Đăng nhập

UBND xã Tam Quang ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019

(14/03/2019). Số lượt xem:869

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TAM QUANG

 

Số:  19/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Tam Quang, ngày  28   tháng  01  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019

 
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 6250/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Núi Thành ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại huyện Núi Thành;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND của UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND xã Tam Quang ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại xã Tam Quang;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã Tam Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu

1. Mục tiêu

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND xã Tam Quang ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại xã Tam Quang.

Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy của cơ quan; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện thành công các nhiệm vụ cải cách hành chính.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Cải cách thể chế

- Nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND xã theo quy định gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, tỉnh và huyện ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

- Công khai đầy đủ, kịp thời và có hệ thống toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch, quy định, chính sách có liên quan đến sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Chủ động cung cấp thông tin, giới thiệu nội dung và hướng dẫn kịp thời khi có các quy định, chính sách mới và khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện, ưu tiên đối với các thủ tục hành chính các lĩnh vực về đất đai, chính sách người có công, xây dựng.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan.

- Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức phù hợp, thuận tiện tra cứu; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thực hiện nghiêm quy định về công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan đảm bảo tinh gọn vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Triển khai thực hiện kịp thời các quy định của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức.

- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của xã; đề cao vai trò nghiên cứu, đề xuất sáng kiến đối với công tác cải cách hành chính tại xã.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao cho các bộ phận chuyên môn có liên quan.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác cải cách hành chính cấp xã.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về cải cách hành chính; mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết quả cải cách hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính.

III. Nhiệm vụ cụ thể

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các ban, ngành thuộc UBND xã căn cứ và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

2. Văn phòng UBND xã có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận chuyên môn thực hiện kế hoạch này.

3. Bộ phận Tài chính- kế toán xã có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu UBND xã bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định.

4. Định kỳ quý, 6 tháng, năm, Văn phòng UBND xã tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính về phòng Nội vụ huyện theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng Nội vụ huyện (BC);

- BTV Đảng ủy, TT HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;

- Lưu: VT UBND xã.

                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

                     (Đã ký)

 

 

 

Huỳnh Văn Định

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361