĐSVH xã;

- BVĐ PT TDĐKXDĐSVH thôn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Huỳnh Thị Mỹ Dung

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”

THÔN THANH LONG NĂM 2019

( Ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Tam Quang)

TT

Họ Và Tên Chủ Hộ

Địa chỉ

1

Nguyễn Tấn Anh

TĐK số 1, thôn Thanh Long

2

Trương Công Thành

TĐK số 1, thôn Thanh Long

3

Trương Văn Bổn

TĐK số 1, thôn Thanh Long

4

Trương Công Tâm

TĐK số 1, thôn Thanh Long

5

Trương Văn Phi

TĐK số 1, thôn Thanh Long

6

Trương Văn Pháp

TĐK số 1, thôn Thanh Long

7

Phan Thị Xuyến

TĐK số 1, thôn Thanh Long

8

Châu Ngọc Sen

TĐK số 1, thôn Thanh Long

9

Phan Hải Lý

TĐK số 1, thôn Thanh Long

10

Phan Văn Cường

TĐK số 1, thôn Thanh Long

11

Phan Khanh

TĐK số 1, thôn Thanh Long

12

Đặng Văn Tiến

TĐK số 1, thôn Thanh Long

13

Châu Ngọc Lượng

TĐK số 1, thôn Thanh Long

14

Phạm Thị Quyết

TĐK số 1, thôn Thanh Long

15

Đặng Thị Tứ

TĐK số 1, thôn Thanh Long

16

Châu Ngọc Bình

TĐK số 1, thôn Thanh Long

17

Trần Văn Nghĩa

TĐK số 1, thôn Thanh Long

18

Trương Văn Nam

TĐK số 1, thôn Thanh Long

19

Lê Duy Đức

TĐK số 1, thôn Thanh Long

20

Nguyễn Văn Khang

TĐK số 1, thôn Thanh Long

21

Lê Duy Tài

TĐK số 1, thôn Thanh Long

22

Nguyễn Thị Cảnh

TĐK số 1, thôn Thanh Long

23

Tăng Thị Triển

TĐK số 1, thôn Thanh Long

24

Tăng Lai

TĐK số 1, thôn Thanh Long

25

Tăng Văn Vang

TĐK số 1, thôn Thanh Long

26

Phạm Thị Tri

TĐK số 1, thôn Thanh Long

27

Huỳnh Văn Tới

TĐK số 1, thôn Thanh Long

28

Cao Văn Lào

TĐK số 1, thôn Thanh Long

29

Phan Văn Kiểm

TĐK số 1, thôn Thanh Long

30

Lê Thị Nở

TĐK số 1, thôn Thanh Long

31

Tăng Đào

TĐK số 1, thôn Thanh Long

32

Tăng Công Thanh

TĐK số 1, thôn Thanh Long

33

Tăng Văn Lực

TĐK số 1, thôn Thanh Long

34

Huỳnh Thanh Đượm

TĐK số 1, thôn Thanh Long

35

Huỳnh Thị Huyền

TĐK số 1, thôn Thanh Long

36

Nguyễn Minh Trí

TĐK số 1, thôn Thanh Long

37

Nguyễn Văn Luận

TĐK số 1, thôn Thanh Long

38

Nguyễn Văn Hiển

TĐK số 1, thôn Thanh Long

39

Nguyễn Thị Thể

TĐK số 1, thôn Thanh Long

40

Phan Văn Lanh

TĐK số 1, thôn Thanh Long

41

Phan Thanh Hải

TĐK số 1, thôn Thanh Long

42

Huỳnh Thanh Hùng

TĐK số 1, thôn Thanh Long

43

Nguyễn Kính

TĐK số 1, thôn Thanh Long

44

Châu Ngọc Thọ

TĐK số 1, thôn Thanh Long

45

Nguyễn Thủy

TĐK số 1, thôn Thanh Long

46

Tăng Văn Hòa

TĐK số 1, thôn Thanh Long

47

Phan Thị Lại

TĐK số 1, thôn Thanh Long

48

Huỳnh Thanh Dũng

TĐK số 1, thôn Thanh Long

49

Trương Thị Vy

TĐK số 1, thôn Thanh Long

50

Nguyễn Xuân Tân

TĐK số 1, thôn Thanh Long

51

Bùi Xuân Tùng

TĐK số 1, thôn Thanh Long

52

Phan Thế Vũ

TĐK số 1, thôn Thanh Long

53

Nguyễn Thanh Triều

TĐK số 1, thôn Thanh Long

54

Nguyễn Minh Chương

TĐK số 1, thôn Thanh Long

55

Huỳnh Thị Yến

TĐK số 1, thôn Thanh Long

56

Phan Thị Tín

TĐK số 1, thôn Thanh Long

57

Tăng Văn Ánh

TĐK số 1, thôn Thanh Long

58

Trương Văn Tuấn

TĐK số 1, thôn Thanh Long

59

Bùi Thị Bé

TĐK số 1, thôn Thanh Long

60

Dương Hồng Thọ

TĐK số 2, thôn Thanh Long

61

Bùi Lam Phương

TĐK số 2, thôn Thanh Long

62

Nguyễn Tấn Ba

TĐK số 2, thôn Thanh Long

63

Lê Thị Hồng

TĐK số 2, thôn Thanh Long

64

Tăng Thị Thới

TĐK số 2, thôn Thanh Long

65

Nguyễn Thanh Trúc

TĐK số 2, thôn Thanh Long

66

Nguyễn Tấn Lợi

TĐK số 2, thôn Thanh Long

67

Phạm Thị Luyến

TĐK số 2, thôn Thanh Long

68

Huỳnh Thế Cửu

TĐK số 2, thôn Thanh Long

69

Nguyễn Thị Sở

TĐK số 2, thôn Thanh Long

70

Lê Cương

TĐK số 2, thôn Thanh Long

71

Lê Tấn Quang

TĐK số 2, thôn Thanh Long

72

Nguyễn Tố Bão

TĐK số 2, thôn Thanh Long

73

Lê Văn Công

TĐK số 2, thôn Thanh Long

74

Lê Thị Vân

TĐK số 2, thôn Thanh Long

75

Lê Duy Hùng

TĐK số 2, thôn Thanh Long

76

Lê Duy Dũng

TĐK số 2, thôn Thanh Long

77

Lê Tấn Minh

TĐK số 2, thôn Thanh Long

78

Dương Hồng Ánh

TĐK số 2, thôn Thanh Long

79

Lê Tấn Giang

TĐK số 2, thôn Thanh Long

80

Nguyễn Tánh

TĐK số 2, thôn Thanh Long

81

Lê Tấn Dũng

TĐK số 2, thôn Thanh Long

82

Nguyễn Công Chung

TĐK số 2, thôn Thanh Long

83

Ngô Quang Trường

TĐK số 2, thôn Thanh Long

84

Ngô Quang An

TĐK số 2, thôn Thanh Long

85

Ngô Quang Anh

TĐK số 2, thôn Thanh Long

86

Bùi Nhu

TĐK số 2, thôn Thanh Long

87

Ngô Thống

TĐK số 2, thôn Thanh Long

88

Đặng Thị Hương

TĐK số 2, thôn Thanh Long

89

Đặng Thanh Phong

TĐK số 2, thôn Thanh Long

90

Lê Tấn Thanh

TĐK số 2, thôn Thanh Long

91

Phạm Mân

TĐK số 2, thôn Thanh Long

92

Phạm Ngọc Thân

TĐK số 2, thôn Thanh Long

93

Phạm Thị Mật

TĐK số 2, thôn Thanh Long

94

Phạm Mùi

TĐK số 2, thôn Thanh Long

95

Nguyễn Văn Hương

TĐK số 2, thôn Thanh Long

96

Nguyễn Thị Kim Phương

TĐK số 2, thôn Thanh Long

97

Phạm Minh Bằng

TĐK số 2, thôn Thanh Long

98

Phan Thị Hạnh

TĐK số 2, thôn Thanh Long

99

Phạm Thị Thu Thủy

TĐK số 2, thôn Thanh Long

100

Nguyễn Thị Xong

TĐK số 2, thôn Thanh Long

101

Nguyễn Thị Nghị

TĐK số 2, thôn Thanh Long

102

Lê Văn Tới

TĐK số 2, thôn Thanh Long

103

Chung Thị Tần

TĐK số 2, thôn Thanh Long

104

Ngô Tấn Bửu

TĐK số 2, thôn Thanh Long

105

Lê Thị Bích

TĐK số 2, thôn Thanh Long

106

Phan Thanh Bình

TĐK số 2, thôn Thanh Long

107

Lê Tấn Vương

TĐK số 2, thôn Thanh Long

108

Lê Tấn Thu

TĐK số 2, thôn Thanh Long

109

Phan Thanh Quốc

TĐK số 2, thôn Thanh Long

110

Đặng Vân

TĐK số 2, thôn Thanh Long

111

Đặng Thị Thuyền

TĐK số 2, thôn Thanh Long

112

Phan Thị Thanh Lan

TĐK số 2, thôn Thanh Long

113

Nguyễn Thị Tứ

TĐK số 2, thôn Thanh Long

114

Phan Thanh Duẫn

TĐK số 2, thôn Thanh Long

115

Lê Thị Huệ

TĐK số 2, thôn Thanh Long

116

Nguyễn Thị Nguyện

TĐK số 2, thôn Thanh Long

117

Lê Thị Thơ

TĐK số 2, thôn Thanh Long

118

Ngô Thị Mai

TĐK số 2, thôn Thanh Long

119

Dương Thị Nhị

TĐK số 2, thôn Thanh Long

120

Đặng Phong

TĐK số 2, thôn Thanh Long

121

Lê Thị Hẵn

TĐK số 2, thôn Thanh Long

122

Phạm Minh Thịnh

TĐK số 2, thôn Thanh Long

123

Huỳnh Thế Độ

TĐK số 3, thôn Thanh Long

124

Bùi Văn  Minh

TĐK số 3, thôn Thanh Long

125

Nguyễn Thị Cường

TĐK số 3, thôn Thanh Long

126

Phan Văn An

TĐK số 3, thôn Thanh Long

127

Bùi Kịp

TĐK số 3, thôn Thanh Long

128

Nguyễn Mạnh (Lụa)

TĐK số 3, thôn Thanh Long

129

Huỳnh Bá Tâm

TĐK số 3, thôn Thanh Long

130

Bùi Khôi

TĐK số 3, thôn Thanh Long

131

Phan Văn Dần

TĐK số 3, thôn Thanh Long

132

Nguyễn Cúc

TĐK số 3, thôn Thanh Long

133

Lê Tấn Giang

TĐK số 3, thôn Thanh Long

134

Nguyễn Văn Mạnh

TĐK số 3, thôn Thanh Long

135

Nguyễn Văn Tiến

TĐK số 3, thôn Thanh Long

136

Nguyễn Phương

TĐK số 3, thôn Thanh Long

137

Bùi Trí

TĐK số 3, thôn Thanh Long

138

Nguyễn Thị Mận

TĐK số 3, thôn Thanh Long

139

Lê May

TĐK số 3, thôn Thanh Long

140

Lê Phương

TĐK số 3, thôn Thanh Long

141

Nguyễn Phùng

TĐK số 3, thôn Thanh Long

142

Lê Tấn Đình

TĐK số 3, thôn Thanh Long

143

Lê Tấn Hậu

TĐK số 3, thôn Thanh Long

144

Châu Thị Nở

TĐK số 3, thôn Thanh Long

145

Huỳnh Văn Đại

TĐK số 3, thôn Thanh Long

146

Huỳnh Thị Thu

TĐK số 3, thôn Thanh Long

147

Trương Ngọc Lam

TĐK số 3, thôn Thanh Long

148

Trần Văn Kiệt

TĐK số 3, thôn Thanh Long

149

Nguyễn Văn Truyền

TĐK số 3, thôn Thanh Long

150

Châu Ngọc Thiết

TĐK số 3, thôn Thanh Long

151

Bùi Văn Toàn

TĐK số 3, thôn Thanh Long

152

Lê Thị Thoa

TĐK số 3, thôn Thanh Long

153

Phạm Thị Cơ

TĐK số 3, thôn Thanh Long

154

Phan Thị Thơ

TĐK số 3, thôn Thanh Long

155

Phạm Hải Triều

TĐK số 3, thôn Thanh Long

156

Lê Quang Lại

TĐK số 3, thôn Thanh Long

157

Huỳnh Hưng

TĐK số 3, thôn Thanh Long

158

Huỳnh Văn Chiến

TĐK số 3, thôn Thanh Long

159

Huỳnh Thế Tú

TĐK số 3, thôn Thanh Long

160

Huỳnh Văn Nhu

TĐK số 3, thôn Thanh Long

161

Nguyễn Sanh

TĐK số 3, thôn Thanh Long

162

Huỳnh Văn Quảng

TĐK số 3, thôn Thanh Long

163

Nguyễn Hữu Tài

TĐK số 3, thôn Thanh Long

164

Phạm Tư

TĐK số 4, thôn Thanh Long

165

Phạm  Đua

TĐK số 4, thôn Thanh Long

166

Chung Tấn Thu

TĐK số 4, thôn Thanh Long

167

Đồng Thị Lựu

TĐK số 4, thôn Thanh Long

168

Chung Tấn Nhung

TĐK số 4, thôn Thanh Long

169

Chung Lang

TĐK số 4, thôn Thanh Long

170

Châu Qua

TĐK số 4, thôn Thanh Long

171

Châu Thị Tâm

TĐK số 4, thôn Thanh Long

172

Châu Khánh Hiền

TĐK số 4, thôn Thanh Long

173

Châu Khánh Hồng

TĐK số 4, thôn Thanh Long

174

Phạm Phú Cao

TĐK số 4, thôn Thanh Long

175

Phạm Thị Khánh

TĐK số 4, thôn Thanh Long

176

Bùi Văn Ân

TĐK số 4, thôn Thanh Long

177

Bùi Thị Vân

TĐK số 4, thôn Thanh Long

178

Đỗ Hữu Yên

TĐK số 4, thôn Thanh Long

179

Đỗ Thị Hà

TĐK số 4, thôn Thanh Long

180

Châu Ngọc Chính

TĐK số 4, thôn Thanh Long

181

Bùi Trung

TĐK số 4, thôn Thanh Long

182

Nguyễn Văn Trình

TĐK số 4, thôn Thanh Long

183

Phạm Bằng

TĐK số 4, thôn Thanh Long

184

Bùi Khải

TĐK số 4, thôn Thanh Long

185

Bùi Hùng

TĐK số 4, thôn Thanh Long

186

Bùi Tấn

TĐK số 4, thôn Thanh Long

187

Hoàng Thị Bích Ngọc

TĐK số 4, thôn Thanh Long

188

Trần Phước

TĐK số 4, thôn Thanh Long

189

Phạm Khiêm

TĐK số 4, thôn Thanh Long

190

Phạm Đình Huy

TĐK số 4, thôn Thanh Long

191

Phạm Đình Tiển

TĐK số 4, thôn Thanh Long

192

Phạm Phú Sang

TĐK số 4, thôn Thanh Long

193

Phạm Đình Chi

TĐK số 4, thôn Thanh Long

194

Phạm Đình Thụy

TĐK số 4, thôn Thanh Long

195

Lê Cúc

TĐK số 4, thôn Thanh Long

196

Huỳnh Thị Yến

TĐK số 4, thôn Thanh Long

197

Nguyễn Chạy

TĐK số 4, thôn Thanh Long

198

Lê Tấn Đức

TĐK số 4, thôn Thanh Long

199

Lê Tấn Phú

TĐK số 4, thôn Thanh Long

200

Than Văn Sự

TĐK số 4, thôn Thanh Long

201

Bùi Thạnh

TĐK số 4, thôn Thanh Long

202

Lê Thị Kháng

TĐK số 4, thôn Thanh Long

203

Hoàng Bích Ngọc

TĐK số 4, thôn Thanh Long

204

Trần   Văn Sung

TĐK số 5, thôn Thanh Long

205

Châu Quốc Đạt

TĐK số 5, thôn Thanh Long

206

Lê Ngọc Tính

TĐK số 5, thôn Thanh Long

207

Trần Thị Nhỵ

TĐK số 5, thôn Thanh Long

208

Trần văn Chinh

TĐK số 5, thôn Thanh Long

209

Trần Văn Lộc

TĐK số 5, thôn Thanh Long

210

Lê Bá Hộ

TĐK số 5, thôn Thanh Long

211

Huỳnh Văn Phú

TĐK số 5, thôn Thanh Long

212

Huỳnh Văn Phong

TĐK số 5, thôn Thanh Long

213

Phạm Xê

TĐK số 5, thôn Thanh Long

214

Chung Thuận

TĐK số 5, thôn Thanh Long

215

Trần Thanh Tỵ

TĐK số 5, thôn Thanh Long

216

Châu Ngọc Bảo

TĐK số 5, thôn Thanh Long

217

Trương Văn Minh

TĐK số 5, thôn Thanh Long

218

Trần Thị Khánh

TĐK số 5, thôn Thanh Long

219

Trần Thị Xiêm

TĐK số 5, thôn Thanh Long

220

Trần Quy

TĐK số 5, thôn Thanh Long

221

Lê Thị Bền

TĐK số 5, thôn Thanh Long

222

Lê Thị Cảnh

TĐK số 5, thôn Thanh Long

223

Châu Ngọc Trung

TĐK số 5, thôn Thanh Long

224

Lê Thị Huỳnh

TĐK số 5, thôn Thanh Long

225

Dương Văn Đức

TĐK số 5, thôn Thanh Long

226

Phạm Thị Thơm

TĐK số 5, thôn Thanh Long

227

Huỳnh Sơn

TĐK số 5, thôn Thanh Long

228

Nguyễn Thanh Vũ

TĐK số 5, thôn Thanh Long

229

Bùi Thị Lệ

TĐK số 5, thôn Thanh Long

230

Chung Quý Tân

TĐK số 5, thôn Thanh Long

231

Lê Hoa

TĐK số 5, thôn Thanh Long

232

Nguyễn Thị Thanh Giang

TĐK số 5, thôn Thanh Long

233

Trần Ngọc Linh

TĐK số 5, thôn Thanh Long

234

Lê Ngọc Viện

TĐK số 5, thôn Thanh Long

235

Châu Ngọc Dũng

TĐK số 5, thôn Thanh Long

236

Dương Thị Trai

TĐK số 5, thôn Thanh Long

237

Nguyễn Thị Tương

TĐK số 6, thôn Thanh Long

238

Nguyễn Huệ

TĐK số 6, thôn Thanh Long

239

Lê Thị Lan

TĐK số 6, thôn Thanh Long

240

Phan Nuôi

TĐK số 6, thôn Thanh Long

241

Phan Thế Tín

TĐK số 6, thôn Thanh Long

242

Lê Quang Văn

TĐK số 6, thôn Thanh Long

243

Lê Quang Khánh

TĐK số 6, thôn Thanh Long

244

Lê Chưu

TĐK số 6, thôn Thanh Long

245

Lê Quang Thanh

TĐK số 6, thôn Thanh Long

246

Phạm Đình Quý

TĐK số 6, thôn Thanh Long

247

Lê Lâng

TĐK số 6, thôn Thanh Long

248

Lê Tấn Hùng

TĐK số 6, thôn Thanh Long

249

Huỳnh Thị Phượng

TĐK số 6, thôn Thanh Long

250

Nguyễn Xuân Văn

TĐK số 6, thôn Thanh Long

251

Nguyễn Giả

TĐK số 6, thôn Thanh Long

252

Nguyễn Tưởng

TĐK số 6, thôn Thanh Long

253

Nguyễn Chiến Cân

TĐK số 6, thôn Thanh Long

254

Lê Thị Quy

TĐK số 6, thôn Thanh Long

255

Lê Bá Đại

TĐK số 6, thôn Thanh Long

256

Lê Ngọc Điểu

TĐK số 6, thôn Thanh Long

257

Lê Ngọc Hay

TĐK số 6, thôn Thanh Long

258

Lê Ngọc Thành

TĐK số 6, thôn Thanh Long

259

Nguyễn Trung Đảo

TĐK số 6, thôn Thanh Long

260

Nguyễn Thị Nghĩa

TĐK số 6, thôn Thanh Long

261

Bùi Thị Liên

TĐK số 6, thôn Thanh Long

262

Nguyễn Thị Tịnh

TĐK số 6, thôn Thanh Long

263

Lê Ngọc Quang

TĐK số 6, thôn Thanh Long

264

Lê Ngọc Cả

TĐK số 6, thôn Thanh Long

265

Dương Thị Nên

TĐK số 6, thôn Thanh Long

266

Lê Tấn Lực

TĐK số 6, thôn Thanh Long

267

Lê Tấn Bảy

TĐK số 6, thôn Thanh Long

268

Lê Thị Ngà

TĐK số 6, thôn Thanh Long

269

Lê Thị Đường

TĐK số 6, thôn Thanh Long

270

Nguyễn Thị Nguyệt

TĐK số 6, thôn Thanh Long

271

Nguyễn Thanh Phong

TĐK số 6, thôn Thanh Long

272

Lê Ngọc Tiến

TĐK số 6, thôn Thanh Long

273

Châu Thị Dung

TĐK số 7, thôn Thanh Long

274

Trần Quang Bộ

TĐK số 7, thôn Thanh Long

275

Huỳnh Văn Sang

TĐK số 7, thôn Thanh Long

276

Huỳnh Văn Sự

TĐK số 7, thôn Thanh Long

277

Trần Hùng ( Hiên)

TĐK số 7, thôn Thanh Long

278

Huỳnh Thị Thiên

TĐK số 7, thôn Thanh Long

279

Nguyễn Quốc Tài

TĐK số 7, thôn Thanh Long

280

Phạm Duy Phong

TĐK số 7, thôn Thanh Long

281

Trần Quốc Vận

TĐK số 7, thôn Thanh Long

282

Trần Đình Thọ

TĐK số 7, thôn Thanh Long

283

Trần Thị Nệ

TĐK số 7, thôn Thanh Long

284

Trần Thị Toán

TĐK số 7, thôn Thanh Long

285

Huỳnh Thị Hạnh

TĐK số 7, thôn Thanh Long

286

Nguyễn Cường

TĐK số 7, thôn Thanh Long

287

Châu Thị Lanh

TĐK số 7, thôn Thanh Long

288

Châu Ngọc Tam

TĐK số 7, thôn Thanh Long

289

Châu Ngọc Tứ

TĐK số 7, thôn Thanh Long

290

Châu Ngọc Đội

TĐK số 7, thôn Thanh Long

291

Châu Ngọc Quảng

TĐK số 7, thôn Thanh Long

292

Châu Ngọc Tín

TĐK số 7, thôn Thanh Long

293

Châu Ngọc Thọ

TĐK số 7, thôn Thanh Long

294

Phan Bá Quảng

TĐK số 7, thôn Thanh Long

295

Nguyễn Thị Mai

TĐK số 7, thôn Thanh Long

296

Nguyễn Minh Bảo

TĐK số 7, thôn Thanh Long

297

Chung Tấn Thơ

TĐK số 7, thôn Thanh Long

298

Chung Tấn Bính

TĐK số 7, thôn Thanh Long

299

Kiều Phương Tâm

TĐK số 7, thôn Thanh Long

300

Nguyễn Xuân Võ

TĐK số 7, thôn Thanh Long

301

Trần Thị Hạnh

TĐK số 7, thôn Thanh Long

302

Nguyễn Tấn Tư

TĐK số 7, thôn Thanh Long

303

Lê Ngọc Trung

TĐK số 7, thôn Thanh Long

304

Nguyễn Xuân Thơm

TĐK số 7, thôn Thanh Long

305

Trần Văn Vinh

TĐK số 7, thôn Thanh Long

306

Nguyễn Thị Châu Vân

TĐK số 7, thôn Thanh Long

307

Nguyễn Văn Nghĩa

TĐK số 7, thôn Thanh Long

308

Huỳnh Vỹ Tuyến

TĐK số 7, thôn Thanh Long

309

Nguyễn Chiến Hùng

TĐK số 7, thôn Thanh Long

310

Phạm Thế Minh

TĐK số 7, thôn Thanh Long

311

Trần Văn Huyên

TĐK số 7, thôn Thanh Long

312

Lê Thị Tin

TĐK số 7, thôn Thanh Long

313

Lê Thị Hương

TĐK số 7, thôn Thanh Long

314

Dương Thị Tuất

TĐK số 7, thôn Thanh Long

315

Trần Ngọc Lâm

TĐK số 7, thôn Thanh Long

316

Phạm Thị Mỹ Linh

TĐK số 7, thôn Thanh Long

317

Nguyễn Cường

TĐK số 7, thôn Thanh Long

318

Châu Ngọc Như Ý

TĐK số 7, thôn Thanh Long

319

Bùi Văn Đa

TĐK số 7, thôn Thanh Long

320

Trần Hùng ( Lan)

TĐK số 7, thôn Thanh Long

321

Lê Đình Thái

TĐK số 8, thôn Thanh Long

322

Nguyễn Thị Trang

TĐK số 8, thôn Thanh Long

323

Lê Ngọc Thích

TĐK số 8, thôn Thanh Long

324

Châu Ngọc Thi

TĐK số 8, thôn Thanh Long

325

Nguyễn Ánh

TĐK số 8, thôn Thanh Long

326

Lê Ngọc Quyền

TĐK số 8, thôn Thanh Long

327

Phạm Thị Nhạn

TĐK số 8, thôn Thanh Long

328

Phạm Đình Có

TĐK số 8, thôn Thanh Long

329

Lê Tấn Phổ

TĐK số 8, thôn Thanh Long

330

Lê Ngọc Đa

TĐK số 8, thôn Thanh Long

331

Lê Anh Bảo

TĐK số 8, thôn Thanh Long

332

Phạm Thanh

TĐK số 8, thôn Thanh Long

333

Phạm Duy Quốc

TĐK số 8, thôn Thanh Long

334

Bùi Ngọc Lan

TĐK số 8, thôn Thanh Long

335

Phạm Thế Phi

TĐK số 8, thôn Thanh Long

336

Nguyễn Trường

TĐK số 8, thôn Thanh Long

337

Châu Ngọc Thuật

TĐK số 8, thôn Thanh Long

338

Châu Ngọc Lành

TĐK số 8, thôn Thanh Long

339

Châu Văn Tiếp

TĐK số 8, thôn Thanh Long

340

Châu Ngọc Lý

TĐK số 8, thôn Thanh Long

341

Trần Đình Chiến

TĐK số 8, thôn Thanh Long

342

Chung Quý Tỵ

TĐK số 8, thôn Thanh Long

343

Đặng Văn Thanh

TĐK số 8, thôn Thanh Long

344

Lê Tấn Lành

TĐK số 8, thôn Thanh Long

345

Châu Ghê

TĐK số 8, thôn Thanh Long

346

Nguyễn Thưa

TĐK số 8, thôn Thanh Long

347

Nguyễn Kịp

TĐK số 8, thôn Thanh Long

348

Nguyễn Thị Bình

TĐK số 8, thôn Thanh Long

349

Lê Quân

TĐK số 8, thôn Thanh Long

350

Bùi Văn Dũng

TĐK số 8, thôn Thanh Long

351

Nguyễn Thanh Bình

TĐK số 8, thôn Thanh Long

352

Lê Thị Thứ

TĐK số 8, thôn Thanh Long

353

Nguyễn Thị Hồng

TĐK số 8, thôn Thanh Long

354

Phạm Văn Lành

TĐK số 8, thôn Thanh Long

355

Lê Ngọc Quang

TĐK số 8, thôn Thanh Long

356

Châu Ngọc Vạn

TĐK số 8, thôn Thanh Long

357

Lê Thị Mai

TĐK số 9, thôn Thanh Long

358

Nguyễn Tấn Tư

TĐK số 9, thôn Thanh Long

359

Bùi Thị Liễu

TĐK số 9, thôn Thanh Long

360

Nguyễn Thị Vân

TĐK số 9, thôn Thanh Long

361

Lê Thị Hương

TĐK số 9, thôn Thanh Long

362

Bùi Thị Cường

TĐK số 9, thôn Thanh Long

363

Nguyễn Văn Sum

TĐK số 9, thôn Thanh Long

364

Phạm Cửu

TĐK số 9, thôn Thanh Long

365

Nguyễn Thị Liễu

TĐK số 9, thôn Thanh Long

366

Nguyễn Thị Thu Sương

TĐK số 9, thôn Thanh Long

367

Nguyễn Tấn Sanh

TĐK số 9, thôn Thanh Long

368

Huỳnh Văn Oai

TĐK số 9, thôn Thanh Long

369

Phạm Đình Hơn

TĐK số 9, thôn Thanh Long

370

Trần Đình Khả

TĐK số 9, thôn Thanh Long

371

Bùi Sanh

TĐK số 9, thôn Thanh Long

372

Nguyễn Văn Tấn

TĐK số 9, thôn Thanh Long

373

Lê Quang Dũng

TĐK số 9, thôn Thanh Long

374

Lê Quang Minh

TĐK số 9, thôn Thanh Long

375

Lê Quang Đội

TĐK số 9, thôn Thanh Long

376

Cao Văn Hạnh

TĐK số 9, thôn Thanh Long

377

Nguyễn Thị Nghi

TĐK số 9, thôn Thanh Long

378

Bùi Thế Hướng

TĐK số 9, thôn Thanh Long

379

Ngô Quang Minh

TĐK số 9, thôn Thanh Long

380

Nguyễn Tấn Bường

TĐK số 9, thôn Thanh Long

381

Nguyễn Chung Dung

TĐK số 9, thôn Thanh Long

382

Lê Quang Tiến

TĐK số 9, thôn Thanh Long

383

Châu Khánh Vũ

TĐK số 9, thôn Thanh Long

384

Đinh Tấn Dục

TĐK số 9, thôn Thanh Long

385

Huỳnh Thị Huệ

TĐK số 9, thôn Thanh Long

386

Huỳnh Thị Thường

TĐK số 9, thôn Thanh Long

387

Nguyễn Xuân Triều

TĐK số 9, thôn Thanh Long

388

Trương Văn Châu

TĐK số 9, thôn Thanh Long

389

Nguyễn Văn Thất

TĐK số 9, thôn Thanh Long

390

Châu Ngọc Thới

TĐK số 9, thôn Thanh Long

391

Huỳnh Thị Thanh Thủy

TĐK số 9, thôn Thanh Long

392

Nguyễn Trung Hải

TĐK số 9, thôn Thanh Long

393

Huỳnh Văn Huyến

TĐK số 9, thôn Thanh Long

394

Bùi Xuân Lý

TĐK số 9, thôn Thanh Long

395

Châu Ngọc Vững

TĐK số 9, thôn Thanh Long

396

Hồ Ngọc Lại

TĐK số 9, thôn Thanh Long

397

Nguyễn Thanh Trung

TĐK số 9, thôn Thanh Long

398

Nguyễn Văn Thông

TĐK số 9, thôn Thanh Long

399

Phan Thanh Việt

TĐK số 9, thôn Thanh Long

400

Phạm Minh Vũ

TĐK số 9, thôn Thanh Long

401

Châu Ngọc Vương

TĐK số 9, thôn Thanh Long

402

Nguyễn Xuân Tùng

TĐK số 9, thôn Thanh Long

403

Bùi Văn Tùng

TĐK số 9, thôn Thanh Long

404

Trần Quốc Ninh

TĐK số 9, thôn Thanh Long

405

Phan Sỹ Hồng

TĐK số 9, thôn Thanh Long

406

Huỳnh Thanh An

TĐK số 9, thôn Thanh Long

407

Trần Quốc Đạt

TĐK số 9, thôn Thanh Long

408

Châu Thị Chiến

TĐK số 9, thôn Thanh Long

409

Lê Quang Thái Vũ

TĐK số 9, thôn Thanh Long

410

Nguyễn Xuân Chính

TĐK số 9, thôn Thanh Long

 

 

Danh sách này gồm có 410 hộ gia đình./.

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361